:: ::

 
 
 

                                 

                                                 Εθνικόν Πιστεύω

 

Πιστεύω εις τους Αθανάτους Πατρώους Θεούς και εις τας Αθανάτους Μητρώας Θεάς. Ποιητάς και Εφόρους των αϊδίων Κόσμων.

Πιστεύω εις τους Ήρωας και Δαίμονας, τους των Θεών επικούρους.

Πιστεύω εις τους Τιτάνας, τους κατοικούντας εις τα Τάρταρα, τας αρχάς παντός Γένους των θνητών. 

Πιστεύω εις μίαν Φύσιν Έμψυχον, Ενσυνείδητον, Ιεράν και Απαραβίαστον.

Πιστεύω εις την ζωήν της Ύλης.

Πιστεύω εις την Μετεμψύχωσιν, την των ανθρώπων κυκλοτερήν διαδρομήν μέσα εις τον Χρόνον.

Αγρυπνώ ες Νήσους Μακάρων τε και ες Ηλύσια Πεδία.

Καθεύδω ες Άδην, όταν την Αχερουσίαν με σύντροφον τον Θάνατον διαβώ.

Πιστεύω εις τους Αλάστορας, τους κακούς Δαίμονας, τους των ανθρώπων πλανευτάς.

Λατρεύω τας Νύμφας και τα Πνεύματα Δασών και Ποταμών.

Επικαλούμαι τας Μούσας, τας Χάριτας και τας Ώρας όπως ευδαιμονία μοι διδώσι.

Φοβούμαι τας Ερινύας, τιμωρούς των ανθρωπίνων εγκλημάτων.

Συστρατεύομαι τους ωπλισμένους Κουρήτας, τους Κορύβαντας και τους Καβείρους ίνα το Θεϊκό Φως απλώσω εις την Γην.

Καθαίρομαι εις τα Ιερά Νάματα της Στυγός.

Κικλήσκω την Νέμεσιν, την Πρόνοιαν, την Θέμιδαν, την Αδράστειαν, την Μνημοσύνην όπως τα Αγαθά Των μοι διδώσι.  

Σπένδω γλυκόν οίνον εις τον Βωμόν της Ρέας, Μητρός Θεών και ανθρώπων.

Κικλήσκω τον Μέγαν, Άφθιτον, Βασιλέα, Σκηπτούχον, Καθάρσιον, Αστράπτοντα, Παντοκράτορα Δία, Πατέρα Θεών και ανθρώπων, όπως την Δύναμίν Του αποκαλύψει.

Πιστεύω εις μίαν, μεγάλην, ενιαίαν, αδιαίρετον, τρισένδοξον και Αθάνατον Ελλάδα, πατρίδα του Πνεύματος, του Φωτός, της Σοφίας, της Επιστήμης.

Πιστεύω εις μίαν Ελλάδα δημιουργόν της Αρετής, του Ωραίου, του Πολιτισμού και πάσης προόδου.

Πιστεύω εις την Δύναμιν της Ελληνικής Φυλής, γεννηθείσα εκ του Απολλωνείου Φωτός και εξ Αρωγής Θεών.

Πιστεύω εις την Ιεράν Ελληνικήν Θρησκείαν, την αεί διαφυλάττουσαν τον Εθνισμόν αλώβητον, και εις το Πνεύμα των Ενδόξων Προγόνων, ώστε μηδέποτε ταπεινωθείς κατά τας δεινάς εθνικάς δοκιμασίας, απελευθερώσω την Ιεράν Ελληνικήν Γην από το μιαρό πέλμα των βαρβάρων.

Προσεύχομαι και προσδοκώ την αμείλικτον συντριβήν και κατίσχυσιν έναντι πασών εχθρών του Έθνους, τη βοηθεία των Αθανάτων Θεών.

Πιστεύω εις τον Βάκχειον και Λύσιον Θεάνθρωπον Διόνυσον, ο την Θεϊκήν Μανίαν στέλλων και καθαίρων. Ο ανακράζων την Ιαχή:

«Και άκου τις οιμωγές των βεβήλων. Και δες την λάμψη στα κορμιά τους. Και διαμέλισε τις σάρκες τους. Και μέθυσε με τα Σταφύλια της Οργής Μου. Και λάτρευσε την Μουσική Μου. Και χόρεψε μαζί Μου».

Πιστεύω εις Μίαν, Ιεράν, Καθολικήν, Παγκόσμιον Κυριαρχίαν του Ελληνικού Πνεύματος και των Θεών.  

Γένοιτο 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα