:: ::

 
 
 

 

              Ναι, να καταργηθεί ο σταυρός από την Ελληνική σημαία!

 

Στην εφημερίδα "Ελεύθερη Ώρα" της Δευτέρας 7 Ιουνίου 2.010 μ.α.χ.χ., ως πρωτοσέλιδος τίτλος υπήρχε ο εξής: "Βγάζουν τον σταυρό από την σημαία μας...", ενώ ως εμπνευστή καί εισηγητή της συγκεκριμένης ιδέας, την οποίαν εμφανίζει η εφημερίδα "Ελεύθερη Ώρα" ως "ανίερη", εμφανίζει τον αξιότιμο Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κύριο Δημήτριο Δρούτσα.

Ωστόσο, εγώ δηλώνω ότι αν τυχόν ισχύει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, οφείλω να δηλώσω με τον κατηγορηματικότερο τρόπο, ότι συμπαρίσταμαι ψυχή τε καί σώματι σε αυτήν την ενέργεια του αξιοτίμου Αναπληρωτή Υπουργού των Εξωτερικών κυρίου Δημητρίου Δρούτσα, διότι εν προκειμένω έχει δίκαιο επί του θέματος. Επί αυτού παραθέτω σχετική ιστορική πηγή, για την οποίαν ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την εγκυρότητά της. Η συγκεκριμένη πηγή έχει ως εξής:

Εθνικά σύμβολα κατά την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Η συνέλευσις αφ’ ού τοιουτοτρόπως ωργάνισε την προσωρινήν κυβέρνησιν καί έβαλεν υπό τας διαταγάς της τας δύο γερουσίας καί τον Άρειον πάγον, κατήργησε καί τα σύμβολα καί τας σημαίας της Φιλικής Εταιρίας. καί ως χαρακτηριστικόν μεν της εθνικής σφραγίδος παρεδέχθη την Αθηνάν, ως σημαίαν δε εθνικήν την εξ εννέα οριζοντείων εναλλάξ κειμένων κυανών καί λευκών ταινιών εσχηματισμένην. Αναγκαία ήτον η κατάργησις των συμβόλων της Εταιρίας. Οι Έλληνες επροσπάθουν να ελκύσωσι την συμπάθειαν των Χριστιανικών αυλών.

Αλλ’ αι αυλαί, ως είδαμεν, απεστρέφοντο τας μυστικάς Εταιρίας ως συνωμοσίας κατ’ αυτών. Αν δε καί η Φιλική Εταιρία δεν είχέ τι κοινόν προς αυτάς, η εν Λαϋβάχη διακήρυξις της ιεράς συμμαχίας την περιέπλεξεν εις την κατηγορίαν ταύτην. διά τούτο το συμφέρον της Ελλάδος απήτει να εξαλείψη ό,τι καί κατ’ επιφάνειαν την ενοχοποίει ενώπιον των αυλών.

Αλλ’ ο Υψηλάντης κατεταράχθη, καί ωργίσθη ιδίως κατά του Μαυροκορδάτου, τον οποίον εθεώρει δικαίως ως υπαγορευτήν της πράξεως ταύτης. Εντεύθεν ενισχύθη έτι μάλλον η διχόνοια μεταξύ των δύο τούτων ανδρών.

Σχόλιο: Δηλαδή σφραγίδα κατά την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ήταν η Θεά Αθηνά, ενώ σημαία η ίδια με την σημερινή, με μόνη διαφορά ότι στο άνω αριστερό τεταρτημόριο δεν είχε τον σταυρό(!!!!). Έξω λοιπόν καί ο  σταυρός από την σημαία.

Μάλιστα, η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, διήρκεσε από τις 20 Δεκεμβρίου 1.821 μ.α.χ.χ. έως καί τις 15 Ιανουαρίου 1.822 μ.α.χ.χ.

Πηγή: Σπυρίδωνος Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμος δεύτερος, σελίδες 152 (σειρές 29 – 35) καί 153 (σειρές 1 – 16), εκδόσεις ΑΠ. Α. ΧΑΡΙΣΗΣ – Δημιουργία, ΑΘΗΝΑ 1.996 μ.α.χ.χ.

Χρήσιμη επεξήγηση: Με τις συντομογραφίες μου "π.α.χ.χ." καί "μ.α.χ.χ." δηλώνω τους όρους "πριν από την απαρχή της χριστιανικής χρονολόγησης" καί "μετά την απαρχή της χριστιανικής χρονολόγησης", διότι η χριστιανική χρονολόγηση δεν είναι μία παγκοσμίως αποδεκτή χρονολόγηση, αλλά απλώς ενδοχριστιανική χρονολόγηση.

Με εξαίρετη τιμή

Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης, Ιστορικός

Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας καί Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού καί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

http://www.elora.gr

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα