:: ::

 
 
 

                                  

                                  Ημέρα Ποιήσεως

 

Ό Ελληνικός Θρησκευτικός Ολυμπικός σύλλογος(Ε.Θ.Ο.Σ) «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» όπως πάν έτος, μετέχει καί έφέτος, τήν 20ήν μηνός ΄Αρείου(Μαρτίου), ήμέραν ΄Ηροδίτην(«Παρασκευήν») καί ώραν 19.00 μ.μ. είς τάς κατ’ έτος διοργανουμένας έκδηλώσεις τής Έορτής τής Ποιήσεως, αί όποίαις θά λάβουν χώραν είς τό «Κέντρον Μουσικής Θεσσαλονίκης».

Κατ' αύτήν μέλη τού Συλλόγου μας θά άναφερθούν είς τόν σκοπόν τού σχετικού εορτασμού καί θ’ άπαγγείλουν ποιητικάς των δημιουργίας.

Ελληνικός Θρησκευτικός Ολυμπικός Σύλλογος(Ε.Θ.Ο.Σ)-«ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Έδρα: Θεσσαλονίκη

Διεύθυνσις: Βασ.΄Ηρακλείου 28(΄Αριστοτέλους)

Email: neodeukalion@mail.gr/ellanikos@mail.gr

Διά έπικοινωνίαν: Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος(τηλ. 6944.810701)

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα