:: ::

 
 
 

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ(Ε.Θ.Ο.Σ.)
       “Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ”

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΘΕΜΑ: H ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΟΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ

Η ΕΟΡΤΗ

Τήν 30ήν φθίνοντος μηνός Δαδιφορίου(Ίανουαρίου) 2011 μ.΄Α.Τ., ήμέραν ΄Ηλιοδίτην("Κυριακήν") καί ώραν 11.30 π.μ., μέλλει  λαβείν χώραν είς τήν έν Θεσσαλονίκη αίθουσαν τού "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ" ή κατ΄ έτος τελουμένη έκδήλωσίς-Έορτή μας(Ίερά Άκολουθία)  άποτίσεως φόρου τιμής πρός τούς τρείς Μεγάλους Ίεροφάντας της ΄Ελληνικής Θρησκευτικότητος καί Πραγματικούς Προστάτας τών Γραμμάτων καί της Παιδείας και Ίερουργούς, ήγουν τόν Όρφέα τόν Θεολόγον, τόν Πλούταρχον τόν Θεόχρηστον καί τον Πλήθωνα τόν ΄Ελληνομνήμονα.

Τούτο πράττομεν έπί τώ προφανή σκοπώ της άντιδιαστολής πρός τήν διαπραττομένην τήν 30ήν τού ώς άνω μηνός άσχημοσύνην τής προκλήσεως τών έθνικών αίσθημάτων τών ΄Ελλήνων άπό τούς έλέω κράτους κρατούντας είς τά θρησκευτικά μας πράγματα, διά τής, παρά πάσαν έννοιαν λογικής, καθιερώσεως(έπιβολής) παρ΄ αύτών  ώς δήθεν «προστατών» της πνευματικής μας κληρονομίας τριών έξ έκείνων, ήτοι ένός άρμενοκαππαδόκου (Βασιλείου), ένός άρμενίου(Κρικόρ Ναζιανζιάν) καί ένός “συρίου”(;)(Γιοχαννάν ή Ίωάννης), οί όποίοι τά πάντα άπεργάσθησαν, ίνα τό Φώς τής Γνώσεως σβήση είς τήν Πηγήν του, τήν Έλλάδα μας!

Ή τοιαύτη Έορτή εύχόμεθα όπως λάβη Πανελλήνιον διάστασιν, ίνα φανή τοίς είσέτι άσχημονούσι κατά τών Παραδοσιακών Θρησκευτικών μας Καταπιστευμάτων ότι έπ΄ ούδενί θέλομεν ύποστείλει τήν σημαίων της Έπανελληνίσεως τού Θρησκευτικού μας Βίου.

                   

     Όρφεύς                                     Πλούταρχος                            Γεώργιος Πλήθων

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ

Καί τούτο λέγομεν έπί τώ προβαλλομένω άπό διαφόρους «καλοθελητάς» περί τής «άνάγκης» άποτροπής διασπάσεως άπό τούς Έλληνας Θρησκευτάς-τούς Έλληνοθρήσκους δηλονότι-τής Έθνικής Ένότητος! Δηλαδή ήμείς οί Έλληνες Θρησκευταί διασπώμεν τήν Έθνικήν Ένότητα!

Δέν τήν έχουν διασπάσει έδώ και χιλίους έξακοσίους χρόνους οί ρασοφόροι ύβρισταί τών Προγόνων μας καί λεηλατηταί του Έθνικού ας βίου!...Πρόκειται περί άχαρακτηρίστου ένεργείας με προφανέστατον σκοπόν τήν μετακύλισιν τής εύθύνης τής έκπτώσεως πασών τών άξιών τού έθνικού μας βίου άπό έκείνους, οί όποίοι εύτέλισαν την πνευματικήν, πολιτικήν, κοινωνικήν καί οίκονομικήν μας ζωήν, άπό έκείνους οί όποίοι έβυσσοδόμησαν κατά τής άναγεννήσεως τών Έθνικών Ίδεών καί μετέτρεψαν τήν Έθνικήν μας Γήν είς οίκόπεδόν των, είς τους έχομένους αύτών τών άξιών Όλυμπιστάς Έλληνας!!!.

Διότι διασπασταί τής Έθνικής Ένότητος ύπηρξαν έπί χιλίους έξακοσίους χρόνους οί ρασοφόροι καί οί τούτοις προστηθέντες καί βεβηλώσαντες τήν  Έθνικήν μας Κληρονομίαν καί σπιλώσαντες τήν Έθνικήν μας Τιμήν καί Ύπόληψιν.

Αύτοί, ήτοι οί έπίγονοι έκείνων τών μισελλήνων κακοποιών, όφείλουν, ύποχρεούνται νά προσέλθουν μετά συντριβής καρδίας άπαντες  είς τά Πάνσεπτα Ίερά, τούς Άγίους Τόπους τών Έλλήνων, ως ίκέται διά λύτρωσιν άπό το βαρύ άμάρτημα της Γενοκτονίας κατά του Έλληνισμού και της Καταστροφής του άπαραμίλλου αύτού Πολιτισμού. Να προσέλθουν δήλον ότι είς τήν Δωδώνην, τό Δίον, τήν Άλίαν(Θεσσαλονίκην), τήν Σαμοθράκην, τήν Δήλον, τούς Δελφούς, τήν Άκρόπολιν τού Άστεως, τήν Έλευσίνα, τήν Όλυμπίαν, τήν Λυκώσουραν, τήν Κνωσσόν, τήν Ρόδον, τήν Σμύρνην, τήν Έφεσσον, τήν Κλάρον, τά Δίδυμα(Άσιατική Έλλάς), τήν Ήράκλειαν(Πόντου), τήν Άντιόχειαν, τήν Άλεξάνδρειαν, τάς Συρρακούσας  κ.λ.π.

Διότι αύτοί είναι οί Άγιοι Τόποι του Έλληνισμού. Καί, άφού άποβάλουν καί καύσουν τάς μελανάς των έσθήτας,  έν σπαραγμώ ψυχής, διά τά άνήκουστα κατά του Έλληνισμού  έγκλήματα τών  φορέων τού άνθελληνικού, τού άποτροπαίου θρησκευτικοφανούς όλοκληρωτικού δόγματος τού Σαούλ ή Παύλου, να δηλώσουν πρός πάσαν κατεύθυνσιν ότι άναγνωρίζουν τό μέγα κακόν, τό όποίον προεκάλεσαν άδίστακτοι μισέλληνες φαιοφόροι κατά τό παρελθόν είς τόν Τόπον μας.

Και ότι έφεξής διαχωρίζουν την θέσιν των άπό την έβραιοχριστιανικήν, την έβραιοϊουδαϊκήν ταύτην αίρεσιν. Καί ότι άπό τούδε, είς τά πλαίσια τής ζητουμένης έθνικής ένότητος, συνηγορούν ύπέρ τής άποκαταστάσεως τής διασαλευθείσης άπό άσχημίας τών άνωτέρω Θρησκευτικής Τάξεως είς τήν Έλλάδα.

Καί άποχωρούν άπό τά βεβηλωθέντα Ίερά μας. Τά όποία, ίδίω καί φυσικώ δικαίω, δικαιούμεθα ν΄ άνακτήσωμεν ήμείς οί Όλυμπισταί Θρησκευταί. Άλλως αύτοί καί άλλοι φορείς άνθελληνικών όλοκληρωτικών δογμάτων, ως οί του άνεπιδέκτου έξανθρωπισμού έπαισχύντου έβραιομουσουλμανισμού, καί δή έκείνοι οί έγχώριοι έπαγγελματίαι άεργοι ίδιοκτήται κομματικών Γραφείων Τελετών Άπεργιών(αύτοί οί πολλών άμνήμονες, οί προκαλέσαντες, μετ΄ άλλων ζερβοδεξιών και έκείνων τά γνωστά παγκάρια διαχειριζομένων, τήν έπιβολήν έφ΄ ήμάς τών προσβαλλόντων τόν Έλληνισμόν  “μνημονίων” νύν “άντιμνημονιακοί”!) θά παραμένουν πρόβλημα είς τήν άναγκαίαν ν΄ άποκατασταθή Έθνικήν μας Ένότητα.

Εύχηθώμεν όπως κατά τον νέον ένιαυτόν 2011 άπό Γεννήσεως του Θεοχρήστου Άπολλωνίου Τυανέως, του όποίου την Ίεράν Μνήμην έορτάσαμεν την 25ην μηνός Διονυσίου(Δεκεμβρίου) περισσότεροι Έλληνες  κοινωνήσουν με τά νάματα τών Προγονικών Άξιών και έμπλησθούν διά Πνεύματος Έθνικής Θρησκευτικότητος.

Διάπυροι πρός Όλυμπίους Θεούς εύχέται ύμών,

Έρρωσθε!

Οί Θεοί ήμών μεθ΄ήμών.

Εν Θεσσαλονίκη τή 9η μηνός Δαδιφορίου 2011 μ.΄Α.Τ.

Διά τό Δ/Σ τού "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ"

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

 
 

 Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας.
E-mail :
Εγγραφή (Subscribe)
Διαγραφή (Unsubscribe)