:: ::

 
 
 

 

     Ελλήνων Εορταί και Πανελλήνιος Αμφικτυονικός Σύνδεσμος

 

΄Οφείλομεν νά προβάλωμεν τήν άντίδρασίν μας πρός έκείνους οί όποίοι έχουν ύπερβή τά όρια θεμιτής δράσεως καί έκδηλώνουν ώς μόνον αύτών προσόν τήν θρασύτητα καί τήν ίταμότητα. Διότι κατέστησαν φορείς τής Ύβρεως πρός θεσμούς καί ΄Αξίας ήθικής τάξεως. Άναφερόμεθα είς έκείνους, οί όποίοι πρό ούδενός όρρωδούν, προκειμένου νά προβάλουν καιροσκοπούντες έαυτούς είς τήν Κοινότητα τών ΄Ελληνοθρήσκων είς τήν όποίαν προσήλθον λίαν όψίμως. Καί μέ περισσήν προπέτειαν έπιδιώκουν νά έμφανίσουν έαυτούς ώς ...χατμάνους! Είς αύτάς τά περιπτώσεις είς τό χωριόν μου λέγομεν ότι άναγκαιοί βεβρεγμένη σανίς.

΄Επειδή όμως ή Κοινότης τών ΄Ελληνοτρόπων άποτελείται άπό νουνεχή άτομα, θεωρώμεν ότι τά πράγματα θά άποκατασταθούν. Καί ότι είς τούς κατεργάρηδες θά τούς ύποδειχθή νά καθήσουν είς τόν πάγκον των. Καί τούτο λέγομεν ότι έσώθησαν αί άλαζονίαι. Καί αύτάς τάς καταστέλλει ή άποκέντρωσις Έθνικών έκδηλώσεων.

Ήδη, είς πλείστους  όσους όμίλους Έλληνών θρησκευτών άπό τούδε λαμβάνουν χώραν διεργασίαι προετοιμασιών πρός διοργάνωσιν τώ 2010 μ.΄Α.Τ. τοπικών ΄Εορτών τού Θερινού ΄Ηλιοστασίου.΄Οπερ άλλωστε έπιβάλλεται έκ τών άναγκών τής Κοινότητός μας πρός διεύρυνσιν τών μελών αύτής καί άνάδειξιν τών καθ΄ έκαστον Λαϊκών Θρησκευτικών Φυσιολατρικών Παραδόσεών μας. Τοιουτοτρόπως Έορταί τού Θερινού ΄Ηλιοστασίου θά λάβουν χώραν είς Ροδόπην, είς Τόμαρον Δωδώνης, είς Πίνδον, είς Πιερίαν, είς Λάρισσαν, είς Λαμίαν, είς Παρνασσόν, είς Βοιωτίαν(Προμήθειον), είς Ήλείαν, είς Άρκαδίαν, είς Λακωνίαν, είς Κνωσσόν, είς Πάφον, ώς μάς έβεβαίωσαν τοπικοί πάράγοντες ΄Ελληνοθρήσκων φορέων καί κινήσεων, άλλά, πιστεύομεν, καί άλλαχού τής ΄Ελλάδος καί τού ΄Ελληνισμού. Είς ούδένα θά έπιτραπή έφεξής νά μονοπωλή τήν σχετικήν έκδήλωσιν, ώς καί άλλας πανελληνίου χαρακτήρος τοιαύτας.

Έφ’ εξής όφείλομεν νά μήν έπιτρέψωμεν πλέον νά έκδηλούται άπό ώρισμένους έντός τής Κοινότητός μας προκλητική έγωιστική συμπεριφορά. Ήτοι θρασυτάτη καί  ίταμοτάτη καί ή βάναυσος προσβολή τών έθνικών μας άξιών. Ώρισμένοι άνεκάλυψαν τήν Έλλάδα τήν είκοστήν πέμπτην ώραν, όταν ή Έλλάς όλίγου δεί νά καταστραφή άπό τήν χουντοσυμμορίαν ρασοφόρων, ένστόλων καί φρακοφόρων έθνοπροδοτών καί τούς πλαισιώσαντας αύτήν, ένώ έλοιδωρείτο άπό τάς συμμορίας τών γραικυλιζόντων ψευδοπροοδευτικών.

Αί Έλληνικαί όμως Άξίαι είναι Παρακαταθήκη Δημοκρατικού Τρόπου Ζωής. Καί οί ΄Ελληνες Θρησκευταί θά τάς ύπερασπισθώμεν. ΄Εάν ωρισμένοι ξένοι πρός αύτάς τάς ΄Αξίας, κακοήθεις, θελήσουν νά σταθούν έμπόδιον είς αύτήν τήν έξέλιξιν, εύχερώς θά τεθούν είς τό περιθώριον. Κάποιοι δέ, σεσημασμένοι ήδη, έξ αύτών, έάν συνεχίσουν νά ίδιοποιούνται άγώνας άλλων, άκόμη καί τά έργα αύτών, ύλικά ή πνευματικά, άκόμη καί τελετοτργίας, ίνα έτσι άναδειχθούν, ώς νομίζουν, είς τό προσκήνιον, τότε ένδέχεται νά τυλιχθούν άκόμη καί είς μίαν κόλλαν χάρτου καί νά άχθούν πρό τού κ. Είσαγγελέως.

Όποιος θέλει πραγματικώς νά είσφέρη είς τήν Έθνικήν Ύπόθεσιν, όφείλει νά προσέλθη ώς άπλούς έργάτης τής ΄Ιδέας αύτής. Καί όχι ώς προκλήτωρ, ώς προβοκάτωρ. Καί νά συμβάλη είς κοινήν δράσιν, έν όψει έκδηλώσεων προωθήσεως τού έθνικού έργου καί συμμετοχής είς  δημιουργικάς πρωτοβουλίας έντός τού χώρου, όπου άναπτύσσεται τό ΄Ελληνικόν Κίνημα ΄Εθνικής Θρησκευτικής ΄Απολυτρώσεως.

Αλλά καί άλλοι θά πρέπει νά κατανοήσουν ότι τό ΄Εθνικόν Κίνημα δέν ύποστέλλει τήν βασικήν αύτού Άρχήν τής έν παντί διακηρύξεως ότι πρώτιστον μέλλημα τού ΄Αγώνος ήμών είναι ή ΄Εθνική Θρησκευτική Παλιγγενεσία, ό Θρησκευτικός ΄Ολυμπισμός. ΄Ετσι έκπτώσεις άπό τήν κυρίαν αύτήν προϋπόθεσιν Έπανελληνίσεως δέν δύνανται νά γίνουν. Ούτε γίνονται άποδεκταί σχετικαί-ένδεχομένως όχι σκόπιμοι-«παραινέσεις» φίλων, οί όποίοι έσφαλμένως έχουν τήν γνώμην πώς διά ένός τοιούτου ίδεολογικού συνοθυλεύματος θά προσεγγίσωμεν περισσοτέρους έθνικώς σκεπτομένους Έλληνας.

Διότι, οί Έθνικώς σκεπτόμενοι δέν είναι όρθόν νά μάς γνωρίσουν ώς παλινβούλους. Καλόν είναι νά γνωρίζουν άρχήθεν τί έπιδιώκομεν είς αύτήν τήν ζωήν. Άλλως, ούκ έν τώ πολλώ τό εύ. 
      Πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν θά έργασθή ό ήδη συγκροτηθείς άπό φορείς καί κινήσεις ΄Ελλήνων ΄Εθνικών Πανελλήνιος ΄Αμφικτυονικός Σύνδεσμος.

 

Ελληνικός Ολυμπικός Θρησκευτικός Σύλλογος «Δευκαλίων»

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2009 μ.΄Α.Τ.

 

Ανακοίνωση: Συμμετοχή του «Δευκαλίωνος» εις εκδηλώσεις του Πανελληνίου Αμφικτυονικού Συνδέσμου

Ανακοινούται ότι ή άναρτηθείσα είς διαφόρους ίστιοτόπους άνακοίνωσις περί δήθεν συμμετοχής τού «Δευκαλίωνος» είς διοργανουμένην τήν ΄01.08.2009 μ.΄Α.Τ. έκδήλωσιν είς τόν ΄Ιερόν χώρον τών Θερμοπυλών, ούδεμίαν σχέσιν έχει πρός τήν πραγματικότητα. Μέ τόν θεωρούμενον ώς διοργανωτήν αύτής φορέα έδηλώσαμεν ήδη ότι είναι άδύνατος πάσα συνεργασία. Είδικώτερον, μετά τάς άσχημοσύνας ένίων έξ αύτού, κατά τήν διά δολίων μέσων έπιδιωχθείσαν νά καταστή ίδιοτελής ώρισμένων καί όχι δημοτελής ή έπί δεκαετίαν διοργανουμένη άπό τόν «Δευυκαλίωνα»  σχετική τελετή  τής έτησίας άποδόσεως φόρου τιμής καί μνήμης πρός τούς άγωνιστάς τής ΄Εθνικής μας ΄Ελευθερίας Θεσσαλονικείς, είς τόν χώρον τής Πλατείας ΄Ιπποδρομίου Θεσσαλονίκης.

Μέ θρασύτητα ό φερόμενος ως κινών τά νήματα αύτής τής άθλίας έπιχειρήσεως «καπελλώματος» τών έκδηλώσεων έθνικής μνημοσύνης, χωρίς καμμίαν διαβούλευσιν μέ τόν ίδικόν μας, άλλά καί μέ άλλους φορείς, έν άγνοία μας, άνακοίνωσεν ψευδώς καί διά τού ήλεκτρονικού τύπου πώς τάχα μετέχομεν είς τά «πανηγύριά» του.

Ό «Δευκαλίων», τιμών τήν μνήμην τών Θερμοπυλομάχων Έθνομαρτύρων θά μετάσχει συναφών έκδηλώσεων τόν έπερχόμενον μήνα Μεταγειτνιώνα-Δημήτριον(Αύγουστον) 2009 μ.΄Α.Τ. είς τόν αύτόν χώρον τών Θερμοπυλών, έπ΄ εύκαιρία τής έτησίας άποδόσεως φόρου τιμής καί μνήμης πρός τούς άγωνιστάς τής ΄Εθνικής μας ΄Ελευθερίας, είς τά πλαίσια τών δραστηριοτητων τού φερέως Πανελληνίου ΄Εθνικής Θρησκευτικότητος  «Πανελλήνιος Αμφικτυονικός Σύνδεσμος», τού όποίου ό «Δευκαλίων» είναι συνιδρυτικόν μέλος. Σχετικώς μέλλεται νά έκδοθή προσεχώς είδική άνακοίνωσις.

Προσέτι δηλούμεν διά τής παρούσης ότι άπαγορεύομεν έν τώ μέλλοντι πάσαν χρήσιν τού όνόματος τού συλλόγου μας «Δευυκαλίων», άπό τούς είς ούς ώς άνω άναφερόμεθα.

΄Επίσης δηλούμεν ότι θά άναγκασθώμεν έκ τών πραγμάτων νά άξωμεν έκεί, όπου δεί, πάντα, ό όποίος θά έπιχειρήσει νά ίδιοποιηθή κείμενα(λειτουργίας, ύμνους, άποτυπώσεις έργων ζωγραφικής κ.λ.π.), τά όποία άνήκουν είς τόν σύλλογον «Δευκαλίωνα», τήν έταιρείαν «Έλλάνικος»  καί τά μέλη αύτών.

Κατά προκληθείσαν, παρουσία μάλιστα ήμών, τοιαύτην άθλιότητα άπό δολίως δρών άτομον, είς τήν Μίεζαν, είς τό Νυμφαίον καί τήν Σχολήν ΄Αριστοτέλους, τό όποίον ύπεξαίρεσεν ύμνον ποιηθέντα άπό τόν Βασίλειον Πελασγόν πρός τιμήν του μεγάλου Μακεδόνος Φιλοσόφου, τό όποίον άτομον άπήλειψεν άπό σχετικόν άντίγραφον τού ύμνου τήν άνωθεν έπωνυμίαν τού συλλόγου μας καί κάτωθεν τό όνομα του συγγραφέως, έδείξαμεν, άνεπίτρεπτον έκ τών πραγμάτων, συγχώρησιν.

΄Αλλά, τήν έπιδείξαμεν διά τελευταίαν φοράν. Ώς έδώ. ΄Εφ' έξής, πάς όστις, ό όποίος θά άντενεργήση κατά τού φορέως μας καί τών προσώπων-μελών τού συλλόγου μας καί θά ύποπέση παντοιοτρόπως εις παρανόμους ένεργείας, θά μάς συναντήση είς τά γραφεία τού κ.Εισαγγελέως καί είς τάς αίθούσας τών Δικαστηρίων.΄Αλλας κακοηθείας δέν πρόκειται νά άνεχθώμεν.

 

Διά τό Δ/Σ τού Εθνικού Θρησκευτικού Ολυμπικού Συλλόγου «Δευκαλίων»

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος, δικηγόρος

Θεσσαλονίκη 23.07.2009, μ.Ά.Τ.

 

Σχόλιο εκ της Συντάξεως:

Είναι απαράδεκτον σε μία ιδεολογική μάχη να χρησιμοποιείται ως δικαστής ο ναζωραίος εισαγγελεύς και τα κατοχικά ναζωραϊκά δικαστήρια. Με την εκστόμιση τοιαύτων απειλών ενισχύεται ο ρόλος των ναζωραίων κατακτητών ως κατέχοντας το δικαίωμα να επιβάλλουν ποινές σε Έλληνες.

Αν κάποιοι θέλουν να εγείρουν δικαστικές αξιώσεις ας απευθυνθούν σε Έλληνες στο θρήσκευμα δικαστές, δικάζοντες βάσει Ελληνικών ποινικών κωδίκων, σε Ελληνικά δικαστήρια. Και σε όποιες Ελληνικές Κοινότητες δεν υπάρχουν τέτοια δικαστήρια, να συσταθούν. Αλλιώς ευτελίζεται η έννοια της Δικαιοσύνης και προσβάλλονται οι Πατρώοι Θεοί με το να ζητούν κάποιοι Έλληνες το δίκαιό τους από ναζωραίους «δικαστές».

Το κωμικοτραγικόν της υποθέσεως είναι ότι η απειλή «θα σε πάω στον εισαγγελέα» δεν χρησιμοποιείται πιά ούτε από τους ναζωραίους, διότι γνωρίζουν καλώς ότι η δικαιοσύνη τους είναι ανύπαρκτη, τα δικαστήριά τους διεφθαρμένα, οι δε δικαστές των τραγελαφικοί. Όταν οι ναζωραίοι απειλούν κάποιον του λένε, «θα τηλεφωνήσω στον τάδε δημοσιογράφο ή θα σε καταγγείλω στο τάδε τηλεοπτικό δίκτυο».

Ως εκ τούτου, είναι άτοπον να απευθύνωνται κάποιοι Έλληνες στην ναζωραϊκή «δικαιοσύνη», εκεί όπου ούτε οι ναζωραίοι δεν απευθύνονται για να βρουν το δίκαιό τους.

Το πόσο αδικημένος είναι ένας Έλλην έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Σε πρώτη μοίρα έρχεται το κακό που προξενεί στην Ελληνική Κοινότητα δείχνοντας εμπιστοσύνη στους κατακτητάς ναζωραίους, προκειμένου να του απονείμουν δικαιοσύνη. Διότι έτσι εθίζει τους Έλληνας στην δουλεία, στην υπακοή σε αλλοφύλους και αλλοθρήσκους κατακτητάς.

 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα