:: ::

 
 
 

 

            Η Ελληνική Νομοθεσία για την πάταξη της φορολογίας

 

Αιτιολογική έκθεση

Ο σχεδιασμός της Ελληνικής οικονομικής πολιτικής λαμβάνει υπ’ όψιν πολλαπλάς κοινωνικάς παραμέτρους. Ο ισοσκελισμός του ενιαυσίου κρατικού προϋπολογισμού αποτελεί στόχον, αλλά ουχί τον μοναδικόν. Ο Έλλην δημοσιονόμος εις την προσπάθειά του να βελτιώσει την Δημοσία Οικονομία δεν παρορά το εμπορικό έλλειμμα. Αν οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές ο δημοσιονόμος δεν αφίσταται σκληρών μέτρων προκειμένου να θεραπεύσει την αρρώστια.

Έτερος στόχος του Έλληνος δημοσιονόμου εστί η πλήρης παραγωγή, η εν πλήρη λειτουργία όλων παραγωγικών δυνάμεων του Έθνους. Οιαδήποτε υπολειτουργία κεφαλαίου ή ανθρωπίνου δυναμικού θέτει σε συναγερμό το οικονομικό επιτελείο. Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσεως πρέπει να συνοδευτεί από την συρρίκνωση της φορολογικής βάσεως.

Το επενδυτικό έλλειμμα, η έλλειψις νέων επενδύσεων δια την αντικατάστασιν των παρωχημένων τεχνικών παραγωγής ή την εγκαθίδρυση νέων βελτιωμένων τεχνικών παραγωγής, αποτελεί υψίστης σημασίας παράγοντα, όστις λαμβάνεται υπ’ όψιν σε κάθε πρόταση οικονομικής πολιτικής.

Η έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής από Έλληνες επιστήμονες ευρίσκεται στο επίκεντρο του Ελληνικού οικονομικού σχεδιασμού.

Η Ελληνική οικονομική πολιτική και πώς αύτη αντανακλά στην δημογραφική ευρωστία του Έθνους θα καταναλώνει σημαντική φαιά ουσία των σχεδιαστών κάθε μέτρου.

Η ύπαρξη γραφειοκρατίας και πλεονάζοντος προσωπικού εις τας δημοσίας υπηρεσίας καταστρέφει την παραγωγή και την Ελληνική ανάπτυξη. Προκαλεί ασύμφορες δαπάνες αλλά κυρίως διαφθείρει το επιχειρηματικό δαιμόνιο. Αντικαθιστά το αναπτυξιακό πνεύμα με μία παρασιτική στάση ζωής. 

Η πρόσληψις μόνον Ελληνικού προσωπικού από Ελληνικές επιχειρήσεις, η αγορά Ελληνικών προϊόντων από τους Έλληνες καταναλωτές, η χρήσις Ελληνικών πρώτων υλών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων καθώς και η προώθησις των Ελληνικών εξαγωγών με αντίστοιχη μείωση των εισαγωγών, στοχεύουν εις την εθνοφυλετικήν και θρησκευτικήν συνοχήν, άνευ των οποίων δεν νοείται ισχυρά Ελληνική οικονομία.

Μία ισχυρά Ελληνική οικονομία απαιτεί εθνική ανεξαρτησία. Το κυριαρχικό έλλειμμα είναι απείρως σοβαρότερο από το οιοδήποτε βραχυπρόθεσμο χρηματικό έλλειμμα.

 Βασικός μοχλός αναπτύξεως της Ελληνικής οικονομίας είναι ο ιδιωτικός τομεύς εν μέσω εθνικού πλαισίου. Επ’ ουδενί λόγω ο Έλλην δημοσιονόμος θα επιτρέψει την σύσταση κρατικών μονοπωλίων σε τομείς όπως υγεία, παιδεία, τράπεζες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, ασφάλειες. Τα κρατικά μονοπώλια εταιρειών είναι εξ ορισμού αντιπαραγωγικά και αντιαναπτυξιακά. Δημιουργούν χρέη και ζημίες στον Ελληνικό Λαό χωρίς κανένα όφελος.

Μία εκ των πολλών παραμέτρων του Ελληνικού οικονομικού σχεδιασμού είναι και τα κρατικά έσοδα. Τα έσοδα ενός Ελληνικού κράτους δεν προέρχονται από την φορολογία Ελλήνων. Δύνανται να προέρχωνται από φορολογία αλλοφύλων και αλλοθρήσκων αλλά ποτέ από φορολογία Ελλήνων.

Τα κύρια έσοδα ενός Ελληνικού κράτους θα προέρχωνται από την σύσταση ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου, το οποίο θα επενδύει στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές σε μετοχές, εμπορεύματα, ομόλογα, πολύτιμα μέταλλα, έντοκα γραμμάτια.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη με το έλλειμμα των εσόδων έναντι των εξόδων οφείλεται στην έλλειψη παιδείας κυβερνητών και κυβερνωμένων. Μας ενδιαφέρει η οικονομική ισορροπία, όχι μόνον ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Μας ενδιαφέρει το κυριαρχικό έλλειμμα, το εμπορικό έλλειμμα, το δημογραφικό έλλειμμα. Μας ενδιαφέρει η ισορροπία του ανθρωπίνου προϋπολογισμού. Μας ενδιαφέρει η πλήρης παραγωγή και η πλήρης απασχόλησις. Επομένως το επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής δεν επιτρέπεται να είναι μόνον το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Μας απασχολεί το επενδυτικό έλλειμμα, το παραγωγικό έλλειμμα, το ερευνητικό έλλειμμα, το τεχνολογικό έλλειμμα, το γραφειοκρατικό πλεόνασμα.

Η αποτυχημένη συνταγή της μειώσεως του κρατικού ελλείμματος δια της αυξήσεως των φόρων, αποδεικνύει την ακραία φρενοβλάβεια εκ της οποίας πάσχουν οι μισέλληνες των Βρυξελλών και των Αθηνών. Το όριο του 3%  ελλείμματος που θέλουν να επιτύχουν έχει ως αριθμητή την διαφορά εσόδων-εξόδων και ως παρονομαστή το ΑΕΠ. Με την επιβολή  επαχθούς φορολογίας και μειώσεως των δαπανών, το μόνον που θα επιτύχουν είναι η συρρίκνωση του ΑΕΠ και η αύξηση του πληθωρισμού. Αν μειωθεί κατά 4 μονάδες ο αριθμητής του κλάσματος, μία μείωση κατά 2 μονάδες του ΑΕΠ όχι μόνον θα ακυρώσει τον στόχο για 3% έλλειμμα, αλλά θα προκαλέσει αυτοτροφοδοτουμένη αύξηση του κρατικού ελλείμματος.

Η αύξηση των φόρων και η μείωση των παραγωγικών δαπανών σε περίοδο υφέσεως οδηγεί μαθηματικώς σε επιδείνωση της υφέσεως. Αυτά ισχύουν για τους μισέλληνες κατακτητάς, τί πράττουν όμως οι Έλληνες;

Υπάρχει έλλειμμα; Βεβαίως. Υπάρχει έλλειμμα πίστεως εις τους Πατρώους Θεούς, εις τα ιδίας δυνάμεις, εις το Ελληνικόν Δίκαιον. Όσες φορές οι Έλληνες αποστάτησαν από τους Θεούς ευρέθησαν με χαλκάδες σκλαβιάς χειροπόδαρα δεμένοι.

Δια τούτον τον λόγον, απαγορεύεται η υποταγή και υπακοή σε ξένα νομοθετικά και οικονομικά μέτρα.

Οι αρχές του Ελληνικού Δημοσιονομικού Δικαίου, εθιμικού και γραπτού, είναι γνωστές: λίγοι κανόνες, μηδαμινή γραφειοκρατία, επιβράβευση των παραγωγικών ατόμων, τιμωρία των αντιπαραγωγικών, οι ζημιογόνες εταιρίες πληρώνουν πρόστιμα, οι κερδοφόρες απολαμβάνουν όλα τα κέρδη των, οι ζημιοσκόποι εξοντώνονται, αναγκαστική παραγωγική και εξαγωγική κατεύθυνση της Ελληνικής οικονομίας, μακροχρόνια σταθερότητα φορολογίας για μακροχρόνιες επενδύσεις, διεύρυνση της παραγωγικής βάσεως, συρρίκνωση της φορολογικής βάσεως, ποινικοποίηση της συλλογής και διανομής φορολογικών εσόδων, κάθε Έλλην διεγείρεται εις το να γίνει πλούσιος αντί να τιμωρείται επειδή θέλει να γίνει πλούσιος, κατάσχεση της κινητής και ακινήτου περιουσίας από τους Έλληνες πολίτες σε όποιον κρατικό οργανισμό επιβάλλει φόρο, απαγορεύεται η απαλλοτρίωση ιδιωτικής περιουσίας εκτός όσων πολιτών προσβάλλουν τους Πατρώους Θεούς.

Βασική γραμμή του Ελληνικού νομοσχεδίου είναι η εξοντωτική ποινικοποίηση της φορολογίας ως άκρως αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

 

Άρθρα της Ελληνικής Νομοθεσίας για την πάταξη της φορολογίας

1. Το έγκλημα της φορολογίας τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος. Είναι έγκλημα ιδιαιτέρως ειδεχθές. Είναι έγκλημα διαρκές. Δεν υπόκειται σε παραγραφή. Δεν υπάγεται σε ευεργετικές διατάξεις νόμων περί μετανοίας ή εντίμου προτέρου βίου. Δεν υπάγεται σε συσσωρευτική επιβολή ποινής. Διώκεται αυτεπαγγέλτως ή κατ’ έγκλισιν.   

2. Τιμωρείται αυστηρώς η κλοπή του εισοδήματος των πολιτών. Ο χαρακτηρισμός «άμεσοι φόροι» της διαπράξεως κλοπής από μέρους του εγκληματίου, ενισχύει αντί να άρει τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξεως. Καθώς οι «άμεσοι φόροι» αποτελούν αντικίνητρο για εργασία και παραγωγή, εκτρέφουν τον παρασιτισμό. Συνεπώς η πολιτεία οφείλει να πατάσσει αμειλίκτως όσους προτείνουν «άμεσους φόρους».

3. Η κλοπή του λαϊκού εισοδήματος προσβάλλει την προσωπικότητα των κυβερνώντων, τους καθιστά αντιπαθείς στην κοινωνία και δια τούτο η πολιτεία οφείλει να διώκει απηνώς όσους κλέπτες αυτοαποκαλούνται φοροτέχνες και φοροεισπράκτορες.

4. Ο νόμος διώκει και όσους πολίτας αποδέχονται παθητικώς την κλοπή. Απαγορεύεται αυστηρώς εις τους Έλληνας πολίτας να αποδέχωνται κλοπή μέρους του μισθού των από κρατικές συμμορίες, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να εργαστούν.

5. Όστις προτείνει, νομοθετεί, επιβάλλει ή παρακρατεί φόρους διώκεται με την διαδικασία του αυτοφώρου εγκλήματος για σύσταση συμμορίας, προσπάθεια νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, εκβιασμό, απάτη, μισελληνισμό, εσχάτη προδοσία. Η ποινή για τους καταδικασθέντες δεν είναι εξαγοράσιμος, ούτε έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ούτε εφεσιβάλλεται.

6. Απαγορεύεται αυστηρώς η επιβολή εμμέσων φόρων.

7. Καταργούνται όλοι οι φόροι υπέρ τρίτων.

8. Όσοι φόροι πλήττουν την ακίνητη περιουσία εξομοιώνονται με σταδιακή απαλλοτρίωση της ακινήτου περιουσίας. Καταργούνται ολοσχερώς και δια παντός. Η ακίνητη περιουσία είναι αφορολόγητος.

9. Απαγορεύεται αυστηρώς η επιβολή φόρων σε τόκους, μερίσματα, αδιανέμητα ή διανεμόμενα εταιρικά κέρδη. Μερίσματα, τόκοι, κέρδη που απεκτήθησαν στο εξωτερικό επαναπατρίζονται στο εσωτερικό άνευ ουδεμίας επιβαρύνσεως. Είναι αφορολόγητος ο επαναπατρισμός των.

10. Καταργούνται όλοι οι φόροι που πλήττουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, ως ο φόρος υπεραξίας και ο φόρος πωλήσεων. Όλες οι χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι αφορολόγητες.

11. Καταργούνται όλοι οι φόροι που πλήττουν τις τραπεζικές εργασίες.  

12. Καταργείται η υποχρεωτική συναλλαγή μέσω τραπεζών για φορολογικούς λόγους.

13. Καταργείται το πόθεν έσχες είτε για επενδυτικούς είτε για φορολογικούς λόγους. Ουδείς Έλλην υποχρεούται να απαντά εις το πώς απέκτησε την περιουσία του.   

14. Καταργούνται οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές. Όποιος εργαζόμενος ή εργοδότης θέλει, μπορεί να εργάζεται χωρίς την  υποχρέωση να ασφαλίζεται σε κρατικό μονοπωλιακό ασφαλιστικό ταμείο, καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν κεκαλυμμένη φορολογία, άρα κλοπή του εισοδήματος. Η αγορά ασφαλιστικής καλύψεως αποτελεί εθελοντική επιλογή.

Επιβάλλεται η αποσύνδεση της εργασίας από την ασφαλιστική κάλυψη, και η αποσύνδεση της ασφαλιστικής καλύψεως από την υγειονομική περίθαλψη. Οι πολίτες επιλέγουν τον ιατρό, την θεραπεία, και το θεραπευτήριο της αρεσκείας των, άνευ ουδεμίας κρατικής παρεμβάσεως.   

15. Απαγορεύεται αυστηρώς η υποχρεωτική ονομαστικοποίηση των εγχρημάτων συναλλαγών. Οι πολίτες δεν υποχρεούνται στην χρήση δίγραμμων επιταγών, ή στην χρήση αφμ, ή αριθμού ταυτότητος όταν κάνουν πληρωμές ή αγορές εμπορευμάτων.  

16. Το τραπεζικό απόρρητο είναι απαραβίαστο. Η αναφορά τραπεζικών συναλλαγών Ελλήνων ιδιωτών προς το κράτος ή στην εφορία από τους τραπεζικούς υπαλλήλους, αποτελεί κακουργηματική πράξη τιμωρουμένη με καταναγκαστικά έργα.

17. Ιδρύεται σώμα διώξεως οικονομικού εγκλήματος το οποίο θα διώκει όσους εγκληματίες τρομοκρατούν τον λαό δια της φορολογίας. Οι υπάλληλοι θα είναι ένοπλοι και θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν συλλήψεις χωρίς ένταλμα. Θα μπορούν να ανακρίνουν τον κατηγορούμενο άνευ χρονικού ορίου. Οι κατηγορούμενοι δεν έχουν το δικαίωμα παρουσίας δικηγόρου κατά την ανάκριση.

18. Ιδρύεται γραφείο καταγγελιών όπου οι πολίτες θα καταγγέλλουν επωνύμως ή ανωνύμως όσους πληρώνουν φόρους ή συνεργάζονται με τις φορολογικές συμμορίες του εχθρού. Εις τους καταγγέλλοντας θα περιέρχεται το 50% της περιουσίας όσων προδοτών συνεργάζονται με τις φορολογικές συμμορίες του εχθρού.

19. Καταργείται το περιουσιολόγιο. Το Ελληνικό κράτος υποχρεούνται να σέβεται την ανωνυμία της ιδιωτικής περιουσίας.  

20. Καταργούνται τα τεκμήρια διαβιώσεως. Η έννοια των αντικειμενικών κριτηρίων είναι άστοχος, ακατανόητος και επιβλαβής για την Ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για υποκειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων οι κρατικοί ληστές ορίζουν πόσα θα κλέψουν.  

21. Επιτρέπεται η ίδρυση εταιριών χωρίς την υποχρέωση δημοσιεύσεως ή καταγραφής σε δημοσίους καταλόγους των πραγματικών μετόχων. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών και ομολογιών εις τον κομιστήν.  

22. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων εκπίπτουν όλες οι δαπάνες, οι ζημίες και τα χρέη, άνευ διακρίσεως ή εξειδικεύσεως των δαπανών, ζημιών, χρεών.

23. Οι προσωπικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως εταιρικά έξοδα εφ’ όσον δι’ αυτών απασχολείται Ελληνικό προσωπικό και εφ’ όσον πρόκειται για δαπάνες από αγορές Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

24. Καταργούνται οι φόροι που πλήττουν τις κληρονομιές και τις γονικές παροχές.

25. Καταργούνται οι φόροι στις δωρεές.

26. Καταργούνται όλοι οι ειδικοί φόροι καταναλώσεως.

27. Καταργείται η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η σύνδεση ταμειακών μηχανών με τα τερματικά των φορολογικών συμμοριών. Οι αποδείξεις και τα τιμολόγια έχουν σκοπό την καταγραφή στα βιβλία των εταιριών και την αναγνώριση πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων μεταξύ συναλλασσομένων. Ουδεμία κρατική παρέμβαση επιτρέπεται με σκοπό την κλοπή περιουσίας των συναλλασσομένων υπό το πρόσχημα της φορολογίας.

28. Καταργείται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Απαγορεύεται η προσβολή της προσωπικότητος των πολιτών δια της υποβολής αιτήματος εθελοντικής συμμετοχής στην κλοπή της δικής των περιουσίας από τους κρατικούς ληστάς.

29. Επιβάλλεται πλήρης διαφάνεια όλων των κρατικών συναλλαγών. Το κρατικό λογιστικό σχέδιο θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, οι κρατικές εγχρήματες συναλλαγές θα καταγράφωνται σε πραγματικό χρόνο με διπλογραφικό σύστημα και όλες οι εγγραφές θα ελέγχωνται μέσω τραπεζών και θα αναφέρονται στους πολίτες μέσω διαδικτύου.

30. Επιτρέπεται κατάσχεση κρατικής περιουσίας για χρέη του κράτους προς τους πολίτας. Το αντίστροφο δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται προσωποκράτηση κρατικών αξιωματούχων για χρέη του κράτους προς τους πολίτας. Το αντίστροφο δεν επιτρέπεται.

31. Καταργείται η υποχρέωση δημοσιεύσεως εταιρικών ισολογισμών στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ή στον Τύπο, αρκεί η δημοσίευσή των στο διαδίκτυο.

32. Καταργείται ο κώδιξ βιβλίων και στοιχείων.

33. Καταργείται η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

34. Καταργούνται όλοι οι φόροι υπεραξίας από αγοραπωλησία ακινήτων. Η ύπαρξη πληθωρισμού είναι ήδη επαχθής, αλλά αφανής φορολογία. Δεν επιτρέπεται περαιτέρω επιβάρυνσις της ακινήτου περιουσίας.

35. Καταργούνται όλα τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις φόρων ως κακουργηματική πράξη ισοδύναμη με κρατική τοκογλυφία.

36. Καταργείται η υποχρεωτική πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων μέσω τραπεζών, προς καταγραφή του εισοδήματός των για φορολογικούς σκοπούς. 

37. Τα Ελληνικά σώματα διώξεως οικονομικού εγκλήματος πατάσσουν αμειλίκτως το παρεμπόριο των εποίκων, αλλοφύλλων και αλλοθρήσκων.

38. Τα Ελληνικά σώματα διώξεως οικονομικού εγκλήματος υποχρεούνται να κλείνουν όσες επιχειρήσεις δεν απασχολούν Ελληνικό προσωπικό ή όσους Έλληνες δεν αγοράζουν Ελληνικά προϊόντα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με προσωποκράτηση. Σε περίπτωση υποτροπής του παραβάτου, εγείρεται δίωξη εναντίον της οικογενείας του καθώς το έγκλημα υπέχει οικογενειακή ευθύνη διότι η παραβατική του συμπεριφορά προκαλεί δυστυχία σε όλη την Ελληνική κοινωνία.

39. Επιβάλλονται δασμοί σε όλα τα ξένα προϊόντα τα οποία πωλούνται σε χαμηλοτέρα τιμή των Ελληνικών. Η εξίσωση της τιμής  ξένων και Ελληνικών προϊόντων αποσκοπεί στην μεταφορά του ανταγωνισμού από το πεδίο της τιμής στο πεδίο της ποιότητος.

40. Καταργείται όλη η γραφειοκρατία για την σύσταση και αδειοδότηση των Ελληνικών επιχειρήσεων. Μόνον δύο κρατικές άδειες απαιτούνται για την έναρξη της επιχειρήσεως: ασφαλείας εργαζομένων και περιβαλλοντικής προστασίας.

41. Χρέος των σωμάτων διώξεως οικονομικού εγκλήματος είναι η προστασία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών και η πάταξη της κρατικής ληστείας.

42. Τα σώματα διώξεως οικονομικού εγκλήματος θα διώκουν ανηλεώς όσους Έλληνες κεφαλαιούχους δεν κάνουν παραγωγικές επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά.

43. Οι επιτυχημένες, κερδοφόρες επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά αντιμετωπίζονται από το Ελληνικό κράτος δια της πιστώσεως αρνητικών φόρων. Ήτοι, θα επιστρέφεται μέρος του κεφαλαίου στον επιτυχημένο επενδυτή από το Ελληνικό κράτος με την μορφή αρνητικής φορολογίας.

44. Επιτρέπεται η επιβολή επαχθούς φορολογίας στις ζημιογόνες επιχειρήσεις, εφ’ όσον η ζημία προέρχεται από κακοδιαχείριση. Η φορολογία αποτελεί ανήθική πράξη αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται ως μέτρο κοινωνικής απαξίας προς όσους ζημιώνουν το κοινωνικό σύνολο. 

45. Απαγορεύονται αυστηρώς τα τυχηρά παίγνια. Όσοι Έλληνες εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε χαρτοπαικτικές λέσχες, καζίνο ή παρομοίου τύπου εκμαυλιστήρια, τιμωρούνται με δημόσιο στιγματισμό. Το μέτωπό τους θα στιγματίζεται με πυρωμένο σίδηρο. Το χρήμα είναι σεβαστόν μόνον εφ’ όσον επενδύεται παραγωγικώς. Όταν σπαταλάται σε κραιπάλες κατάσχεται αυθωρεί και παραχρήμα.

46. Ο Ελληνικός Νόμος για την πάταξη της φορολογίας δεν περιορίζεται από την γεωγραφική θέση των Ελλήνων. Ισχύει παγκοσμίως για όλους τους Έλληνες ασχέτως σε ποιό κράτος κατοικούν. Απαγορεύεται οι ξένες αρχές να τους φορολογούν με άλλους νόμους καθώς τοιαύτη ενέργεια αποτελεί διπλή φορολογία.

47. Ο Ελληνικός Νόμος για την πάταξη της φορολογίας έχει αναδρομική ισχύ από την απαρχή του Ελληνικού Έθνους. Ως εκ τούτου όλα τα λύτρα που απαιτούν οι κρατικές συμμορίες με τον όρο «βεβαιωμένοι φόροι» διαγράφονται και παραγράφονται.

48. Όλα τα παρόντα ή μελλοντικά βεβαιωμένα χρέη προς τις φορολογικές συμμορίες του εχθρού είναι παράνομα και άκυρα.

49. Εφ’ όσον οι αρμόδιες αρχές αρνούνται να εγκαταλείψουν τις ληστρικές τους πρακτικές, οι Έλληνες πολίτες αυτοδικαίως δύνανται να φορολογούν, απαλλοτριώνουν, κατάσχουν την κρατική περιουσία του εχθρού.

50. Η επιβολή φορολογίας από τους Έλληνες πολίτες προς το ληστρικό κράτος δύναται να πάρει οιαδήποτε μορφή, ακόμη και της ενόπλου απαλλοτριώσεως.

51. Οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να θεσπίζουν εξοντωτικά πρόστιμα εις βάρος κρατικών λειτουργών για παραβάσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Το νοσηρό φαινόμενο της φορολογίας πρέπει να εξαλειφθεί, άλλως οι κλέπτες αποθρασύνονται.

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα