:: ::

 
 
 

 

                         Ελληνική Ολυμπική Αμφικτυονία

 

Δευτεροβάθμιος Οργάνωσις Ελλήνων Εθνικών

΄Αθήναι, ΄Ηλιοδίτη, 12 ΄Ιλαίου, 2008 μ.΄Α.Τ.(μετά ΄Απολλώνιον Τυανέα)

Ανακοίνωσις:΄Αριθ.1/12.07.2008
     

Τήν ΄Ηλιοδίτην 12 μηνός ΄Ιλαίου, τού έτους 2008 μετά τήν γέννησιν τού Θεανθρώπου ΄Απολλωνίου  Τυανέως, έλαβεν χώραν έν ΄Αθήναις συγκέντρωσις έκπροσώπων Έθνικών Θρησκευτικών ΄Ομίλων, είς τήν οίκίαν τού ζεύγους Εύμόλπου Τσάμη καί Εύσταθίας Καραμπάτσου κατόπιν κλήσεως παρά τών συνεργαζομένων ένώσεων ΄Ελλήνων Θρησκευτών τών Εύμολπιδών, τού Δευκαλίωνος καί τής Αρκαδίας Τριπόλεως.

Είς τήν τοιαύτην πρόσκλησιν άνταπεκρίθησαν ή ΄Ενωσις ΄Ελλήνων Σπάρτης, ή Κίνησις Ένυάλιος, ό  σύλλογος Έλληναϊς, ό όμιλος Μαίναλον, ή άστική έταιρεία Τετρακτύς, ό ύπό σύστασιν Πολιτιστικός Όμιλος Κυθηραίων. Είχον κληθή, όμως, πρός τούτο οί φορείς πάσης άλλης κινήσεως Έλληνικής ΄Εθνικής Θρησκευτικότητος, προκειμένου νά ύπάρξη μία άπό κοινού σύσκεψις τών έκπροσώπων αύτών πρός συντονισμόν τών σχετικών ένεργειών συστάσεως Δευτεροβαθμίου τοιαύτης ΄Οργανώσεως τών ΄Ελλήνων Θρησκευτών. Πρός τό παρόν, κατά τά άνωτέρω,  συμμετείχεν είς τήν έκδήλωσιν  μέρος αύτών.

Εν άρχή άνεγνώσθη άπό τόν πρόεδρον τού Δευκαλίωνος δικηγόρον Βασίλειον Πελασγόν Γούσιον τό περιεχόμενον τής Διακηρύξεως τού ύπό σύστασιν φορέως, ό όποίος έτόνισεν ότι σκοπός τής τοιαύτης συγκεντρώσεως είναι ένας καί μοναδικός: Ή συσσωμάτωσις τών Ομίλων ΄Ελλήνων ΄Εθνικών είς ένα ένιαίον φορέα, είς μίαν δευτεροβάθμιον όργάνωσιν άμεσοδημοκρατικής ύφής, είς τήν όποίαν θά άντιπροσωπεύωνται ένώσεις σωματειακαί καί άστικαί έταιρείαι (αύταί άπαρτιζόμεναι τούλάχιστον έκ δέκα τακτικών μελών).

Δεδομένης τής έλλείψεως Κοινού ΄Ελλήνων ΄Εθνικών θά πρέπει οί πάντες νά ένστερνισθώμεν τήν άνάγκην τής συγκροτήσεως  τοιούτου, κατά τά πρότυπα τού Πανελληνίου ΄Αμφικτυονικού Συνεδρίου τών Δελφών καί τών ΄Αμφικτυονικών Συνεδρίων τού ΄Αργους καί τής Δήλου.

Διοικητική έδρα ώρίσθησαν αί ΄Αθήναι, Πνευματική δέ τοιαύτη ή ΄Ιερά Πόλις τού Δίου τής Μακεδονίας μας, ίνα έδρεύη έν τώ μέλλοντι έν αύτώ Νέον Πανελλήνιον ΄Εθνικόν Θρησκευτικόν ΄Αμφικτυονικόν Συνέδριον. Πρός τούτο καθωρίσθη χρονικόν όριον ένός έτους όπως όλοι οί συνεργασθησόμενοι όμιλοι λάβουν, οί έκ τούτων μή έχοντες είσέτι, νομικήν προσωπικότητα, πρός έξυπηρέτησιν τού σκοπού συγκροτήσεως τής δευτεροβαθμίου όργανώσεως ΄Ελλήνων ΄Εθνικών.

Ακολούθως ήρξατο ΄Ιεροτελεστία, καθ΄ ήν έλαβον χώραν προσφοραί καί άπαγγελίαι ύμνων πρός τούς ΄Ολυμπίους Θεούς ήμών  παρά τών Εύσταθίας Καραμπάτσου, Εύμόλπου Τσάμη καί Βασιλείου Πελασγού Γούσιου.΄Επηκολούθησαν όμολογίαι ύπέρ τού ύψίστου αύτού Έθνικού Σκοπού τής συστάσεως ΄Αμφικτυονίας ΄Ελλήνων ΄Εθνικών Θρησκευτών παρά πάντων τών προσυπογραψάντων τήν Διακήρυξιν έκπροσώπων τών συμπραξάντων σχετικώς φορέων. ΄Η όλη αύτή τελετουργία άφήκεν τάς άρίστας τών έντυπώσεων, διά τό γεγονός ότι αύτή έλαβεν χώραν είς τόν φίλιον οίκον ένός ζεύγους τά μάλα μετά άκρας άνιδιοτελείας προσενεγκόντος είς τήν ΄Εθνικήν ήμών Ύπόθεσιν.

Θέλομεν νά πιστεύωμεν ότι ή σημαντική αύτή πρωτοβουλία θά έχη τήν δέουσαν έξέλιξιν. Ήτοι διά τής ύπάρξεως καλής σχετικής θελήσεως άπαντες οί πρωτοβάθμιοι φορείς τής΄Εθνικής Όλυμπικής Πατρογονικής
Θρησκευτικότητος θά προσέλθουν έπί τώ αύτώ διά τήν ένίσχυσιν έτι περαιτέρω τής  όργανωτικής δομής τού τοιούτου ΄Αμφικτυονικού Συνεδρίου.

Καί τούτο πρός: 1)εύόδωσιν τών σκοπών αύτού τής ΄Επανελληνίσεως τού Θρησκευτικού μας Βίου. 2) Δικαίωσιν τών Έκατομμυρίων ΄Εθνομαρτύρων ΄Αγωνιστών ΄Υπέρ Πίστεως Όλυμπισμού καί Φιλτάτης Πατρίδος ΄Ελλήνων άγωνισθέντων καί  μαρτυρησάντων κατά τούς Φρικτούς είς βάρος τής ΄Ελληνοσύνης Διωγμούς άπό τούς τά φαιά φορούντας μισέλληνας σκοταδιστάς. 3) ΄Ανάκτησιν τών ΄Ιερών Ναών καί τών Τόπων ήμών τών ΄Ελλήνων Θρησκευτών. 4) ΄Αμυναν καί Διατήρησιν τής Γλώσσης τών Θεών, τής ΄Ελληνικής (όχι τής ψευδοδημοτικιάς). 5) Απόδυσιν-διά τής ΄Ιδέας  καί Πράξεως τής Φυσιολατρείας-είς ΄Αγώνα Προστασίας τής Μητρός Γαίας, τής δηουμένης άπό τόν άνευ πνευματικού καί συνειδησιακού έρματος, τόν μή ένθεον άνθρωπον.

Καί ταύτα έπ΄ άγαθώ τής ΄Ιδέας τής ΄Αναγεννήσεως τής ΄Εθνικής μας Ζωής, διά τής άνακτήσεως, βεβαίως, πρωτίστως τών άγαθών τών ΄Εθνικών ήμών ΄Αξιών τής ΄Ελευθεροβουλίας καί τής ΄Ελευθεροθρησκείας.

Γένοιτο!

Οί Θεοί ήμών μεθ΄ ήμών καί ούδείς καθ΄ ήμών.

Βασίλειος Πελασγός Γούσιος 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα