:: ::

 
 
 

  

             Το κριτήριον της Εθνικής Μνημοσύνης

 

Διά του άδοκήτου θανάτου-της δολοφονίας άπό τους δολίους διαβολείς της ΄Ελληνοσύνης-του Εθνάρχου ήμών ΄Ιουλιανού του Στρατηλάτου καί Φωστήρος τού ΄Ελληνικού Πνεύματος, τού Φορέως της ΄Εθνικής μας Τιμής και Δόξης, οί έχθροί τού ΄Ελληνισμού, οί τά φαιά φορούντες, λυσσώντες, έπέλασαν, τή συνδρομή τών μισθοφόρων τών βυζαντιακών δεσποτομοναρχών, έπί τής ΄Ελληνίδος Γής καί έπεδόθησαν είς φρικαλεότητας κατά τών ΄Ελλήνων...

Η Βόρειος ΄Ελλάς έγνώρισεν, μετά τά όλοκαυτώματα τών έμμενόντων είς τά Πάτρια Θρησκευτικά ΄Ηθη καί ΄Εθη, ώς έκείνων τής πολυανθρώπου Ίεράς μας Πόλεως τού Δίου, καί τό κολαστήριον-στρατόπεδον συγκεντρώσεως τού Λιθοχώρου(Λιτοχώρου)!...

Όσοι έκ τών συλλαμβανομένων έκ Μακεδονίας,΄Ηπείρου καί ΄Ιλλυρίδος ώς...θρησκευτικών αίχμαλώτων(!!!) ΄Ελλήνων καί ΄Ελληνοφρόνων ήντεχον έκείσε τά ποικίλα βασανιστήρια τών φορέων τής σαουλικής «άγάπης», μετήγοντο έκείθεν είς τήν Παλαιστίνην, είτε πρός ...σωφρονισμόν, διά...έξορκισμών καί πολυτρόπων προσβολών τού προσώπου καί τής σωματικής των άκεραιότητος!, είτε είς...άποτελείωσιν είς τά έκεί Κρεουργεία!...

Καί τό τοιούτον έθνικόν μας κεφάλαιον, τόν ΄Εθνάρχην ΄Ιουλιανόν τόν Παραστάτην τού ΄Ελληνισμού, οί τά φαιά φορούντες μισέλληνες δουλαγωγοί τού ΄Ιεχωβά ένόμισαν ότι διά τών στυγερών έγκληματικών των πράξεων θα το έξαλείψουν άπό την έθνικήν μας ζωήν, παράδοσιν καί μνημοσύνην...

Επλανήθησαν όμως οίκτρώς...Διότι χιλίους έξακοσίους ήδη χρόνους, ένιαυτούς άπό τής δολοφονίας Του, ήμείς τό όνομά Του έπικαλούμεθα καί πάλιν...Ματαιότης ματαιοτήτων, λοιπόν, διά τούς δολοφόνους του...Τούς ήθικούς αύτουργούς καί τούς συνεργούς αύτών είς τό όπισθόπλατον κατά τού Ίουλιανού, τού ύπεράγαν άνεκτικού πρός τάς ραδιουργίας τών παγκακίστων τελάληδων τής θρησκείας τής ...άγάπης πρός τό μίσος καί τών άπεργασθέντων τό κατ’ αύτού δολοφονικόν έγχείρημα...

Και οί άμετανόητοι έπίγονοι τών δολοφόνων; Αύτοί είς τό άμεσον μέλλον θα έγκαλεσθούν ένώπιον τού Κριτηρίου τής Θεάς Θέμιδος να δώσουν λόγον διά τά άπό αύτούς ύποστηριζόμενα τοιαύτα κατά του ΄Εθνους μας άνομήματά έγκλήματα τών φαιφόρων κακούργων ...προγόνων των...

Αφού δεν θα έχουν πλέον κανένα δικτάτορα ή σουλτάνον ή άνδρείκελλον χουντοσυμμορίτην έμμισθον πράκτορα των έχθρών της Πατρίδος να έπικαλεσθούν, νά τόν προβάλουν ως ...σωτήρα της ...«ρωμανίας ρωμηών χριστιανών»...΄Εκεί ένώπιον του Δικαστηρίου της ΄Εθνικής Μνημοσύνης τότε θ’ άναγκασθούν να άποκαλύψουν το άποκρουστικόν πρόσωπον τών διαπεποτισμένων μέχρι μυελών όστέων διά μίσους, διά μισελληνισμού, διά μίσους πρός τήν Φυσικήν Τάξιν-τό Φυσικόν Κοσμοείδωλον...προπατόρων των...

Χρέος μας είναι όπως προβάλωμεν, άλλά και όπως έξάρωμεν την σημασίαν του άτιμήτου αύτού έθνικού μας κεφαλαίου, του Στύλου της ΄Ελληνοσύνης, του ΄Ιουλιανού του Παραστάτου των Έλλήνων, του ΄Εθνικού μας Μεγαλομάρτυρος, του Μεγάλου ΄Οραματιστού, του ΄Ιερουργού, του Φίλου των Μουσών και του Προστάτου των ΄Ελληνικών Γραμμάτων. Ώς τοιούτον Προστάτην τόν συνεορτάζομεν μετά του Μαξίμου του ΄Εφεσσίου και του Λιβανίου του ΄Αντιοχέως, κατά την ΄Εορτήν των Τριών ΄Ιεροφαντών της ΄Ολυμπιακής Θρησκείας των ΄Ελλήνων την τριακοστήν του μηνός Δαδιφορίου, ως Αύτών των όντως Προστατών των ΄Ελληνικών Γραμμάτων.

 

Βασίλειος Πελασγός Γούσιος 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα