:: ::

 
 
 

 

Ἐφηρμοσμένη ἰσότης: ἡ διάλυσις τῆς οἰκογενείας

 

Λέγομεν ὅτι δὲν δύναται νὰ ὑπάρχῃ ἰσότης γενικῶς. Τοῦτο εἶναι ὀρθὸν ἐφ’ ὅσον ἕκαστον στοιχεῖον εἶναι συγκρίσιμον οἱῳδήποτε ἑτέρῳ κατὰ τὰς ἐγκλειομένας ἰδιότητας-ποιότητας. Ἡ σύγκρισις ἀναφαίνει ἀνισότητας αἱ ὁποῖαι δομοῦν τὰς φυσικὰς ἱεραρχικὰς κλίμακας. Οὐδέποτε ἡ Φύσις ἠνέχθη τοιαύτην ἀποκρουστικὴν ἰδέαν, οὐδέποτε δι’ αὐτῆς παρήγαγε τὰς συνθέτους της μορφάς. Ἡ ἀνισότης ὡς ἀρχέτυπος Ἰδέα εἶναι τῷ ὄντι ἀπολύτως φυσικὴ ὁπωσδήποτε δὲ θείας προελεύσεως καὶ προσεπικυρώσεως ἐξωπλισμένη μετὰ λειτουργικῶν μηχανισμῶν ἀνελίξεως, τῶν ὁποίων ἡ ἀνάλυσις ἐκφεύγει τοῦ ὁρίζοντος τοῦ παρόντος.

Ἐφ’ ὅσον ἀνελύσαμε ὅτι ἡ ἀνισότης ἐκφράζει τὴν φυσικὴν τάξιν καὶ συνυφαίνεται ἀρρήκτως αὐτῇ ἕπεται ὅτι ἡ ἄρνησίς της ἐκδηλοῖ προσπάθειαν καταλύσεως ἢ διαστρεβλώσεώς της. Οἱ προπαγανδισταὶ τῆς ἀηδοῦς ἰσότητος κινοῦνται δολίως ἀποκρύπτοντες τὰ ἀληθῆ κίνητρα τῆς δράσεώς των καὶ τοὺς ἐπιδιωκομένους σκοπούς.

Πρέπει εἰς τοῦτο νὰ εἴμεθα κατηγορηματικοί˙ οἱοδήποτε ἀνεξαιρέτως πεδίον παρεχώρησε ἔδαφος ἀναπτύξεως προπαγανδιστικῶν περὶ ἰσότητος ἰδεῶν, ἁπλῶς ἀπεδέχθη τὴν ἀπειργασμένην ἤδη αὐτοακύρωσιν καὶ διάσπασιν. Τὸ τονίζομε, διότι εἴμεθα μάρτυρες ἐντόνου δράσεως τῶν ὀπαδῶν τῆς <<ἰσότητος τῶν φύλων>>. Πεπλανημένοι τινὲς ἐξ αὐτῶν, ἄλλοι συνειδητοὶ ἐχθροὶ τῶν φυσικῶν ἐντολῶν, ὑστερικῆς κράσεως γύναια καὶ ἀνώμαλοι ὁμοφυλοφιλικῶν τάσεων ληρολογοῦν πρὸς κάθε κατεύθυνσιν, ὁμιλοῦν διὰ τὰ <<δικαιώματα τῶν γυναικῶν>> καὶ οὐδείς ποτε ἐσκέφθη τὰ κοινὰ κίνητρα καὶ τὸν κρυφὸν πόθον αὐτῶν τῶν ἀνισορρόπων: τὸ μῖσος διὰ τὴν ἱερωτάτην καὶ κορυφαίαν θεσμικὴν μορφὴν τῆς οἰκογενείας καὶ τὴν καθολικὴν ὕπουλον ἐκστρατείαν ἀποσαθρώσεώς της. Ἀπόβλητοι τῶν φυσικῶν ῥοπῶν, ἀμύητοι τῶν εὐγενεστάτων ἐκδηλώσεων τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ, στρέφονται πρὸς κατάλυσιν αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ ὁποίου ἀπερρίφθησαν˙ ἡ ἔνδειά των πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ καλυφθῇ.

Ὅταν λέγωμεν διὰ τὴν ἀνωτερότητα τῶν ἀνδρῶν γενικῶς, ἐννοοῦμεν τὴν κυριαρχικὴν πράγματι καὶ δεσπόζουσαν φύσιν τῆς ἄρρενος πολικότητος. Ἐκ τῶν πραγμάτων λοιπὸν τῇ τε προσεπικυρώσει τῆς πείρας μυρίων ἐτῶν διεμορφώθη ἓν σχῆμα ὅπερ καὶ ἀπεκρυσταλλώθη εἰς κοινωνικὰ στερεότυπα τὰ ὁποῖα –προσοχή!- ἀνταποκρίνονται πλήρως πρὸς φυσικὰ σχήματα ἐναρμονιζόμενα αὐτοῖς. Ἔτι μίαν φορὰν ὁ δημαγωγικὸς λόγος παρουσιάζει πραγματικὴν ἀπεικόνισιν ἀντεστραμμένην. Ὁμιλεῖ δι’ ἐπιπλάστους τεχνητὰς συμπεριφορὰς γεγενημένας ἐκ τῶν στερεοτύπων! Δηλαδὴ ἡ πηγαία, αὐθόρμητος ἐνασχόλησις τῶν νεαρῶν ἀρρένων μὲ τὰ ἐπιθετικὰ-πολεμικὰ ζητήματα, ἡ φυσικὴ ῥοπή των πρὸς τὴν δύναμιν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς παραμορφωτικῆς δράσεως τοῦ κοινωνικοῦ τύπου! οὐχὶ τῶν φυσικῶν ἐνστικτωδῶν λειτουργιῶν…

Διὰ τὴν ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς κοινωνικῆς ὑγιείας, τῆς εὐσεβεστάτης καὶ ἱερᾶς οἰκογενείας καὶ ἐν τέλει τῶν ἰδίων ἡμῶν ἐγκεφαλικῶν λειτουργιῶν κιαὶ ψυχικῶν ἰσορροπιῶν, ἀς ἀναρωτηθῶμεν ἐπὶ τέλους ὄχι εἰ ὑπάρχει ἰσότης –διότι ἡ ἀπάντησις εἰς αὐτὸ εἶναι ἁπλῆ καὶ καθαρά- ἀλλ’ ἐὰν θὰ ἐπιτρέψωμεν εἰς τὸ ξόανόν της νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ ζοφερόν της σχέδιον: τὴν κατάλυσιν τοῦ προαιωνίου της ἐχθροῦ, τῆς φυσικῆς τάξεως.

 

Ῥηξίνοος

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα