:: ::

 
 
 

 

                             Το ολοκαύτωμα της Ελληνικής Πατρίδος

 

 Συνιστά πρόκλησιν πρός τόν ΄Ελληνισμόν ή έμμανής έπιδίωξις τών έπηλύδων ίσραηλιτών διά τήν έγκατάστασιν είς ΄Αθήνας, καί δή έντός τού ΄Ιερού χώρου τού Κεραμεικού, μνημείου τής έν Γερμανία θανατώσεως όμοφύλων των άπό τό καθεστώς τού Χίτλερ!

΄Εχουν ύπερβή πάν όριον θρασύτητος. Καί πώς νά μήν ύπερβούν, όταν ή παροικία των έχαρακτηρίσθη άντί παροικίας, κοινότης. Καί έχει άναγνωρισθή ώς νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου. Δηλαδή αύτη είναι φορεύς «έλληνικής» δημοσίας διοικήσεως. Δύναται νά τυγχάνη παροχής έκ τών Ελληνικών δημοσίων έσόδων έτησίου προϋπολογισμού δαπανών λειτουργίας τής όργανώσεώς της, νά διορίζη καί νά παύη ύπαλλήλους κ.λ.π. Πώς νά μήν άποθρασυνθούν, όταν άχαμνός πολιτικάντης, ό όποίος είπεν «εύχαριστώ» είς τούς δολοπλόκους τής άλωθείσης άπό τούς γνωστούς μισέλληνας άμερικανικής διοικήσεως, κάθε όλίγον καί λιγάκι έπεσκέπτετο κρυφίως(όχι, προφανώς, διά τόν φόβον τών...ίουδαίων!) τούς παραθεριστικούς καταυλισμούς τών άνωτέρω έπηλύδων έν Πιερία, ένώ παραλλήλως έξύβριζεν τούς πατριωτικώς  σκεπτομένους τής Δημοκρατικής Παρατάξεως(νύν ΠΑΣΟΚ) ώς  «έθνικιστάς», έπειδή αύτοί τού ύπεδείκνυαν νά άσκή έθνοπρεπή Έλληνική έξωτερική πολιτική καί νά όμιλή καλύτερον τά Έλληνικά καί νά μήν άσχημονή πρός τήν Γλώσσαν τών Θεών μας.

Τώρα οί έπήλυδες ζητούν νά στηθή έν Άθήναις, είς τό Τρίγωνον τών όδών Μελιδώνη-Εύβούλου καί Έρμού, παρά τό Δίπυλον, είς τήν άπαρχήν τής Όδού τών Παναθηναίων, «μνημείον όλοκαυτώματος» τών θυμάτων τού Χίτλερ όμοεθνών των. Επί τή έγέρσει δέ σχετικών άντιρρήσεων έκ μέρους τής ΄Εφορείας ΄Αρχαιοτήτων ΄Αθηνών, διά τής προϊσταμένης αύτής κ. Νικολέττας Βαλάκου, καί τή (άντι)προτάσει αύτής διά τοιαύτην έγκατάστασιν  δύο(2) άλλων χώρων έκτός τής άνωτέρω περιοχής, ώς ούσης αύτής ένεργού άρχαιολογικής έρεύνης, οί ίσραηλίται, προέβαλον άπόλυτον άρνησιν! Ίδού θράσος. Ώς έάν ή ΄Αττική Γή είναι κτήμα των. Καί τώρα πιέζουν τούς πάντας, ίνα έγκαταστήσουν, όπου αύτοί θέλουν καί όποτε θέλουν τό «μνημείον» των.

Καί ή άθλιότης αύτη έξελίσσεται έρήμην καί αύτού τού Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή ό κ. ΄Αντώνιος Σαμαράς, φαίνεται πώς άγνοεί παντελώς όλας αύτάς τάς κατά τού ΄Ελληνισμού μεθοδεύσεις.

Ούδέ ή άποψις τού καθηγητού κ. Π. Βαλαβάνη, ό όποίος έτόνισεν ότι «...αί έφορίαι άρχαιοτήτων άμύνονται τού πατρίου έδάφους, προσπαθούσαι νά κρατήσουν τούς άρχαιολογικούς χώρους, είς τήν μορφή καί τόν χαρακτήρα, τόν όποίον έχουν...», έλήφθη ύπ΄ όψει.

Περίεργος όμως είναι ή στάσις τού Κεντρικού ΄Αρχαιολογικού Συμβουλίου(ΚΑΣ), τού όποίου ή πλειοψηφία τών μελών είναι ύπέρ τής άνεγέρσεως τοιούτου «μνημείου» είς τόν χώρον τού ώς άνω Τριγώνου. Άλλά συναινεί είς μικρωτέραν όμως έκτασιν. Είς όλιγώτερα μέτρα έμβαδού. Δηλαδή μάς έμπαίζουν οί  πλειοψηφούντες τού ΚΑΣ. Οί όποίοι δέν είναι όλοι άρχαιολόγοι. Διότι οί άρχαιολόγοι αύτού, οί κ.κ. Μαρία Βλαζάκι, Χριστίνα Λούπου, Π. Βαλαβάνης καί Λ. Χατζαγγελάκις είναι αύτοί, οί όποίοι ήρνήθησαν διαρρήδην διά τήν σκοπουμένην τοιαύτην άπαράδεκτον έπιχείρησιν τού ΄Ελληνικού ΄Ιερού.

΄Οταν ήμείς δέν έχομεν άνεγείρει άκόμη έν ΄Αστει τόν Μνημείον τού ΄Ολοκαυτώματος τών έξοντωθέντων-καέντων άπό τούς ρακοφόρους(μελανίας ρακοφόρους, φορείς τής σκοτομαίνης τού έβραιοχριστιανικού μεσαίωνος) κακοποιούς έντός τού ΄Ασκληπιείου τών ΄Αθηνών, όταν δέν άνεγείραμεν άκόμη μνημείον τών όλοκαυτωθέντων άπό τούς ρακοφόρους καί τά μίσθαρνα όργανά των έντός τού Πανσέπτου ΄Ιερού τής Παμμήτορος Θεάς τής ΄Ελευσίνος, θά έπιτρέψωμεν είς άλλοτρίους, νά άλωνίζουν είς τήν χώραν μας καί νά έγκαθιστούν «μνημεία» όπου τούς καπνίσει, διά πράξεις τελεσθείσας είς άλλας χώρας άπό άλλους είς βάρος όμοεθνών των;

΄Ας ύπάγουν νά τά έγκαταστήσουν έκεί, όπου έλαβον χώραν τά τοιαύτα γεγονότα. ΄Η μήπως, έάν ήμείς έγείρωμεν, ώς δικαιούμεθα κατά τά τελευταία, νά έγκαταστήσωμεν μνημείον τών όλοκαυτωθέντων-έξοντωθέντων μέχρις ένός- άπό τούς Μακκαβαίους ΄Ελλήνων τής ΄Ασσυροφοινίκης, οί ίσραηλινοί θά σπεύσουν νά μάς παράσχουν χώρον παρά τόν λόφον τής Σιώνος, όπου άλλωστε ύπήρχεν τό πάλαι ΄Ελληνικόν ΄Ιερόν τού Πατρός Διός;

Νομίζομεν ότι άπαιτείται οί κυβερνώντες μας νά σοβαρευθούν. Ελύσσαξαν νά γίνουν οί διαχειρισταί τού συστήματος. Καί προέβαλον έαύτούς ώς τάχα προερχομένους άπό τήν χώραν τού άφθίτου φωτός, πάλλευκοι καί άμόλυντοι ψυχαί άπό τούς αίθερίους  κόσμους. Απεδείχθησαν ότι δέν ένδιεφέροντο διά τά ΄Εθνικά Θέματα, έσωτερικά καί εξωτερικά. Τά ένδιαφέροντά των δέν άφωρούσαν τήν προάσπισιν τών Έθνικών μας ΄Αξιών. Οί πολιτικοί μας πάντες, βεβαίως, χαρακτηρίζονται άπό έναν σχιζοφρενή άντιπατριωτισμόν. Τό διαλαλούν είς πάσαν εύκαιρίαν. Σκανδαλοποιοί όμως καί σκανδαλοθήραι γενόμενοι, άδυνατούν, πέραν καί τού ίδικού των, νά διασώσουν πρωτίστως τό κύρος τής ΄Ελλάδος μας, ένώ οί έπίβουλοι άνθέλληνες καραδοκούν.

Κατέστημεν έξ αίτίας των, άπό τών «συντηρητικών-άντιδραστικών», τών άχαμνών «άναπτυξιολόγων», έως τούς θωπεύοντας τόν καθένα ύβριστήν τής Πατρίδος μας, πάν ήμεδαπόν ή άλλοδαπόν μισελληνικόν κάθαρμα, ψευδοπροοδευτικούς έπαγγελματίας άέργους «προστάτας τών έργαζομένων», ή χλεύη τών σεσημασμένων έχθρών μας. Οί όποίοι πρό ούδενός όρρωδούν, προκειμένου νά πλήττουν τό όνομα αύτής, άλλά καί τό φιλότιμον τών ΄Ελλήνων. Ώς έδώ, όμως, καί μή παρέκει.

 

Ελληνικός Σύλλογος «Δευκαλίων»

1η μηνός Ηρακλείου(Μαΐου) 2009 μ.Τ. 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα