:: ::

 
 
 

 

Ύπερσύνδεσις «ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ» του «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΘΕΜΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΑΔΙΦΟΡΙΟΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ) 2011 μ.Ά.Τ.

 

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ Θρησκευτικός Όλυμπικός Σύλλογος  Θεσσαλονίκης «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» άνακοινώνει  ότι άπό την 3η μηνός Δαδιφορίου (Ίανουαρίου), ήμέρα Σεληνοδίτη (Δευτέρα) και ώρα 19.30 μ.μ. άρχισαν στήν αίθουσάν του(βασ. Ήρακλείου 28-Πλατεία Άριστοτέλους, 2ος όροφ., άριθ. 11) τά μαθήματα έπί θεμάτων Έλληνικής Γλώσσης και Έσωτερικής Φιλοσοφίας και Παραδόσεως.

      Κατά την τρέχουσαν περίοδον λαμβάνουν χώραν είσηγήσεις έπί της Διαχρονικής Άριστοτελικής Φιλοσοφικής Παραδόσεως καί τής Έλληνικής Προσεγγίσεως τής Έσωτερικής Φιλοσοφίας, τού Άναστοχασμού καί τού Διαλογισμού. Καί άναλύεται άπό τού πρωτοτύπου τό έργον «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» του ΆΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ άπό άπόψεως γλωσσικής, έννοιολογικής, αίσθητικής-φιλοσοφικής, πραγματολογικής-ίστορικής.   

     ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ τών είσηγήσεων αύτών διαλαμβάνουν και θεματικάς έκ τού ΟΡΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ-τών ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ ΕΠΩΝ-τής ΗΡΑΚΛΕΙΤΙΟΥ ΣΚΕΨΕΩΣ, τής ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ- τής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ κ.λ.π.), καθώς έπίσης καί ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (:ΕΡΜΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ),ώς  καί τής ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. Ένώ άνά δεκαπενθήμερον και καθ΄ ήμέραν Ήλιοδίτην(«Κυριακήν») θα τελούνται ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ και ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ύπέρ των ΘΕΩΝ και των των ΗΡΩΩΝ ήμών.        

    ΕΙΣ τόν αύτόν χώρον συστεγάζεται καί ό «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ», ό όποίος διοργανώνει άνά δεκαπενθήμερον καί ήμέραν Χρονοδίτην(Σάββατον), ώραν 19.00 μ.μ., ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΒΡΑΔΥΝΑ μέ συζητήσεις έπί θεμάτων Γλώσσης καί Λογοτεχνίας καί άναγνώσεις λογοτεχνικών έργων τών μελών καί τών φίλων του.

    Είσοδος έλευθέρα.

   Πληροφορίαις: Βασίλειος Γούσιος-Πελασγός, δικηγόρος.

    Τηλ.: 6944.810701.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ου ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ»

(βασ. Ήρακλείου 28, 2ος όροφος,αίθ. 11, Θεσσαλονίκη)

6ον ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2011 μ.Ά.Τ. –ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΑΔΙΦΟΡΙΟΥ 1011.

1.-Δευτέρα 3 Ίανουαρίου, ώρα 19.00 μ.μ.: ΕΝΑΡΞΙΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Βασίλειος Γούσιος-Πελασγός(νομικός):«Είσαγωγή είς την Άριστοτελικήν  Γνωσιολογίαν»

2.-Παρασκευή 7 Ίανουαρίου, ώρα 19.00 μ.μ.: Άπόλλωνος Έπιφάνια.- Ή Έορτή του Ύδατίνου Όντος.

3.-Δευτέρα 10 Ίανουαρίου, ώρα 19.00 μ.μ.: Άριστοτέλους  «Διάνοια και ή΄Ηθική». Όρφέως: Ύμνολογία.

4.-Παρασκευή, 14 Ίανουαρίου, ώρα 19.00 μ.μ. 2010: Ό Λόγος είς την Φιλοσοφίαν του Άριστοτέλους.

5.-Δευτέρα 17 Ίανουαρίου, ώρα 19.00: Το Λογιστικόν, το Έπιθυμητικόν και το Θυμοειδές είς την Άριστοτελικήν Άνθρωπολογίαν και Φιλοσοφίαν.

6.-Παρασκευή 21 Ίανουαρίου, ώρα 19.00 μ.μ.: Λόγος και Ίδέαι, ως Άρχέτυπα.-Όρφική Ύμνολογία.

7.-Δευτέρα 24 Ίανουαρίου,  ώρα 19.00 μ.μ.: Οί Τρείς Ίεροφάνται: Λιβάνιος, Ίουλιανός, Μάξιμος και οί Μισέλληνες Άποστάται των Έλληνικών Γραμμάτων. 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

 
 

 Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας.
E-mail :
Εγγραφή (Subscribe)
Διαγραφή (Unsubscribe)