:: ::

 
 
 

 

   Πρόγραμμα εκδηλώσεων του θρησκευτικού συλλόγου «Δευκαλίων»

 

Πρόγραμμα Δαδιφορίου(Ιανουαρίου)-Πανήμου(Ιουνίου) 2009 μ.Α.Τ.: Ηλιοδίτη(«Κυριακή») ώρα: 11:00 π.μ.

Θέματα Ελληνικής Παραδόσεως

Είσηγητής: Βασίλειος Πελασγός Γούσιος, νομικός-ζωγράφος

 

Συστηματική μελέτη τών πηγών τής ΄Ελληνικής Πνευματικής Παραδόσεως, έπί τή βάσει τών κειμένων τών έργων τών Έλλήνων φιλοσόφων, διανοητών καί μελετητών τής φυσικής καί τής έσωτερικής γνώσεως καί σοφίας.

Λαμβάνει χώραν μελέτη τών κειμένων καί έρμηνευτική, έννοιολογική, πραγματολογική, ήθική καί γλωσσική προσέγγισις καί διαπραγμάτευσις τού περιεχομένου αύτών. Είσηγήσεις καί συμμελέται θεμάτων τής ΄Ελληνικής Πολιτιστικής ΄Εθνικής Φυσιολατρικής και Όλυμπικής Παραδόσεως, άρχαίας καί νεωτέρας.

΄Ανάλυσις θεμάτων τού Ιστορικού, Κοινωνικού, Πολιτικού, Πολιτιστικού έν γένει Βίου τών ΄Ελλήνων, βάσει τού έργου τών Ποιητών καί Διανοητών, παλαιωτέρων καί νεωτέρων, καί διοργάνωσις έκδηλώσεων είς ίερούς τόπους.

...............................................................................................................................................

 

                             Εορτασμός της Εαρινής Ισημερίας 2009 μ.΄Α.Τ.

 

Ό Έθνικός Θρησκευτικός Όλυμπικός Σύλλογος «Δευκαλίων» θά έορτάση τήν 22αν μηνός Άρείου(Μαρτίου) τήν έφετεινήν(2009 μ.΄Α.Τ.)  Έαρινήν ΄Ισημερίαν είς τήν άκρόπολιν τής Αίνείας Θεσσαλονίκης.

Πρός τούτο καλούνται οί ένδιαφερόμενοι νά μετάσχουν τής σχετικής τελετής, καλούνται καί οι φίλοι αύτού όπως έπικοινωνήσουν μέ τήν Γραμματείαν τού Συλλόγου είς τό τηλέφωνον: 6944.810701

 

Ελληνικός Θρησκευτικός Ολυμπικός Σύλλογος (Ε.Θ.Ο.Σ) «Δευκαλίων»

Έδρα: Θεσσαλονίκη

Διεύθυνσις: Βασ.΄Ηρακλείου 28(Άριστοτέλους)

neodeukalion@mail.gr   

ellanikos@mail.gr  
 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα