:: ::

 
 
 

 

            Οι Μακεδόνες και οι Βουλγαρίδαι της Δαρδανίας

   

΄Εξακολουθούν μέ τήν αύτήν θρασύτητα ώρισμένοι άμετανόητοι ψευδοδιεθνισταί νά προκαλούν προβλήματα στήν έθνική μας κοινότητα τών Έλλήνων λέγοντες καί γράφοντες πώς είς τά όρια τού κρατιδίου τών Σκοπίων κατοικούν μή ΄Ελληνες... «Μακεδόνες», τούς όποίους, μάλιστα, οί ΄Ελληνες έχθρευόμεθα καί θέλομε τόν άφανισμό των! Γνωρίζουν οί τοιούτοι σπερμολόγοι καί ψευδολόγοι πώς είς τά Σκόπια κατοικούν ΄Ελληνογενείς Βλάχοι, έκ τών όποίων ήλκεν τήν καταγωγή ό Κυριάκος Γρηγορίου(Κύρο Γληγκόρωφ) καί πλείστοι όσοι άλλοι έκ τών προβαλλομένων μάλιστα είς τό πολιτικόν προσκήνιον τόύ τοιούτου κρατικού μορφώματος. Οί όποίοι άνέρχονται είς τό 15% τού πληθυσμού(250.000, κατά τόν Κύρο Γληγκόρωφ), μετά τήν έξόντωσιν ή τόν έκπατρισμόν(1912-1931) άπό τούς Σέρβους... «άδελφούς» μας τών Έλλήνων(200.000) τών Έλληνικών κοινοτήτων τού Μοναστηρίου, τής ΄Ηρακλείας κ.λπ.

Είς τό δυτικόν τμήμα κατοικούν ΄Ιλλυριοί, καί δή έκ τής γεννεάς τών Μολοσσάρων(Μολοσσών), οί «Άλβανοί» τής Τεούτας-Τετόβου, οί όποίοι άνέρχονται είς τό 35% τού πληθυσμού. Είς τό βόρειον μέρος τού κρατιδίου κατοικούν Σέρβοι, οί όποίοι άνέρχονται είς τό 10% τού πληθυσμού. Είς τό νότιοανατολικόν τμήμα τής «χώρας» κατοικούν μουσουλμάνοι, άλλοι τουρκοφέρνοντες, άλλοι άθίγγανοι καί αίγύπτιοι(γύφτοι). Αί κατά τών τελευταίων μάλιστα «γύφτων» διώξεις τών έπικυριάρχων τού κρατιδίου προεκάλεσαν τήν έντονον παρέμβασιν τού νύν Αίγυπτίου προέδου Χ. Μουμπάρακ, τούς όποίους...διεκδικεί ώς όμοφύλους του...

Ολοι αύτοί οί άνωτέρω μουσουλμάνοι άνέρχονται είς τό 7%-10% τού πληθυσμού. Καί τί άπομένει πλέον, ίνα συμπληρωθή τό ύπόλοιπον τής πληθυσμιακής συνθέσεως τού κράτους τών Έλληνικών Σκόπων(Σκόπια); ΄Απομένει ένα ποσοστόν 30-35% βουλγαρικής (καί έκβουλγαρισθέντων Θρακών) καταγωγής άτόμων...Τά όποία πάσχοντα άπό σύνδρομα κατωτερότητος, έντρεπόμενα διά τήν καταγωγή των, έπιζητούν νά...ύπεισέλθουν είς τήν ίστορία άλλου έθνους, τού ΄Ελληνικού τών Μακεδόνων, καί νά τό...ύποκαταστήσουν! Τοιαύτη άναισχυντία καί άθλιότης! Καί εύρίσκονται διάφοροι έγχώριοι, οί γνωστοί φορείς τού γραικυλισμού, οί όποίοι τείνουν εύήκοα τά ώτία των είς τοιαύτας καταγελάστους έξωμυθοπλασίας...Καί όχι μόνον τούτο, καμώνονται καί τούς ...προστάτας τών τοιούτων σκοπιανών άπατεώνων καί τούς ύπερασπίζονται!!!

Ομως οί Έλληνες-Μακεδόνες θά πρέπει, έπί τέλους, νά άναλάβουν δράσι, προασπιζόμενοι τά δίκαια τού Μακεδονικού ΄Ελληνισμού. Δέν άνεχόμεθα οί σκοπιανοί άλήται νά διαδίδουν πώς θά... έλθουν είς τήν Μακεδονίαν, ίνα μάς...άπελευθερώσουν άπό τόν Έλληνικόν ζυγόν!

΄Ετερα δίκαια αίτήματα τού ΄Ελληνισμού είναι ή διεκδίκησι τής άνακτήσεως τού δικαιώματος τής έπανεγκαταστάσεως τών Μοναστηριωτών είς τήν γήν τών προγόνων των, τήν Δαρδανίαν,καθώς καί ή διεκδίκησις τών περιουσιακών αύτών δικαιωμάτων άπό τούς κυριαρχούντας τής πολιτικής ζωής τού σκοπιανού κρατιδίου βουλγαρίδας. ΄Επίσης ό σεβασμός άπό τούς συμπλεγματικούς βουλγαρίδας τής πατρογονικής μας κληρονομίας, ήτοι τών δημιουργημάτων τού προεβραιοχριστιανικού έκεί πολιτιστικού-καλλιτεχνικού παρελθόντος τού ΄Ελληνισμού. Τά όποία καπηλεύονται οί συμπλεγματικοί ψευδομακεδόνες, ίνα παραπείσουν τήν διεθνή κοινότητα πώς οί άπόγονοι τού Κρούμ καί τού ΄Ασάν είχαν σχέσιν μέ τήν τέχνην τού Φειδίου!...

Βεβαίως, ύπάρχει  ή ύποχρέωσις, τήν όποίαν έχει τό ΄Ελληνικόν κράτος τής άμέσου καί άνευ έτέρου διακοπής αύτής τής παρωδίας τών «συνομιλιών» μέ τήν όμάδα τών σκοπιανών έγκαθέτων τών άνθελληνικών σκοτεινών κύκλων τής άνωμαλίας τού «άμερικανικού» ύπουργείου τών έξωτερικών...Οί όποίοι, μετά τήν Κύπρον, καί τό κατ’ αύτής έγκλημά των, μετετόπισαν τώρα τά ένδιαφέροντά των είς τά βόρεια μας σύνορα.

Η ΄Ελλάς μόνον ύπό ένα όνομα δύναται νά άναγνωρίση τά Σκόπια: Βαρδαρία. Ή κάλλιον: Πρώην Γιουγκοσλαυική Δικτατορία τής Βαρδαρίας.

Αφού Βαρδαρία(Βαρδάρσκα) ήτο γνωστόν είς όλην τήν Εύρώπην καί τόν κόσμον όλον τό όνομα τής περιοχής αύτής τού κράτους τών Σέρβων-Κροατών-Σλοβένων μέχρι τό 1948. Δέν είναι δυνατόν νά συζητώμεν τί θά δώσωμεν, τί θά παραχωρήσωμεν είς τούς Σκοπιανούς άπό τήν έθνικήν μας κληρονομίαν, άπεμπολούντες τά δίκαιά μας! Εάν οί βουλγαρίδαι έπικυρίαρχοι τών Σκοπίων άποστέργουν νά τό δεχθούν τό τοιούτον παλαιόν όνομα, Βαρδαρία, τής περιοχής τής νύν ύποστάσεως τού κρατιδίου όπου ζούν, κακό τής κούτρας των.

Ημείς δέν έχομεν κανένα λόγον νά έπειγόμεθα νά τούς διευκολύνωμεν είς τάς άπάτας τών, ώς πράττει νύν τό ήμέτερον ύπουργείον τών «Έξωτερικών». Τό όποίον προκαλεί τόν ΄Ελληνισμόν μέ τάς άσχημοσύνας τής ένδοτικότητος καί τής άμερικανοδουλείας τών διαχειριζομένων καί όλας τάς άλλας έθνικάς μας ύποθέσεις, ήτοι τού Κυπριακού, τού Αίγαιϊκού, τού Μικρασιατικού(τής πολυεθνικής καί πολυπολιτισμικής Μικρασίας καί όχι «Τουρκίας»).

 

Δια τον Εθνικόν Θρησκευτικόν Ολυμπικόν Σύλλογον «Δευκαλίων» Θεσσαλονίκης

Βασίλειος Πελασγός Γούσιος

 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα