:: ::

 
 
 

 

                              Έκθεσις Ζωγραφικής

 

Εις της αίθουσαν (καφετέριαν) Θεσσαλονίκης «LA PLACE»-, πλατεία Άθωνος Ηραίος(Οκτώβριος)-Απελλαίος (Νοέμβριος) 2008 μ.΄Α.Τ.

Τά έκτιθέμενα έργα είναι ένδεικτικά τής ζωγραφικής δραστηριότητος τού ζωγράφου Βασιλείου Πελασγού Γούσιου. Είναι συνθέσεις έπί έπιστρώσεων και σπαραγμάτων γύψου. Καί ή θεματική των άναφέρεται τό πλείστον είς πρόσωπα καί καταστάσεις, άπό τήν έθνικήν μας ζωήν και ίστορίαν είς την διαχρονικήν αύτών διάστασιν.

Ο ζωγράφος Βασίλειος Πελασγός Γούσιος είναι αύτοδίδακτος, έγκατεστημένος έν Θεσσαλονίκη. Μέχρι τούδε έχει πραγματοποιήσει δέκα άτομικάς έκθέσεις. ΄Ως, είς Πνευματικόν Κέντρον «Ευαγόρας» Πύργου Θεσσαλονίκης(1982), είς Πνευματικόν Κέντρον Τριλόφου Θεσσαλονίκης(1983), είς ξενοδοχείον «ΧΑΡΑ» Ώραιοκάστρου Θεσσαλονίκης(1984), είς ίδιον χώρον ζωγραφικού έργαστηρίου έν Θεσσαλονίκη άπό 1985-1991, είς τήν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην Θεσσαλονίκης (1994), είς τό Κέντρον Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης (έκθεσιακός χώρος Λιμένος) (1994), είς τό Πανεπιστήμιον Μακεδονίας (1995), είς ξενοδοχείον «ΚΡΥΟΠΗΓΗ» Χαλκιδικής(2005), είς Δικηγορικόν Σύλλογον Θεσσαλονίκης(2007), είς αίθουσαν Συλλόγου «Ελληναις» Άθηνών(2008).

Τά έργα του έχουν έκχωρηθή είς τον πολιτιστικόν σύλλογον Θεσσαλονίκης «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», διά την έξυπηρέτησιν των σκοπών αύτού, είς τά γραφεία του όποίου ύπάρχει μόνιμος έκθεσις ζωγραφικής. Ζεί καί έργάζεται ώς δικηγόρος είς  Θεσσαλονίκην, έκδίδει δέ τό ΄Εθνικού-Όλυμπικού περιεχομένου περιοδικόν «ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ».

 Τηλ.  επικοινωνίας ζωγράφου: 6944.810701 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα