:: ::

 
 
 

 

΄Ο Βωμός τών Δώδεκα Όλυμπίων Θεών έν τώ Άστει της Παλλάδος θύμα έκ νέου του «Ρημάξτε-ρημάξτε-ρημάξτε»!

 

Πλήρη άφανισμόν έπιφυλάσσουν οί άμνήμονες, έβραιοχριστιανοί δούλοι τού Ίεχωβά,

είς τόν Βωμόν τών Δώδεκα Θεών  ήμών

Ή κατάχωσίς του συνιστά πράξιν καταφώρου προσβολής Έθνικού Θρησκευτικού Συμβόλου

Άρχαϊκή έπιγραφή:

«Λέαγρος Γλαύκωνος άνέθεκε Δώδεκα Θεοίσιν»
 

Τό Κράτος καθεύδει καί άποδεικνύει τήν έλλειψιν δεσμού του προς τάς Μητρώας καί Πατρώας Θρησκευτικάς ΄Εθνικάς Όλυμπικάς Άξίας...Είναι ύποχείριον τού έβραιοχριστιανισμού καί τών έν Έλλάδι έκφραστών του. Τά ύποτιθέμενα, "πνευματικά" ίδρύματα, και δή αί καλούμεναι «φιλοσοφικαί» αύτών σχολαί, ύπνώττουν.

Ή Διοίκησις δέν πολυσκοτίζεται έπί ζητημάτων διαφυλάξεως τής Έθνικής μας Παραδόσεως, καθ΄ ότι άπαρτίζεται άπό άτομα, τά όποία τό τελευταίον τό όποίον θά ήδύνατο νά τους άπασχολή είναι ή διάσωσις "πετρών καί λίθων" του κακουργιών έβραιοχριστιανισμού ένεκεν μεγάλου έρειπιώνος του Έθνικού μας Πολιτισμού, αί όποίαι άποτελούν δι΄ αύτήν μάλλον προβλήματα πρός τήν έπιφανειακήν(και έν προκειμένω τήν σιδηροδρομικήν τοιαύτην!), ώς τεκμαίρεται, οίκονομικήν μας "άνάπτυξιν".

Πού είναι όμως έκείνοι οί λαλίστατοι του συνδικάτου τών έργαζομένων είς τόν ΗΣΑΠ, οί όποίοι καθημερινώς κόπτονται πώς τάχα...άπεργούν,  όχι έπειδή τάς ίδίας αύτών ύπερμέτρους άπολαυάς θέλουν νά διασώσουν, άλλά ύπέρ τού λαού καί τού...έθνους, ως λάτρεις τών αίσθημάτων κοινωνικής άλληλεγγύης!!!

Λέγουν τοιαύτα, οί άνωτέρω, ίνα προβάλουν έτερον έκείνου του ού έχουν ύποκριτικόν πρόσωπον άπεργομανείς...Τούτου ένεκα ούδόλως τούς ένδιαφέρει έάν ό σιδηρόδρομος τού ΗΣΑΠ θά διέλθει ύπεράνω  ένός Μνημείου Ύψίστης σημασίας διά τήν Έθνικήν μας Παράδοσιν, ώς είναι ό Βωμός τών Μητρώων καί Πατρώων Δώδεκα Όλυμπίων Θεών ήμών, παρά τήν Άρχαίαν Άγοράν του καθημαγμένου καί λεηλατημένου Άστεος τής Παλλάδος, τών Άθηνών.

Δεν δίδουν δεκάραν έπί τοιούτων ζητημάτων οί τοιούτοι κρατικοδίαιτοι, οί όποίοι θεωρούν ότι τό κράτος ύπάρχει ύπέρ αύτών καί ούχί αύτοί ύπέρ του κράτους καί τού κοινωνικού συνόλου. Διότι έάν είχον όλίγον φιλότιμον, θά είσηγούντο τήν έπίδειξιν παρά τής Διοικήσεως, καί δή έκείνης του ΗΣΑΠ, ποιάς τινός εύαισθησίας έπί τού θέματος καί τήν μετατόπισιν της σιδηροδρομικής γραμμής, τής μεταξύ Θησείου καί "Μοναστηρακίου" (διατηρηθέντος παρά τον Ίερόν Βράχον της Άκροπόλεως Άθηνών άθλίου ίσλαμικού-όθωμανικού τζαμίου!), άλλοσε, προκειμένου ν΄ άναδειχθή τό ώς άνω Σήμα τής Έθνικής ήμών Θρησκευτικής Ταυτότητος, ό έν Άστει Βωμός τών Δώδεκα Όλυμπίων Θεών ήμών, είς όλην αύτού τήν διάστασιν.

Ένώ άπό τους ύποκριτάς,ψευδοπροοδευτικούς, συμπαραστάτας τών έκβιαζόντων το Έλληνικόν κράτος, δηλαδή τόν Λαόν, πακιστανών λαθρομεταναστών-λαθροεποίκων μουσουλμάνων, ίνα τούς άποδεχθώμεν τούς μισούντας τά δημοκρατικά ίδεώδη ίσλαμιστάς ώς πρόσθετα...φορτώματα είς τον έφιαλτικόν βίον τών άστών (έπαγγελματιών-έμπόρων-δημιουργών-έργατοϋπαλλήλων) τί άλλο θά άναμένη κανείς, είμή καί τήν παράδοσιν είς αύτούς καί έκ τών έλαχίστων νεοκλασσικών κτιρίων, ίνα τά καταστήσουν αύτοί «βεσπασιανά»!

Έν πάση όμως περιπτώσει θά πρέπει νά ύπάρξη τών Έλληνομνημόνων κινητοποίησις... Διάφορος και πλέον  έποικοδομητική έκείνης τών συμπτυχθέντων είς τήν  τού "Δεν πληρώνω", πρός άνάκτησιν τής έθνικής μας φιλοτιμίας καί άξιοπρεπείας.

Ή κινητοποίησις άπασών τών Έθνικών Θρησκευτικών Όργανώσεων Έλλάδος, άπό Μακεδόνίας έως Κύπρου, χάριν τής διασώσεως ένός Μνημείου, όπερ άνάγεται είς τήν Έθνικήν μας Θρησκευτικήν ίδιοπροσωπείαν, κατέστη πλέον άδήρητος άναγκαιότης.

Έν Θεσσαλονίκηι τήι 12 Έλευσινίου(Φεβρουαρίου) 2011 μ.΄Α.Τ.

Διά το Δ/Σ του «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΌΣ-ΓΟYΣΙΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«Ό ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

http://www.ellanikos.gr

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

 
 

 Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας.
E-mail :
Εγγραφή (Subscribe)
Διαγραφή (Unsubscribe)