:: ::

 
 
 

 

           Η τέλεσις εορτής μνήμης Θεσσαλονικέων Εθνομαρτύρων

 

Ανακοίνωσις

Άνακοινούται ότι ή Εθνική Ιστορική Εταιρεία «Δευκαλίων» διωργάνωσεν καί έφέτος τήν ΄Ηλιοδίτην(«Κυριακήν») 12 ΄Αρτεμισίου(Άπριλίου) 2009 μ.΄Α.Τ. είς τήν Θεσσαλονίκην, είς τήν Πλατείαν ΄Ιπποδρομίου(Ναυαρίνου), καί ώραν 11.30 π.μ. τήν έτησίαν έκδήλωσίν της άποτίσεως φόρου τιμής καί μνήμης ύπέρ τών έθνομαρτύρων Θεσσαλονικέων, οί όποίοι έπεσαν θύματα είς τόν ίππόδρομον τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης τών έχθρών τού ΄Ελληνισμού Θεοδοσίου καί Άμβροσίου, έξ ίσου κακοποιών, δεσποτοδυναστών άμφοτέρων τού ΄Ελληνορρωμαϊκού κόσμου, καί τών σύν αύτοίς, τά φαιά φορούντων, μισελλήνων έγκληματιών καί τών μισθάρνων αύτών όργάνων.

Έλάβον χώραν ύμνολογίαι ύπέρ τών Πολιούχων τής πόλεώς μας Θεών καί όμιλία άπό τόν δικηγόρον Βασίλειον Πελασγόν-Γούσιον έπί τού ίστορικού τής ήμέρας, καθώς καί έπί τών έπιχωρίων Έορτών μας έν όψει τών Διονυσίων.

΄Επεκοινώνησαν με την Γραμματεία μας και άπέστειλαν χαιρετισμούς διά την έκδήλωσίν μας αύτήν έθνικαί θρησκευτικαί κινήσεις, ως ή έταιρεία «ΕΥΜΟΛΠΙΔΕΣ», ή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», ή «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»(διά τού έκπροσώπου αύτής ΄Ιφικράτους), ή έταιρεία «ΔΕΛΦΥΣ», ή έταιρεία «ΛΑΒΡΥΣ», ή Κίνησις «ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ»(διά τού έκπροσώπου αύτής Πάρνωνος), ή διοικούσα Έπιτροπή της ένώσεως «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ», ή έταιρεία «ΕΝΥΑΛΙΟΣ» καί τό περιοδικόν «ΙΑΧΗ», άλλά και κατ’ ίδίαν πολλοί  φίλοι μας έξ άλλων περιοχών τής Έλλάδος και πραγματικοί θρησκευταί του ΄Ολυμπισμού.

Θεσσαλονίκη, 13 Άρτεμισίου 2009 μ.΄Α.Τ.(μετά Θεόχρηστον ΄Απολλώνιον Τυανέα)

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα