:: ::

 
 
 

 

Διοργάνωσις σεμιναρίων περί της Θεολογίας και Υμνολογίας των Ορφικών

 

Άνακοινούται είς τά μέλη καί τούς φίλους τού συλλόγου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ό όποίος έδρεύει στήν Θεσσαλονίκην, ότι, μετά τό πέρας τών είσηγήσεων έπί μέρους κεφαλαίων τής Πλατωνικής Πολιτείας, άπό της 5ης μηνός Μαϊου-Ήρακλείου άρχονται  μαθήματα-είσηγήσεις έπί θεμάτων τής Ορφικής Θεολογικής Παραδόσεως, άναλύσεις τής Ορφικής Υμνολογίας, βάσει τών πρωτοτύπων κειμένων (άπόδοσις και έρμηνεία) αύτής, ώς και έκείνων της διδασκαλίας των Ορφικών Φιλοσόφων.

Τά μαθήματα διενεργούνται είς τήν αίθουσαν τού Συλλόγου μας, είς τό κέντρον τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης(βασιλέως Ήρακλείου 28, 2ος), καθ’ έκάστην Σεληνοδίτην(Δευτέραν) καί ώραν 19.30 μ.μ. Αί σχετικαίς είσηγήσεις μέλλουσιν διαρκέσαι έως την 5ην Ίλαίου(Ίουλίου) 2010 μ.Ά.Τ.

Καθ’ έκάστην Χρονοδίτην(Σάββατον) καί ώραν 19.30 μ.μ. είς τήν αίθουσαν τού «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ» λαμβάνουν χώραν διαλέξεις παρά είδικών εισηγητών έπί θεμάτων Έλληνικής Ίστορίας, Ποιήσεως καί Έλληνικού Πολιτισμού έν γένει.

Ή είσοδος έλευθέρα.

Έν Θεσσαλονίκη τήι 2α μηνός Μαϊου-Ήρακλείου 2010 μ.΄Α.Τ.

Διά τό Δ/Σ τού «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ»

Βασίλειος Γούσιος-Πελασγός, δικηγόρος

Τηλ.:6944.810701

Ελληνικός Θρησκευτικός Ολυμπικός Σύλλογος(Ε.Θ.Ο.Σ) «Ο Δευκαλίων»

Σωματείον Ανεγνωρισμένον

Έδρα: Θεσσαλονίκη

www.ellanikos.gr/ellanikos@gmail.com 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα