:: ::

 
 
 

 

               Οι αναθεματισμοί κατά των Ελλήνων την «κυριακή της ορθοδοξίας»

 

Τα του Ιταλού κεφάλαια

Σύντομο ιστορικό: Φέτος στις 20 Μαρτίου την λεγομένη «κυριακή της ορθοδοξίας», όπως εδώ και δέκα αιώνες, η αιμοσταγής αίρεση των ναζωραίων θα διαπράξει άλλο ένα δημόσιο έγκλημα. Θα ψάλλει επτά αναθεματισμούς κατά του Ελληνικού Πολιτισμού και μάλιστα παρουσία κρατικών αρχών. Οι επτά αναθεματισμοί γίνονται για να μνημονεύεται ο αναθεματισμός κατά του Ελληνολάτρου Ιωάννου του Ιταλού.

Ο Ιωάννης Ιταλός έζησε τον 11ο αιώνα μ.α.χ.χ. Μαθήτευσε κοντά στον Μιχαήλ Ψελλό. Επέμενε δημοσίως στην διδασκαλία της Ελληνικής Κοσμοαντιλήψεως και μάλιστα στα χρόνια του μισέλληνος Αλεξίου Κομνηνού!! Διώκεται από τον Κομνηνό και τους παπάδες και του ζητείται να παρασταθεί μπροστά σε «εκκλησιαστικό δικαστήριο» αλλά και εκεί διεκήρυξε δημοσίως τις Ελληνικές απόψεις του. Οι βυζαντινοί συνόψισαν τις απόψεις του Ιταλού σε ένδεκα κεφάλαια και τα έστειλαν στον βασιλέα. Ο Κομνηνός διέταξε τον Ιταλό να αναθεματίσει αυτά τα κεφάλαια. Η απήχηση των απόψεων του Ιταλού τρόμαξε την αίρεση των ναζωραίων.

Από τότε γίνεται τακτική ανάγνωση του συνοδικού, γνωστού πλέον ως «τα του Ιταλού κεφάλαια» όπου αρχές και λαός ανανεώνουν όρκο πίστεως στην αίρεση των ναζωραίων και αποτάσσουν την Ελληνική Κοσμοαντίληψη!!! Αυτό το οικτρό θέαμα συμβαίνει κάθε χρόνο την «κυριακή της ορθοδοξίας» όπου η αίρεση των ναζωραίων υποχρεώνει τις αρχές και τον λαό να αναθεματίζουν τον Ελληνικό τρόπο σκέψεως κάτι που προσβάλλει βάναυσα την Εθνική μας ταυτότητα.

Δίδουμε στην νεοελληνική τους επτά αναθεματισμούς που ψάλλουν τα ρασοφορεμένα ανθρωποειδή της αιρέσεως των ναζωραίων.

 1. Ανάθεμα σε όσους δηλώνουν μεν ότι είναι ευσεβείς, αλλά εισάγουν αναιδώς ή μάλλον ανευλαβώς, στην ορθόδοξον και καθολική εκκλησία τα ασεβή δόγματα των Ελλήνων περί ανθρωπίνων ψυχών και ουρανού και γης και των άλλων δημιουργημάτων.

2. Ανάθεμα σε όσους προτιμούν την βλακώδη υποτιθέμενη σοφία των φιλοσόφων και ακολουθούν τους διδασκάλους των, και δέχονται τας μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών ή και ότι αυταί χάνονται ομοίως με τα άλογα ζώα και εκμηδενίζονται, και διά τούτων αρνούνται την ανάστασιν και την κρίσιν και την τελικήν ανταπόδοσιν όσων έχει ζήσει ο καθείς.

3. Ανάθεμα σε όσους λέγουν ότι οι σοφοί των Ελλήνων και πρώτοι των αιρεσιαρχών-οι οποίοι αναθεματίσθησαν από τας επτά αγίας και καθολικάς συνόδους και από όλους τους πατέρας που έλαμψαν δια την ορθοδοξίαν των, ως ξένοι προς την καθολικήν εκκλησίαν λόγω του ψευδούς και ρυπαρού περιεχομένου των λόγων των-είναι ανώτεροι κατά πολύ, και εδώ και εις την μέλλουσαν κρίσιν, από τους ευσεβείς μεν και ορθοδόξους άνδρας, που όμως έκαμαν κάποιο παράπτωμα λόγω ανθρωπίνου πάθους ή αγνοίας.

4. Ανάθεμα σε αυτούς οι οποίοι αναλύουν τα Ελληνικά μαθήματα και δεν τα διδάσκονται μόνον δια γλωσσικήν εκπαίδευσιν, αλλ’ ακολουθούν και τας ματαίας θεωρίας των και τας πιστεύουν ως αληθείς και τας ασπάζονται ωσάν να περιείχον κάτι το βέβαιον, ώστε και άλλους ανθρώπους άλλοτε κρυφίως, άλλοτε δε φανερώς, να εισάγουν εις αυτάς και να τας διαδίδουν αδιστάκτως.

5. Ανάθεμα σε όσους μεταβάλλουν αυτοβούλως, όπως τας διαφόρους μυθολογίας, και την ιδικήν μας διδασκαλίαν περί δημιουργίας, και δέχονται τας Πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς, και λέγουν ότι η ύλη, ούσα αυθύπαρκτος, μορφοποιείται υπό των ιδεών, και φανερώς αναιρούν το αυτεξούσιον του δημιουργού ο οποίος από του μή όντος ωδήγησε τα πάντα εις την ύπαρξιν, και ως ποιητής επιβάλλει εις όλα αρχήν και τέλος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς.

6. Ανάθεμα σε όσους αποδέχονται και διδάσκουν τους ματαίους και Ελληνικούς λόγους ότι προϋπάρχουν αι ψυχαί και ότι δεν παρήχθησαν τα πάντα εκ του μή όντος, και ότι υπάρχει τέλος της κολάσεως ή αποκατάστασις πάλιν της δημιουργίας και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και δια τοιούτων λόγων εισηγούνται την κατάλυσιν και το πρόσκαιρον της βασιλείας των ουρανών, η οποία, όπως δίδαξε και παρέδωσε ο ίδιος ο χριστός και θεός μας, είναι αιωνία και ακατάλυτος-και δια της παλαιάς και της καινής διαθήκης ολοκλήρου εμάθαμε εμείς ότι και η κόλασις είναι ατελεύτητος και η βασιλεία αιώνιος-εις αυτούς λοιπόν, οι οποίοι δια των τοιούτων λόγων και τους εαυτούς των καταστρέφουν και γίνονται πρόξενοι αιωνίας καταδίκης δι’ άλλους, ανάθεμα.

7. Εις εκείνα τα Ελληνικά και ετερόδοξα δόγματα και διδάγματα τα οποία εισήχθησαν αντιθέτως προς την χριστιανικήν και ορθόδοξον πίστιν υπό του Ιωάννου Ιταλού και των μαθητών του που έχουν μολυνθή από την μολυσματική του νόσον, και είναι ενάντια προς την καθολικήν και άψογον πίστιν των ορθοδόξων, ανάθεμα.

Η απάντηση της Ελληνικής Θρησκείας σε αυτά τα ανθρωποειδή έχει ως εξής:

Οιοσδήποτε Έλλην παρευρεθεί σε χριστιανικό εκμαυλιστήριο και ψάλλει μαζί με τους ρασοφορεμένους αλήτες «ανάθεμα» κατά της Ελληνικής Σοφίας είναι ένας στυγερός εγκληματίας. Ένας εχθρός του Ελληνισμού και του αξίζει ο θάνατος. Όσο υπάρχουν ναζωραίοι κατακτητές που δολοφονούν τις ψυχές του Ελληνικού λαού τόσο θα γεννώνται Έλληνες που θα εξοντώνουν χωρίς έλεος τους εχθρούς του Ελληνισμού.

 Ηρόφυτος

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα