:: ::

 
 
 

 

                              Ελευθερία και Υποταγή

 

ΙΣΛΑΜΙΚΑΙΣ ΑΣΧΗΜΟΝΙΑΙΣ

Είς την Πόλιν, είς την όποίαν άνεφύη το Δένδρον της Έλευθερίας, της ήθικής, της πνευματικής και της πολιτικής Έλευθερίας και έκαλλιεργήθη ή Εύψυχία, τάς Άθήνας, την Πόλιν, της όποίας το λαμπρόν πολιτιστικόν έπικοδόμημά της και τους φιλοθέους κατοίκους άνήρεσεν  ό άπεχθής έβραιοχριστιανισμός των μισελλήνων όλετήρων του έθνους μας βεβήλων φαιοφόρων, είς αύτήν, έν τώ μέσω αύτής, οί παρ΄ ήμίν είσελάσαντες λαθρόβιοι άνατολίται όπαδοί του έβραιομουσουλμανισμού έστησαν την 15ην Άπελλαίου(Νοεμβρίου) 2010 μ.Ά.Τ. και έτέλεσαν το προσκύνημά των ύπέρ του χαλδαίου γεννάρχου των ίουδαίων Άβραχάμ!

 Έξεδήλωσαν την προσήλωσίν των είς την δουλόφρονα «ίδεολογίαν» του ίσλάμ(ύποταγή), τήν δουλοφροσύνην των προς τον θεόν του Άβραάμ! Προέβησαν προς τούτο είς τάς  έδαφιαίας έπικύψεις και προσπτώσεις των, ίνα ούτως έκδηλώσουν ότι είναι πιστοί ίσλαμισταί, δηλαδή ύποτεταγμένοι είς την «θρησκείαν» του έκ Μεδίνης της Πετραίας Άραβίας Μωχάμετ! Και να σκεφθή κανείς ότι ούτος, ό έπιβαλών την «θρησκείαν» αύτήν διά του ξίφους και ούχί διά της πειθούς, κατήγετο άπό την πόλιν αύτήν, την Μεδίναν, ή όποία μεθερμηνεύεται Έλευθερία!

ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΝ ΤΑ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Οί παρεπιδημούντες άνατολίται ίσλαμισταί-ύποτεταγμένοι ήσχημόνησαν αύτήν την φοράν έτι πλέον είς την χώραν μας, προκαλέσαντες  πάλιν τον Έλληνισμόν διά της ίταμοτάτης και της θρασυτάτης έκδηλώσεως της περιφρονήσεώς των προς τά Όσια και Ίερά της Πατρίδος μας!

Συνεκεντρώθησαν, ίνα έπιδοθούν είς την όμαδικήν έκδήλωσιν της τοιαύτης ύποταγής των προς τον θεόν των ίουδαιοεβραίων, είς τον προαύλιον χώρον(Προπύλαια) του Καθιδρύματος του Έλληνικού Πολιτισμού, του Έθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου! Το όποίον σημαίνει διά τον Έλληνα την Έστίαν του άναγεννωμένου Έλληνικού Φωτός, το όποίον έπί χιλίους χρόνους είχον άποσβέσει οί μελανηφορούντες έκείνοι έβραιοχριστιανοί όλετήρες του Έθνους μας άνατολίται κακοποιοί. Οί όποίοι είναι οί πρόγονοι των μουλάδων του έβραιομουσουλμανισμού. Ό όποίος έβραιομουσουλμανισμός έσυνέχισεν το όργιον των δηώσεων και καταστροφών είς την Άσιατικήν Έλλάδα-Μικρασίαν κ.ά. των  όσων είχον έναπομείνει έκ της  λαίλαπος του έβραιοχριστιανισμού έθνικών μας πολιτιστικών καταπιστευμάτων και το όργιον των γενοκτονιών, έξισλαμισμών και παιδομαζωμάτων των έκεί έλληνογενών λαοτήτων.

Και προέβησαν έν τώ Άστει της Παλλάδος είς τάς προκλητικάς των ύποκλίσεις προς τάς σκεπτομορφάς του χαλδαίου Άβραάμ, «γεννάρχου» των ίουδαίων, ως και του θεού αύτού και του νουβίου Μωσέ, τού γεννάρχου των έβραίων(έβραιοϊουδαίων)!

Ίσχυρίσθησαν πώς δεν είχον τά ψιλά, ίνα μισθώσουν ένα γήπεδον ποδοσφαίρου, ίνα έπιδοθούν είς τάς γονυκλυσίας και τάς πρηνηδόν έπί του έδάφους προσπτώσεις των!

 

ΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

Και ψιλά και χονδρά κέκτηνται, έκμεταλλευόμενοι τάς περιστάσεις της κοινωνικής και οίκονομικής μας άποδιοργανώσεως και διαλύσεως! Έπί τοσούτον μάλιστα ούτως, ώστε τον Όκτώβριον του 2004, όταν ό Καραμανλισμός έχάριζε, ως έάν ήσαν έκ της κομματικής του περιουσίας, τά οίκοδομήματα του Όλυμπιακού Χωριού της Άττικής,- ήτοι μετά το πέρας των Όλυμπιακών Άγώνων του 2004-, πρώτοι, τις οίδε πώς είδοποιηθέντες, έσπευσαν Πακιστανοί και έλαβον ΔΩΡΕΑΝ οίκίας και διαμερίσματα είς αύτό!!!

Και ούδείς μέχρι τούδε έκ των κρατικών και κοινοβουλευτικών παραγόντων ήγειρεν ζήτημα  άκυρώσεων των σχετικών διαθέσεων και άνακτήσεως της κυριότητος τούτων των παρανόμως άπαλλοτριωθέντων ύπέρ άλλοτρίων οίκοδομημάτων του Έλληνικού Δημοσίου, είς τά όποία θα  ήδύνατο να μετεγκατασταθή μέρος των κρατικών ύπηρεσιών ή να έγκατασταθούν είς αύτά Έλληνικαί οίκογένειαι!!!

 

ΑΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΨΕΥΔΕΚΛΟΓΩΝ

Μετά τά άθλια άποτελέσματα των τελευταίων άρχαιρεσιών είς δήμους και περιφερείας, λόγω άπροθυμίας των Έλλήνων έκδηλώσεως, διά του άκύρου ψηφοδελτίου, έπί του όποίου θα άνεγράφετο το ΕΓΚΥΡΟΝ αίτημα της  άνάγκης άνακτήσεως του Πολιτεύματος της Άμέσου Δημοκρατίας, την άπαρέσκειάν των προς το σαθρόν κομματικόν καθεστώς του όζοντος Άντιπατριωτισμού και Άντιδημοκρατισμού, και άναρριχήσεως έπί δημαρχικών ίδία θώκων δεδηλωμένων άντιπατριωτών, έπιβάλλεται όπως ένεργοποιηθώμεν όλοι οί της Έλληνικήν Πατρίδα άγαπώντες και σεβόμενοι, και προβώμεν είς τάς ένδεδειγμένας ένεργείας προς διάσωσιν της Έθνικής μας Άξιοπρεπείας.

 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 Έπιβάλλεται να συγκροτήσωμεν είς πάν δημοτικόν διαμέρισμα  ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Ήτοι ΈΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, χωρίς κομματικά χαρακτηριστικά. Και δι΄ αύτών να άπαιτώμεν έκάστοτε την δέουσαν πορείαν του έθνικού σκάφους, έλέγχοντες έκείνους έκ των ίθυνόντων αύτό, οί όποίοι το άγουν είς τάς ξέρας του έθνομηδενισμού.

Ούτως ώστε το κομματικόν σύστημα, έως της όλικής μεταρρυθμίσεώς του, να άναφέρεται είς ήμάς καί ούχί ήμείς προς αύτό. Δεν θα πρέπει ν’ άφήσωμεν πλέον είς ούδένα «πολυπολιτισμολόγον»  γραικύλον να άσχημονή είς βάρος του Έλληνικού παρόντος και μέλλοντος.

Πολύ δε περισσότερον είς ούδένα άλλοδαπόν λαθρόβιον έποικον, σταλέντα έκ του «συστήματος» του τουρκοκούρδου-τουρκιστού Όζάλ, να διαβάλη την Πατρίδα μας και να ύπονομεύη την έθνικήν, κοινωνικήν και οίκονομικήν μας ζωήν.

Οί τοιούτοι, οί όποίοι άπεστάλησαν έπί σκοπώ συγκροτήσεως  Πέμπτης ίσλαμικής Φάλαγγος έντός της Έλλάδος και ένεργείας ύπέρ των ντομέδων και των τουρκιστών μιγάδων της Άγκύρας είς πάσαν περίστασιν έλληνοτουρκικής συρράξεως, θα πρέπει πάραυτα να λάβουν την άγουσαν προς τάς χώρας προελεύσεώς των, ίνα άπαλλάξουν ήμάς του φορτίου της περιθάλψεώς των, το όποίον άφελώς άπεδέχθημεν, άλλά και οί ίδιοι άκωλύτως να έκδηλώνουν την λατρείαν των προς τον γεννάρχην των ίουδαίων και ίδικόν των θρησκευτικόν πρόγονον, τον Άμπραχάμ. Ένα ποσοστόν 3% έναντι των Έλλήνων άλλοδαπών είς την χώραν μας είναι κάπως ύποφερτόν. Ουχί περισσότερον.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΣΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΩΝ 

Και ένώ είς την Έλληνικήν Έθνικήν Όλυμπικήν Θρησκείαν έπιφυλάσσεται παρά του κράτους μας στάσις άρνητική χρήσεως παρά των θρησκευτών αύτής των όπου Έλλάδος Ίερών των Προγόνων μας,  έπιτρέπει τούτο είς τους με ούδεμίαν άξίαν της πνευματικής και ήθικής έλευθερίας κοινωνούντας δουλόφρονας ίσλαμιστάς να ποιούν τάς θρησκευτικοφανείς διαδράσεις των έν μέσαις Άθήναις!!!

Και βλέπομεν ότι μέχρι τούδε είς τάς ίσλαμοκρατουμένας χώρας δεν έξεδηλώθη ένα κίνημα έπανεθνικεύσεως του θρησκευτικού βίου των κατ΄ ίδίων ίσλαμοκρατουμένων νύν, άλλοτε ίστορικών έθνών(αίγυπτίων, μεσοποταμίων, άσσυρίων, περσών, ίνδών(πακιστανών) κ.λ.π.)

Διότι βασιλεύει ό τρόμος και ή τυραννία των κληρονομικών δικτατοριών, αί όποίαι έπιβαλλονται είς τους άτυχείς αύτούς λαούς είς το όνομα του ίσλαμισμού! Και ό Όργανισμός Ήνωμένων Έθνών καθεύδει και δεν άποβάλλει έκ των κόλπων του τάς κυβερνήσεις(χώρας), αί όποίαι δεν έχουν την νομιμοποίησιν, έστω διά των έκλογών του «άντιπροσωπευτικού» «δημοκρατικού συστήματος

Τάς άνέχεται και τάς έπιτρέπει να χειρίζωνται δι΄ίδιον όφελος τον «μυελόν» της δηουμένης Μητρός Γαίας, το πετρέλαιον, το όποίον άνήκει είς την Διεθνή Κοινότητα, οί έμίρηδες, οί σουλτάνοι  και οί τύραννοι-δικτάτορες, ίνα πλουτίζουν τά καθάρματα έκείνα, τά όποία κυβερνούν διά του φασγάνου έθνη, των όποίων ό παλαιός, προϊσλαμικός, θρησκευτικός βίος διεκρίνετο διά ύψίστην πνευματικότητα.

 

Έν Θεσσαλονίκη τη 15η Άπελλαίου 2010 μ.Ά.Τ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

 
 

 Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας.
E-mail :
Εγγραφή (Subscribe)
Διαγραφή (Unsubscribe)