:: ::

 
 
 

 

                      Η προσβολή Ιερών μας Συμβόλων

 

Είς την Άλεξανδρούπολιν την 6ην  ίσταμένου μηνός Ύπερβερεταίου (Σεπτεμβρίου) 2010 μ.΄Α.Τ.(μετά Άπολλώνιον Τυανέα) διεπράχθη  μία άθλιότης έκ μέρους ρασοφορούντων και διοικητικών-κυβερνητικών(έκ του ύπουργείου «Παιδείας και Θρησκευμάτων» άποκρισαρίου!!!) παραγόντων είς βάρος της άληθούς Θρησκείας των Έλλήνων, της Όλυμπικής του Έθνικού μας Δωδεκαθέου.

Ή Θρησκεία μας του Όλυμπισμού είναι πλέον ή γνωστή άνά τον κόσμον άπό το διά διαταγμάτων δυναστών και τυράννων του Έλληνισμού έπιβληθέν ως «έπικρατούσα θρησκεία» δόγμα, -του  «όρθοδοξούντος» περισσότερον προς την μήτραν προελεύσεώς του, τον ίουδαϊσμόν, άπό ό,τι  το «δυτικόν» τοιούτον.

Τούτου ένεκα ή φαιδρότητα, άλλά και όργήν και άγανάκτησιν προκαλούσα ένέργεια της γελοιοποιήσεως έκ μέρους έκείνων,των ρασοφορούντων,- οί όποίοι έπί δεκαέξ αίώνας καθυβρίζουν τους Προγόνους μας και τά Κλέη αύτών και δή τον Όλυμπισμόν- μιάς Ίεράς Τελετής, έκείνης της Άφής του Άγίου Άπολλωνίου Φωτός προς μεταλαμπάδευσιν αύτού είς τον τόπον τελέσεως των καλουμένων «είδικών όλυμπιακών άγώνων»,έν Πολωνία, συνιστά πρόκλησιν προς την Έθνικήν μας Φιλοτιμίαν και Μνήμην.

Ή τοιαύτη «άφή» δεν έλαβεν χώραν ύπό το Φώς του Ήλίου, άλλά είς μίαν κρύπτην,- ήτοι έν κρυπτώ και παραβύστω!-, ένός ναού του κατά τά άνωτέρω «έπικρατούντος» δόγματος!!! Δεν έλήφθη το Άγιον Φώς άπό το Ίερόν Πύρ τών βωμών των Άγίων μας Τόπων της  Όλυμπίας ή της Δήλου, άλλά άπό ναόν-μάνδραν άφιερωμένην είς την μητέρα του έβραιογενούς κριτού Ίησού.

Ή τελετή άφής της Όλυμπιακής Φλογός ήτο και είναι μία Θρησκευτική Έκδήλωσις, μία Θρησκευτική Τελετή έντασσομένη είς τά πλαίσια της Πατρογονικής μας Θρησκευτικότητος των Όλυμπίων.

Είς σχετικήν ίεροτελεστίαν δικαιούται να έπιχειρή μόνον διαπεπιστευμένος άπό την σύγχρονον Κοινότητα των Έλλήνων Όλυμπιστών Θρησκευτών Ίερατικός Έσμός.

Ή άλλως λαμβανομένη Όλυμπιακή Φλόξ συνιστά πράξιν Προσβολής Θρησκευτικού Συμβόλου, τιμωρουμένην και άπό αύτόν τον έλλειπή Ποινικόν μας Κώδικα. Διότι  δι΄ αύτής και κατ΄ αύτήν  πρωτίστως τιμάται ό ύπέρτιμος των Θεών μας Ζεύς Πατήρ ό Ύψιστος και σύν Τούτω ή Θεά Δήμητρα και ό Θεός Άπόλλων, μετ΄ αύτών δε και ό  Ήρως-Ήμίθεος Ήρακλής. Οί όποίοι είναι Ίερά Πρόσωπα-Ίεραίς Πνευματικαίς Όντότητες νύν των Αίθερίων Κόσμων και Θεοί της, -και κατά τάς έβραιοχριστιανικάς «έκκαθαρίσεις» καί γενοκτονίας διωχθείσης- ούδέποτε άπό τον Ίερόν μας Τόπον άπολιπούσης Έθνικής μας Όλυμπικής Θρησκείας, ως ίθαγενούς Έλληνικής Θρησκείας.

Συνιστά πρόκλησιν προς τά Έθνικά μας αίσθήματα ή τοιαύτη βεβήλωσις Ίεροπραξίας του Έθνικού μας Θρησκευτικού Βίου, άπό τους έπιγόνους των ρασοφορούντων έκείνων, οί όποίοι τώ 394 μ.Ά.Τ.(μετά Άπολλώνιον Τυανέα) έδήωσαν, έλεηλάτησαν, έμαγάρισαν και κατέστρεψαν την Ίεράν μας Πόλιν της Όλυμπίας, ήφάνισαν το έκεί Ίερατείον μας και άπηγόρευσαν, έπί ποινή θανάτου, την τέλεσιν έκ νέου των ίδρυθέντων άπό δέκα χιλιάδων(10.000) και πλέον έτών άπό τον Ήρωα Ήρακλέα Όλυμπιακών Άγώνων!

Οί όποίοι Όλυμπιακοί Άγώνες δεν άπετέλουν μόνον άθλητικόν, άλλά, και κυρίως, Θρησκευτικόν γεγονός. Το όποίον έντάσσεται είς τά πλαίσια της Πατρογονικής μας Όλυμπικής Θρησκευτικότητος. Ή δε ένέργεια του έξ Άλεξανδρουπόλεως έπισκοπούντος τον θρησκευτικόν βίον των Άλεξανδρουπολιτών και των Σαμοθρακιτών  κ. Άνθίμου συνιστά Πράξιν καταχρήσεως έκκλησιαστικού άξιώματος(ΠΚ:196). Διότι αύτογνωμόνως ίδιοποιήθη έργα Ίερέως άλλης Θρησκείας, διαμετρικώς προς την ίδικήν του άντικειμένης.

Επειδή ή άνευρος και «άντιεθνικιστική» σημερινή ήγεσία του ΠΑΣΟΚ, πέραν όλων των άλλων άθλιοτήτων της, προκαλεί πρωτίστως έκείνους οί όποίοι ίδρυσαν το ΠΑΣΟΚ ως Πατριωτικόν Κίνημα και όχι ως άλλοτε Γραφείον Τελετών Άπεργειών και Βολευμάτων Άέργων-Άργομίσθων είς το δεινοπαθούν Δημόσιον, ή, άπό του 1996,  Όρντινάντσαν των «Γνωστών Κέντρων Άποφάσεων» των συμμοριών, αί όποίαις διαχειρίζονται τά της διεθνούς οίκονομίας, κατά τάς διαθέσεις και τάς όρέξεις των Άκατονομάστων της Ούασιγκτώνος, με την συναίνεσιν και άλλων κομμάτων, έχει παραδοθεί είς τους ρασοφορούντας, ύπείκουσα είς τά κελεύσματα αύτών και ίκανοποιούσα και τάς πλέον έξοργιστικάς  και προκλητικάς αύτών έξαιτήσεις διά προβολήν  και άσκησιν πρωταγωνιστικού ρόλου είς τον δημόσιον ήμών βίον,άκόμη και με ύφαρπαγήν τελετουργικών δρωμένων, τά όποία άνήκουν είς την ‘Έθνικήν μας Θρησκείαν, ίνα καλύψουν την γύμνιαν των είς το έγχώριον Έθνικόν μας Πολιτιστικόν Περιβάλλον-άφού προέρχονται έκ Σιώνος και ούχί έκ Παρθενώνος-.

Δια ταύτα έπιβάλλει είς την των Έλλήνων Θρησκευτών Κοινότητα την άμεσον άντίδρασιν κατά των τοιούτων άποπειρών καθοσιώσεως και προσβολής Ίερών μας Συμβόλων. Και την ένεργόν έν ταύτώ δράσιν και άπεύθυνσιν αύτών προς την Διοίκησιν των ψοφοδεών, «έκσυγχρονιστών» της κακιάς ώρας, προς την όποίαν θα γνωστοποιηθή ότι δεν θα γίνη άνεκτή άλλη τοιαύτη προσβολή των Ίερών και Όσίων μας άπό έκείνους, οί όποίοι έξακολουθούν να ύβρίζουν κατά την πρώτην Ήλιοδίτην(«Κυριακήν») του Μαρτίου  τον Έλληνισμόν και τά Λαμπρύναντα τον Πολιτισμόν μας και άναδείξαντα αύτόν παγκοσμίως Ίερά Πρόσωπα των Δημιουργών Πολιτειών, των Στρατιωτών, των Διανοητών, των Δημιουργών και των Καλλιτεχνών.

Την τοιαύτην ύπαρξιν και δράσιν συσσώμου της Έθνικής μας Θρησκευτικής Όλυμπικής Κοινότητος θα πρέπει να την αίσθανθούν και να την αίσθάνωνται έν παντί οί άποστάται του έθνικού των καθήκοντος κυβερνητικοί, διοικητικοί, κομματικοί, κρατικοδίαιτοι «άντιεθνικιστές», άεργούντες φιλεργατισταί, παραθρησκευτικοί, παραθεολόγοι, ψευδοεθνικόφρονες καιροσκόποι, και άλλοι βυσσοδομούντες κατά της Άνακτήσεως των Πατρογονικών μας Άξιών της Έλευθεροβουλίας, της Άμέσου Δημοκρατίας και της Έλευθεροθρησκείας. Τούτο είναι Έθνικόν και Πατριωτικόν μας καθήκον. 

 

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

Δικηγόρος-Θεσσαλονίκη

Ελληνικός Θρησκευτικός Ολυμπικός Σύλλογος «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Εδρα Θεσσαλονίκη, www.ellanikos.gr

6η ίσταμένου μηνός Ύπερβερεταίου 2010 μ.Ά.Τ. 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

 
 

 Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας.
E-mail :
Εγγραφή (Subscribe)
Διαγραφή (Unsubscribe)