:: ::

 
 
 

                   

                           Εορτή Θερινού Ηλιοστασίου

 

Εθνικός Θρησκευτικός Ολυμπικός Σύλλογος(ΕΘΟΣ) «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Εταιρεία Ελληνικών Μελετών «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ»

 

Άνακοινούται πρός τά μέλη τού Έθνικού Θρησκευτικού Συλλόγου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» καί τής Έταιρείας Έλληνικών Μελετών «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ», ότι τήν ΄Ηλιοδίτην(Κυριακήν) 21ην τού μηνός Μακεδόνων Πανήμου(Ίουνίου) 2009 μ.΄Α.Τ. καί ώραν 10.00 π.μ. οί ώς άνω φορείς Έθνικής Έλληνικής Θρησκευτικότητος μέλλουσιν τελέσαι είς τόν χώρον τής ΄Αλίας Θεσσαλονίκης τήν Έορτήν πρός τιμήν τού Πατρομήτορος Θεού Δημιουργού τής Ζωής ΄Ηλιάτορος.

Κατ’ αύτήν θέλουσι λαβείν χώραν τέλεσις Θείας Λειτουργίας, άνάγνωσις τού σχετικού ΄Εορτολογίου καί Έλληνοπρεπής Διαλογισμός κατά τά έθη τών Πυθαγορείων καί τών ΄Ακριτών.΄Επακολουθήσει δέ άνάγνωσις Ύμνων έκ τού ΄Αρχαίου καί Νεωτέρου ήμών ΄Υμνολογίου. Καί μετά ταύτα συμποσιασμός.

΄Επί τή εύκαιρία ταύτη θέλωμεν άναφερθήναι καί είς τό γεγονός τής άναλήψεως καί έξ άλλων φορέων πρωτοβουλιών τελέσεως έκδηλώσεων πρός τιμήν τού Πανταγενέτου, ήτοι Έορτών τού Θερινού ΄Ηλιοστασίου, καί είς άλλα μέρη τής ΄Ελλάδος. Τούτο καθίσταται άναγκαίον. Καί έκ τούτο προκύπτει ή ύποχρέωσις τών καθ΄ έκαστα Φορέων Έθνικής ΄Ολυμπικής Θρησκευτικότητος, δηλαδή τών πραγματικών όργανώσεων Έλληνοτρόπων- Έλληνοπρεπών, καί ούχί τών  έκ διαφόρων καιροσκόπων κανοναρχουμένων έμφανιζομένων ώς τοιούτων, τής έτι περαιτέρω δραστηριοποιήσεως πρός τήν κατεύθυνσιν τής διευρύνσεως τής μεταδόσεως τού Μηνύματος τής Θρησκευτικής μας ΄Επανελληνίσεως καθ’ άπασαν τήν νύν Έπικράτειάν μας.

΄Αλλαις λέξεσιν όφείλομεν νά συμβάλωμεν οί τάξαντες έαυτούς είς τήν ύπηρεσίαν τής ΄Εθνικής Ίδέας είς τήν διοργάνωσιν καθ’ έκαστον, τούλάχιστον, νομόν τής νύν χώρας μας μιάς τοιαύτης Έορτής Θερινού ΄Ηλιοστασίου καί τής δημιουργίας καί λειτουργίας, κατ’ αύτήν, ένός όντως ΄Ελληνικού Δικτύου Συνειδητότητος.

 

Θεσσαλονίκη τήι 10.06.2009 μ.΄Α.Τ.

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

www.ellanikos.com,

e-mail: ellanikos@gmail.com

 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα