:: ::

 
 
 

  

 

                            Ποίοι οι Εθνικοί Ήρωες;

 

Είχον ποίους να τιμήσουν οί ίθύνοντες το καλούμενον «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» (Σ.Α.Ε.), -  το είς την χώραν των ύπερατλαντικών κατά της Έλλάδος ΕΣΑΕΙ συνομωτούντων έδρεύον-, έκ των Ήρώων της Έλλάδος, οί όποίοι έπρομάχησαν των Έθνικών Έλληνικών Ίδεωδών.

Οί ούτοι Ήρωες του τελευταίου μεγάλου πολέμου παρακάμψαντες τους φαυλεπιφαύλους μοναρχοφασίστας του καθεστώτος της 4ης Αύγούστου 1936(δεξιούς) και τους λάτρεις της γερμανοσοβιετικής «φιλίας» και του όμωνύμου «Συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολώτωφ» άλλους θιασώτας του όλοκληρωτισμού και της έκποιήσεως-έκχωρήσεως είς σλαύους Έλληνικής Γής(άριστερούς), έσωσαν την τιμήν της Έλλάδος.

Και ούτοι ήσαν ό συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης, ό έπισμηνίας Εύάγγελος Γιάνναρης και, πρό πάντων, ό λοχαγός Άλέξανδρος Διάκος, ό πρώτος πεσών είς το πεδίον της μάχης του Έλληνοϊταλικού πολέμου Έλλην και άξιωματικός του Έλληνικού στρατού.

Ό Άλέξανδρος Διάκος, έκ Ρόδου Δωδεκανήσων όρμώμενος, ήτο ό ΠΡΩΤΟΣ Έλλην Πατριώτης άξιωματικός ό όποίος έτίμησεν την Πατρίδα μας είς τον πόλεμον αύτόν και έδωσεν και ύπέρ αύτής καί την ζωήν του.

Άντί όμως άποδώσεως είς αύτόν των κεκανονισμένων τιμών, τινές, σκοπίμως παραθεωρήσαντες την θυσίαν ταύτην, έπιδαψίλευσαν, ώς μη ώφειλον, άντ΄ αύτού, τοιαύτας τιμάς είς τον έβραϊκής καταγωγής, ύπηρετούντα τότε τώ 1940, ως κάτοχον έλληνικής ύπηκοότητος, είς τον Έλληνικόν στρατόν, γεννηθέντα έν Χαλκίδι, Ίακώβ Φριζή.

Και έρωτώμεν: Προς τι αύτή ή σπουδή της χρηματοδοτήσεως παρ΄ αύτού του «συμβουλίου» της  άνεγέρσεως, έφίππου μάλιστα, άνδριάντος ύπέρ του ως άνω έβραϊκής καταγωγής, έντεταγμένου είς τον Έλληνικόν Στρατόν την περίοδον της ένάρξεως του Έλληνοϊταλικού πολέμου και στησίματος αύτού τού έξ όρειχάλκου γλυπτού, πρό πέντε ήμερών, έν κεντρικώ χώρω της εύβοϊκής πρωτευούσης;

Τον όποίον άνδριάντα-άγνωστον πότε ούτος κατεσκευάσθη!- έστησαν είς την είς κεντρικόν σημείον της Χαλκίδος.

Άλλά, ή Χαλκίς, ή Εύβοια, ή Έλλάς, ό Έλληνισμός δεν ήξιώθη νά τιμήση δεόντως τον μεγαλύτερον έπί διεθνούς κλίμακος κατά τον είκοστόν αίώνα μ.Ά.Τ.(μετά Άπολλώνιον Τυανέα τον Θεόχρηστον) μουσουργόν, τόν Νικόλαον Σκαλκώταν, τό γέννημα-θρέμμα τής Χαλκίδος, ό όποίος έδίδαξεν είς τον έν Αύστρία διαμένοντα προπολεμικώς έβραίον Σαίμπεργκ την δωδεκαφθογγικήν μουσικήν.

Ό όποίος, βεβαίως, την άξιοποίησεν ύπέρ της προβολής του ίδίου αύτού όνόματος και καταφρονήσεως του δημιουργού αύτής, του Ν. Σκαλκώτα!

Οί του ΣΑΕ, οί "όμογενείς" μας, διατί έπεδείξαντο τοιαύτην πρεμούραν προβολής ένός ξένου, φορέσαντος τό έλληνικόν "χακί";! Πόντιοι, Κύπριοι, Αίγυπτιώται κ.ά. έφόρεσαν καί αύτό καί τήν εύζωνικήν ένδυμασίαν κατά τόν Α΄ μέγα πόλεμον καί ούδείς έκ τού ΣΑΕ έπέδειξεν ένδιαφέρον, ίνα τιμηθή τό σήμα τής παλληκαρδίας αύτών τών ύπέρ τής Έλλαδικής Πατρίδος, έκ τών Άλυτρώτων άλλων Έλληνικών Πατρίδων προελθόντων καί άγωνισθέντων ύπέρ Έλληνικής Έλευθερίας; 

Ποίος είχεν αύτήν την φαεινήν ίδέαν της συνδρομής τών ύπέρ του δολίου δολαρίου διαγκωνιζομένων, είς την ύπερατλαντικήν χώραν βιούντων «όμογενών» ύπέρ της άνεγέρσεως τοιούτου άνδριάντος;

Βεβαίως, πολλοί των τοιούτων «όμογενών» δεν διαθέτουν έπαρκή πνευματικά έφόδια, ούτε της ίστορίας του Γένους μας είναι μέτοχοι. Έκ τούτων πλείστοι όσοι-ως οί Έλλαδίται καλώς γνωρίζομεν-, δεν ύπήρξαν μετανάσται «έξ άνάγκης», άλλά κοινοί λιποτάκται έκ της Πατρίδος και του προς αύτήν Καθήκοντος

Και έκ τούτων άνεφάνισαν οί διαβόητοι έκείνοι κεκράκται της «Κίρκης» της Μεταναστεύσεως, οί ύπέρ άλλοτρίων μαρνάμενοι, οί «άτζέντηδες» με τά χρωματιστά ύποκάμισα, οί προκλήτορες του άφελληνισμού της χώρας μας!

Αύτοί άπορφάνισαν χωριά και νησιά μας άπό τους είς αύτά γεννηθέντας Έλληνας! Και τους μετέπεμψαν είς την χοάνην της χώρας των μέχρις άηδίας λατρών του θεού της βίβλου των ίουδαίων! Του όποίου έφήρμοσαν το δόγμα: «Και κατακυριεύσατε την γήν»!

Της χώρας των γενοκτόνων και τών λεηλατητών της γής των ίθαγενών άτλαντίνων, τών φυσικώς βιούντων και θρησκευομένων άνθρώπων!

Έξεμαύλιζαν οί ως άνω γραικύλοι την Έλλαδικήν νεότητα και την προέτρεπον να έγκαταλείψη τά Πάτρια, τον μη διοργανωθέντα, ως έδει, άπό τους μετά τον  Ί. Καπποδίστριαν άστούς παληανθρώπους πολιτικάντηδας άκόμη Άγροτικόν βίον μας(και τά έντός αύτού άσκούμενα διακόσια έπητηδεύματα), ίνα πλένη τά πιάτα των έστιατορίων της άχανούς χώρας των έπηλύδων καιροσκόπων του «νέου» κόσμου

Και να τους ύβρίζουν και να τους λοιδωρούν άγγλοσαξωνικά παχύδερμα, καλούντα αύτούς σκύλους(: «Άπαγορεύεται ή είσοδος είς τους σκύλους και τους Έλληνας», έγραφον είς τά έξωτερικά των καταστημάτων των οί τοιούτοι είς την πολιτείαν του Μισσισιπή μέχρι του 1940!)!

Και αί όργανώσεις των «όμογενών» έσιώπων...

Έπ΄ έσχάτων άπό τους έν Έλλαδι ΠΑΡΟΙΚΟΥΝΤΑΣ(παροικία και όχι κοινότης ή όργάνωσίς των) έβραίους έπιχειρείται να δειχθή ή χώρα μας, ή Έλλάς, πώς, πρό της έμφανίσεως, προφανώς, άκόμη, του πρωτανθρώπου είς την γήν μας, αύτη κατοικείτο άπό τους έκ Μεσοποταμίας, Αίγύπτου και Αίθιοπίας προγόνους των!

Και άντιστάσεως μη ούσης άπό τους πλαδαρούς το φρόνημα «πολιτικούς» μας και-έξαθλιουμένους και άήθεις ένίοτε-, «ψηφοφόρους», έστησαν πρώτα το «μνημείον του όλοκαυτώματός» των άπό τους χιτλερικούς είς περίοπτον θέσιν του Λιμένος Θεσσαλονίκης!

Έτερον μνημείον του αύτού όλοκαυτώματος το έστησαν έντός του Ίερού μας Χώρου του Προαιωνίου Κοιμητηρίου του Κεραμεικού των Άθηνών, όπου ένεταφιάσθησαν Ίεραί Μορφαί των Έθνικών μας Άγώνων και μεγάλα Πνευματικά Άναστήματα του Γένους μας!

Τώρα, κατερχόμενοι νοτιώτερον -όσον δύνονται  έκάστοτε- την Έλλάδα, έστησαν είς Εύβοιαν έτερον μνημείον. Όχι της Έλληνικής Άντιστάσεως κατά των Ίταλο-Γερμανών, άλλά ένός όμογενούς των! Τι ζητούν να «άποδείξουν»; Πώς ύπήρξεν ποτέ είς την χώραν μας παραλλήλως βαίνουσα πρός τόν φιλοξενούντα καί άνεχόμενον  αύτούς Έλληνισμόν φιλελληνική συμπεριφορά αύτών;

Δεν ύπήρξεν ποτέ τοιαύτη! Άντιθέτως, ό Έλληνισμός μόνον κακουργίας άπό τους έβραιϊουδαίους έγνώρισεν.

Τί να ύπενθυμήσωμεν; Τάς σφαγάς των Έλλήνων του Λιβάνου και της Συρίας παρά των συμμοριών των έβραίων Μακκαβαίων(τους όποίους οί ρασοφορούσα άνθελληνική μερίς άνήγαγεν είς προστάτας των Έλλήνων πολυτέκνων!);

Την σφαγήν των Έλλήνων Κυπρίων άγροτών άπό την συμμορίαν τού έβραίου «Άρίωνος»; Την άγαστήν συνεργασίαν έβραιοϊουδαίων μετά των τούρκων διά τον έξανδραποδισμόν και την έξουθένωσιν των Έλλήνων κατά την διάρκειαν της άπό τους ρασοφόρους προπαρασκευασθείσης  τουρκοκρατίας;

Την άνθελληνικήν των στάσιν έβραιοϊουδαίων κατά την διάρκειαν του Μακεδονικού Άγώνος; Ότε έφθασαν να παράσχουν οί της έν Θεσσαλονίκη παροικίας(παροικία, όχι κοινότης) προς την τουρκικήν διοίκησιν 600.000 λίρας  προς άντιμετώπισιν των έπέρχομένων προς άνάκτησιν της Πόλεως του Παναγίου Δημητρίου Διονύσου Καβείρου Έλλήνων, ένώ οί έξ αύτών έθελοντικώς ύπέρ των τούρκων στρατολογηθέντες άπετέλεσαν τάγμα του τουρκικού στρατού;!

Την άνθελληνικήν δραστηριότητα των έβραίοϊουδαίων «έργατοπατέρων» έντός της «Όμοσπονδίας Έργατών Θεσσαλονίκης»; (Τους άπεκάλυψεν ό δραστήριος φιλεργατικός και πατριώτης Νικόλαος Γιαννιός).

Την δράσιν των προύχόντων αύτών είς τάς ΗΠΑ; Όπου με προεξάρχοντα τον Άβραάμ Μπέν Έλεάζαρ ή Χένρυ Κίσσιγκερ ώργάνωσαν τά πραξικοπήματα του Άπριλίου 1967 και του Ίουλίου 1974 είς την Έλλάδα και την Κύπρον, άντιστοίχως; Μήπως το μέν δέν έγένετο, ίνα άνακόψουν τον Έκδημοκράτισμόν του πολιτικού μας βίου(διαβεβρωμένου άπό έτεροκινήτους της δεξιάς και της άριστεράς γραικύλους) και εύρουν προγεφυρώματα έν Έλλάδι διά τον κατά των Αίγυπτίων-Παλαιστινίων και Συρίων πόλεμον του Ίουνίου 1967;

Τό δε, μήπως δεν ώργανώθη, με την συνέργειαν των χουντοσυμμοριτών, ίνα διαμελίσουν έβραίοι-άμερικανοί-άγγλοι-τούρκοι την Νήσον της Κύπριδος είς μέρη δύο, και στήσουν έπ΄ αύτής μεγάλην άροπορικήν βάσιν προς έλεγχον άπάσης της Μεσογείου;  

Τώρα- λέγομεν- έάν ήμείς θελήσωμεν να στήσωμεν είς τά ύψώματα του Γκολάν μνημείον ύπέρ των Έλλήνων, τους όποίους κατέσφαξαν οί μετά των Μακκαβαίων κατά Ελλήνων δράσαντες έβραιοϊουδαίοι σικαριώται θα το δεχθούν τούτο οί νύν ίθύνοντες των έβραίων, οί όποίοι κατέχουν τους τόπους όπου έλαβον χώραν αύτά  τά κατά των Έλλήνων όλοκαυτώματα;

Άλλά το όλον αύτό θέμα, μας παραπέμπει είς το μακρόπνοον σχέδιον των έβραιοϊουδαίων. Ώς βλέπομεν, πρόκειται πλέον ή μεθοδική, ή άποτελεσματική  δράσις έκείνων, οί όποίοι θα μας είπουν ένδεχομένως κάποτε να σηκωθώμεν να φύγωμεν άπό την Έλλάδα!

Ή όποία θα «άνήκει» είς τους ύπεραρίθμους έπήλυδας άλλοτρίους κατοίκους της! Και όχι είς τους μειουμένους τον άριθμόν γηγενείς. Και ούτως, ώστε την καρπωθούν άκωλύτως οί χαχαμίκοι,- οί όποίοι ούδένα ξένον δέχονται είς την χώραν των έν Παλαιστίνη -χωρίς τά βαρίδια της μνήμης ένός Πολιτισμού, ό όποίος τους έχει γίνει, άπό της έποχής του Μωσέ, ό Έφιάλτης! Άφού αύτός ό Πολιτισμός καταδεικνύει, είς Θρησκείαν, Πνευματικήν Δημιουργίαν, Κοινωνίαν, Πολιτικήν, Αίσθητικήν την σμικρότητα αύτών έναντι των Έλλήνων.

΄Ως προκύπτει έκ τών άνωτέρω, τελώμεν είς έν πολιτικόν κατάντημα. Δεν έχομεν άλλωστε πολιτικά άναστήματα. Έχομεν γραικύλους πολιτικάντηδας, οί όποίοι ύπονομεύουν το Δημοκρατικόν Ίδεώδες, ως το φυλάσσομεν είς την ψυχήν μας και μας άπαγορεύουν αύτοί μάλιστα να το πραγματώσωμεν!

Διότι άλλως θά ύποχρεωθούν νά διαλύσουν τά κομματικά των καταστήματα. Είναι πρόβλημα μέγα ή αίσχρά άνθελληνική διαγωγή έκείνων των «πολιτικών» «μας», οί όποίοι φθέγγονται έλληνιστί(όσοι φθέγγονται ούτωσί), άλλά δεν έχουν Έλληνικήν ψυχήν.

Είναι ούτοι οί Νενέκοι της σήμερον, οί όποίοι, άνερμάτιστοι όλως, περί άλλα τυρβάζουν. Ένώ κατά το παρόν και τό διαφαινόμενον μέλλον μας μάς όδηγούν  είς την άβυσσον. Όπερ σημαίνει ότι ό Λαός έχει βαρυτάτας εύθύνας έναντι τής Πατρίδος, άφού άδρανεί και άδιαφορεί περί του έθνικού και του πολιτικού-πολιτειακού ζητήματος.

Αύτός ύποχρεούται να έπιδείξη σύνεσιν, ν΄ άφήση τάς άπεργίας διά λουφέδας και έπιδόματα, ν΄ άφήση την λούφαν και την τεμπελίτιδα ή νεολαία και να δραστηριοποιηθώμεν άπαντες χάριν της σωτηρίας της Πατρίδος.

Τον Ίούλιον του 1974 δεν ήτο πρώτιστον θέμα το «δίκιο του έργάτη», άλλά ή αίμάσσουσα Κύπρος. Οι παράγοντες όμως της πολιτικής και κοινωνικής άνωμαλίας έστρεψαν έκεί, όπου ήθελον, την κοινωνικήν «δυναμικήν» και «έκρηξιν». Άπό την όποίαν Κύπρον οί θλιβεροί δεξιοί και άριστεροί καιροσκόποι πολιτικάντηδες άπέστρεψαν το πρόσωπόν των! Την μετατόπισαν πολύ «μακράν» έκ της καρδίας των! Και την άφήκαν άνυπεράσπιστον ως βοράν είς τά τουρανικά κτήνη!

Δέν είναι ούτος ό Λαός άμοιρος συμμετοχής είς τήν άρνητικήν αύτήν έξέλιξιν, είς τό κατάντημα τής Έλλάδος, όπου πάντες οί άλλότριοι, με πρώτους τους χαχαμίκους, άλωνίζουν έν αύτή καί λογαρισμόν δέν δίδουν.

Έχει ό Λαός κάμψει τό έθνικόν-πατριωτικόν-δημοκρατικόν του φρόνημά. Εβίωσεν έπί τριακονταετίαν καί πλέον μίαν ψευδεπίγραφον οίκονομικήν εύμάρειαν μέ δανεικά, άλλά ήδη άπαιτητά άπό τούς γνωστούς δανειοδοτικούς «οίκους» των Άκατονομάστων της Ούασιγκτώνος!

Τώρα θά ύποχρεωθή τό μέν να ξηλωθή και νά πληρώση τον λογαριασμόν διά την «διερευνουμένην» είσέτι λεηλασίαν της δημοσίας περιουσίας, άλλά, ύπέρ πάν άλλο, καί νά άνακτήση τό Πατριωτικόν του φρόνημα και φιλότιμον. Έπειδή ούδέν κακόν άμιγές καλού.

 

Έν Θεσσαλονίκη τήι 25η Ύπερβερεταίου 2010 μ.Ά.Τ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

 
 

 Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας.
E-mail :
Εγγραφή (Subscribe)
Διαγραφή (Unsubscribe)