:: ::

 
 
 

 

            Tο όνομα του Σκοπιανού κρατιδίου είναι Βαρδαρία

 

Το όνομα του Σκοπιανού κρατιδίου είναι Βαρδαρία και ούδέν έτερον, «Ήμασθε έμείς Μακεδονία μέχρι το 1945;», διερωτάτο, μειδιών, Ίλλυριός(«Άλβανός») κάτοικος τής άλβανικής συνοικίας τών Σκοπίων, άνήκων είς τήν άριθμούσαν τό 35% τού πληθυσμού τού κρατιδίου τών Βαρδαριτών φυλής τών Μολοσσών ΄Ιλλυριών, τής έχούσης "έθνικόν" κέντρον  τό Τέτοβον(Τεούτα), τής πρωτευούσης δηλαδή τού συγκροτουμένου κρατιδίου τής ΄Ιλλυρίδος, τού όποίου τήν άνάπτυξιν άπεθέρρυναν τό 1991 οί έπιδιώξαντες νά άναδείξουν έναν έτερον έπιβουλέα κατά τής ΄Ελλάδος, τά "Σκόπια", μετά τήν Τουρκιάν, ίνα μήν έγείρωμεν κεφαλήν άνεξαρτησίας άπό τούς "άλωνίζοντας" είς τόν εύρωπαϊκόν χώρον δολίους «συμμάχους» μας...

΄Εν ΄Ελλάδι ούδείς τόν ήκουσεν αύτόν τόν φιλαλήθη άλβανόν τών Σκοπίων! Καί άπεδείχθη διά μίαν είσέτι φοράν ότι κατ’ ούδέν έννοιάζονται οί κατέχοντες τήν πολιτικήν έξουσίαν καί οί άντιπολιτευόμενοι αύτούς άρχηγοί τών έτέρων τριών κομμάτων διά τό γεγονός ότι οί ίθύνοντες νύν τών Σκοπίων, είναι μία συμμορία μισελλήνων, ή όποία έτυχεν ...είδικής πρός τούτο ...«διαπαιδαγωγήσεως» είς τήν ...σχολήν άνθελληνικών δράσεων, τήν άνήκουσαν είς τό «λόμπυ» τών ΄Ακατονομάστων καί θέλει νά θεμελιώση τήν έξουσίαν της, είς αύτήν τήν έστίαν παραγωγής καί διακινήσεως ήρωϊνης είς τήν Εύρώπην, διά τής κλοπής τής Ίστορίας τού ΄Εθνους τών ΄Ελλήνων καί δή τού Γένους αύτού τών Μακεδόνων, άπό τούς όποίους ήλκων τήν καταγωγήν των Θηβαίοι τε καί Λάκωνες...

Ένώ όρισμένοι, άδιάφοροι παντελώς διά τήν άρξαμένην νέαν ύπονόμευσιν τής Έπικρατείας μας είς τήν Βόρειον ΄Ελλάδα(Μακεδονία), άδρανείς οί ίδιοι, ψέγουν καί μέμφονται τούς ρασοφόρους έπί ...«έθνικισμώ»(!!!), έπειδή αύτοί, οί ρασοφόροι, έν τή έπιλεκτική έκδηλώσει ένδιαφέροντος, τήν όποίαν έκφράζουν διά τά Έθνικά Θέματα, ταυτίζονται τώρα μέ τόν Έλληνα, τόν ύπεραμυνόμενον τών ΄Εθνικών Δικαίων έν Μακεδονία...

Οί ρασοφόροι, βεβαίως, άπηρνήθησαν τόν Λάβαρον τών Αίγών, τό φέροντα τόν Δεκαεξάκτινον ΄Ηλιον(τόν «Ήλιον τής Βεργίνης»), άφ’ ής έπληροφορήθησαν ότι τούτο έστί τό Σήμα τής ΄Εθνικής μας ΄Ολυμπικής Θρησκευτικότητος!... ΄Ας άφήσουν όμως τούς ρασοφόρους, τούς εύθυνομένους κατά τό άπαν διά τήν τοιαύτην κατάντιαν τού ΄Ελληνισμού, ώς καί τούς άλλους, τούς μητραλοίας καί τούς άποδεικνυομένους ότι κατοικούν είς λάθος χώραν, άφού δέχονται νά έκχωρήσουν είς λωποδύτας τό έθνικόν όνομα τής Μακεδονίας(«σύνθετος όνομασία», «μέ γεωγραφικό προσδιορισμό» καί άλλας τοιαύτας άηδίας καί άήθεις έπινοήσεις διαφόρων γραικυλιζόντων)...

Αύτοί οί άφ΄ ύψηλού κρίνοντες τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν μας ζωήν άς άναρωτηθούν: έχουν πράξει τί διά τήν έθνικήν ύπόθεσιν τής Μακεδονίας, τής Μικρασίας, τής Κύπρου; Τούς ένδιαφέρουν τά έθνικά μας θέματα, ή παριστάνουν τούς ύπερκειμένους τοιούτων ...έφημέρων πραγμάτων, πέραν τού ότι παριστάνουν καί τούς ...χατμάνους τού (έθνικού) χώρου τών ΄Ελλήνων Θρησκευτών;

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων ή κόρη τού Κ. Μητσοτάκη, ή κ. Ντόρα, άντί άντιμετωπίσεως τής γενικής κατακραυγής καί άπαιτήσεως άμέσου άπομακρύνσεώς της άπό τήν κυβέρνησιν καί δή έκδηλώσεως τοιαύτης άξιώσεως πρωτίστως έξ έκείνων τών ΄Ελλήνων, ή όποίοι είναι ...πλησιόχωροι αύτής, δήλαδή οί οίκούντες τάς τελούσας είς ποικίλα δεινά, άλλοτε κλεινάς Άθήνας, έν τούτοις άφήνεται άνενόχλητος νά μεθοδεύη «λύσιν» μέ ...«σύνθετον όνομασίαν καί γεωγραφικόν προσδιορισμόν», ύπό τάς εύλογίας τών ...χαγάνων, τών πατριαρχών καί τών ίμάμηδων τής δεξιάς καί τής άριστεράς, ίνα οί προστάται τής σκοπιανής συμμορίας τών φθεγγομένων βουλγαριστί, τών έχόντων σερβικά όνόματα καί τό πλείστον έλληνικά μέ ...πολωνικήν κατάληξιν έπώνυμα, τής διοικούσης τό Σκοπιανόν Κρατίδιον άμερικανοθρέπτου ...συντεχνίας, άρχίσει, άφού άρπάξη τό όνομα «Ματσεντόνια», νά έγείρη, μετά τούτο, διαρκείς άπαιτήσεις καί έδαφικάς διεκδικήσεις κατά τής ΄Ελλάδος, διδαχθείσα σχετικώς τήν τοιαύτην τακτικήν καί μεθόδευσιν άπό τήν μεταπολεμικώς έναντι ήμών συμπεριφοράν τών κατεχόντων τήν ΄Ανατολικήν Θράκην, τήν Μικρασίαν, τήν ΄Ιμβρον, τήν Τένεδον καί τήν Βόρειον Κύπρον Τουρκιάν τών κινεζοφώνων ...κρεολών άπογόνων γενιτσάρων, μικρασιατών, θρακών, ήπειρωτών, βλάχων, κρητών, κυπρίων, άλβανών, άπάντων τούτων πρώτον έκμουσουλμανισθέντων καί άκολούθως έκτουρκισθέντων, καί κινέζων, οί όποίοι καλούνται «τούρκοι»...

Είθε ό ΑΝΑΣΤΑΣ Διόνυσος Ζαγρεύς φωτίσοι μέ τό Φώς τής Θυσίας Του τάς καρδίας πάντων ήμών πρός ...Αύτοαναγνώρισιν(δέν λέγομεν μέ τό Φώς τού ΄Ενθουσιασμού καί τής Αύτογνωσίας, διότι τούτο έστί νύν ...πολυτέλεια...) καί δή τάς καρδίας έκείνων, αί όποίαι έσκληρύνθησαν καί έσκοτίσθησαν έξ ύπερφιάλου έγωπαθείας... Καί ό Θεός τής ΄Ισορροπίας τών Κοσμικών Δυνάμεων, τής Τάξεως είς τάς κοινωνίας τών άνθρώπων ΄Αρης έσοιτο ήμίν Άρωγός καί Παραστάτης.

(Άρθρον δημοσιευθέν είς τό κυκλοφορούν 9ον τεύχος τού περιοδικού «ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ»)

Θεσσαλονίκη, 15 ΄Αρτεμισίου 2008 μ.΄Α.Τ.(μετά ΄Απολλώνιον Τυανέα)

Σύλλογος «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Βασίλειος Πελασγός Γούσιος neodeukalion@mail.gr 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα