:: ::

 
 
 

 

                Τα φυτοκτόνα και ζωοκτόνα χυμικά παρασκευάσματα

 

Ούδέν έκ των άρμοδίων όργάνων της Πολιτείας δεικνύει το στοιχειώδες ένδιαφέρον διά την άντιμετώπισιν του μεγάλου προβλήματος της δηλητηριάσεως του σώματος της Μητρός Γαίας άπό τά φυτοκτόνα και ζωοκτόνα χυμικά παρασκευάσματα, τά κατ’ έύφημισμόν καλούμενα «φυτοφάρμακα». Τά όποία έπιρρίπτουν έπ’ αύτού έκείνοι έκ των γεωργών μας, οί όποίοι δεν έχουν πλέον καμμίαν σχέσιν με την παραδοσιακήν-βιολογικήν γεωργίαν.

Και τά συνιστούν έκείνοι έκ των περί τήν «γεωτεχνίαν» γενικώς άπασχολουμένων (τή πραγματικότητι: ούδεμίαν σχέσιν έχόντων, ώς γραφειοκρατών, πρός τά έργα τής γεωργίας καί τά 200 παραμελούμενα καί έκτοπιζόμενα άπό τόν ...«έκσυγχρονισμόν» τών χαρτογιακάδων τού ...άναχρονιστικού κοινωνικού έκφυλισμού άγροτικά έπιτηδεύματα). Οί όποίοι δέν μεριμνούν διά τήν άσκησιν παρεμβάσεως πρός άποτροπήν συντελέσεως τού κατά τής Γαίας Μητρός έγκλήματος τής νεκρώσεως τής ζωτικότητος αύτής διά τής δηλητηριάσεως τού ζωτικού-ένεργειακού αύτής σώματος.

Άσκούνται μόνον είς το κάθεσθαι όπισθεν ένός βολικού γραφείου περιοχών άστεων και τό παίζειν έπ΄ αύτού ένα μολύβι... Και αί παραγωγοί των τοιούτων καταστροφικών δι’ αύτό το μέλλον της γεωργίας ούσιών έταιρείαι χυμικών παρασκευασμάτων διοχετεύουν είς την άγοράν πάν το χαρακτηριζόμενον ως το πλέον δραστικόν  έξοντωτήριον πάσης ζώσης ύπάρξεως! Παντός φυτού ή ζώου!

Το τοιούτον «σύστημα» τής τεμπελικής «γεωργίας» τό έπέβαλον αί άμερικανικαί έταιρείαι πετρελαιοειδών καί χυμικών παρασκευασμάτων (φυτοκτόνων καί ζωοκτόνων δηλητηρίων)! Και, φυσικώ τώ λόγω, το άπεδέχθησαν άσμένως οί χώραι-δορυφόροι αύτών. Το άντέγραψαν δε τά καθεστώτα του μοναρχουμένου «σοσιαλισμού» και αί άλλοτε άποικίαι των δυτικο-εύρωπαίων.

΄Η εύθύνη της τοιαύτης έν ΄Ελλάδι άθλιότητος τής άφρονος ύπερχρήσεως τοιούτων δηλητηρίων βαρύνει τους διοικητικούς έκείνους παράγοντας, οί όποίοι άποστέργουν να έπιτελέσουν το αύτονόητον καθήκον των. Δηλαδή την ύπόδειξιν είς τους γεωργούς ότι δύνανται πολλά είς την γεωργίαν να συντελούνται άκόμη με τά χέρια καί όχι μέ δηλητήρια. Νά συντελούνται με την προσωπικήν έργασίαν αύτών και των γόνων των. Οί όποίοι ξημεροβραδιάζονται είς ταίς καφετέριαις ή παριστάνουν τούς άμφισβητίας ψευδαναρχικούς... Και μέ τήν προσέλευσιν έθελοντών, οί όποίοι θα προκύψουν, όταν γνωσθή εύρύτερον ότι ή καλυτέρα γυμναστική είναι ή περί την χειρωνακτικήν Γεωργίαν διατριβή καί, γενικώτερον, μέ τά 200 έγκαταλειπόμενα, ώς προαναφέρομεν, άγροτικά έπαγγέλματα. Ότι αί μηχαναί δεν πρέπει να ύποκαθιστούν όλως τον άνθρωπον. Ό όποίος άλλως κινδυνεύει να έκφυλισθή. Νά καταστή όλως άχθος άρούρης. Και να άπωλέση τάς παραδοσιακάς άξίας της φιλεργίας και της φυσιολατρείας.

Τά δε δηλητήρια των φυτοκτόνων και ζωοκτόνων φαρμάκων είναι παντελώς έξοβελιστέα. Διότι μακροχρονίως θα καταστρέψουν την παραγωγικήν ίκανότητα της Μητρός Γαίας. Και θα έξοντώσουν μεταξύ των άλλων όντων και αύτόν τον άνθρωπον. Είς τον όποίον έχουν ήδη δωρήσει πλείστας όσας έκφάνσεις άσθενειών έκ των όσημέραι, καθημερινώς πληθυνομένων καρκινογόνων νεοπλασμάτων είς τούς όργανισμούς όλονέν σχετικώς πασχόντων μελών τών άνθρωπίνων κοινωνιών.

Η Πολιτεία θα πρέπει να κινηθή άμέσως. Να πειθαναγκάση έκείνους έκ τών διοικητικών αύτής παραγόντων, τών μή έπιτελούντων έν προκειμένω τά αύτονόητα αύτών καθήκοντα τής ένημερώσεως τών γεωργών καί τών ...(τηλε)γεωργών περί τών βλαπτικών διά τό βιοσύστημα καί τό οίκοσύστημα κατά κόρον έπιρριπτομένων έπί τού σώματος τής Γαίας δηλητηρίων. Τά όποία έξοντώνουν πάσαν ζώσαν ύπαρξιν έντός τών άγρών... Διότι οί τοιούτοι «παράγοντες», ύποτίθεται, έχουν έπιφορτισθή να διακονούν την μέριμναν αύτής, τής Πολιτείας, περί την γεωργικήν, καί γενικώτερον τήν άγροτικήν, οίκονομίαν. Να τούς ύποδείξη να άναλάβουν ούτοι και τάς ίδίας, τάς καθ’ έκαστον εύθύνας των.

Και να τους στέλη ή Πολιτεία, μετά τών βουλευτών της, κάπου-κάπου να άσχολούνται, ως χειρώνακτες, με την γεωργικήν τέχνην. Καί τούτο, ίνα τά άβρά αύτών χέρια κτήσουν έπωφελείς ρόζους... Πολλώ δέ μάλλον ν’ άνακτήσουν κάποιαν άπό τάς Προγονικάς μας Άξίας. Τάς όποίας έκθειάζει ό Διδάσκαλος του Γένους Σωκράτης ό ΄Αθηναίος, καθ’ ά άναφέρει ό Ξενοφών είς τον «Οίκονομικόν» του. Και πρώτη τοιαύτη Άξία καί Άρετή είναι ή διά της γεωργίας των άποχειροβιώτων καί σεβομένων τήν Μητέρα Γαία ύψηλή άνάπτυξις τού αίσθήματος του Πατριωτισμού, της άγάπης δηλαδή προς την Πατρίδα.

Βασίλειος Πελασγός Γούσιος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκη

Tηλ. έπικοινωνίας: 6944.810701
 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα