:: ::

 
 
 

 

  Νομοθετικό Διάταγμα για την διάσωση της Ελληνικής Οικονομίας

 

1. Καταργείται πάραυτα το μονοπωλιακό εκδοτικό δικαίωμα της ευρωπαϊκής κεντρικής τραπέζης.

2. Εκδίδεται Ελληνικό χαρτονόμισμα, η δραχμή, η οποία θα κυκλοφορεί παραλλήλως με το ευρώ στην Ελληνική αγορά.

3. Οι Έλληνες, είτε ως ιδιώτες, είτε ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποκτούν το δικαίωμα εκδόσεως Ελληνικού νομίσματος.

Το εκδοτικό δικαίωμα είναι εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα των Ελλήνων, μη μεταβιβάσιμο σε αλλοφύλους ή αλλοθρήσκους. Το εκδοτικό δικαίωμα νομίσματος δεν αποτελεί κρατικό μονοπώλιο. 

4. Η Ελλάς απελευθερώνεται από την ευρωζώνη και την ευρωπαϊκή ένωση, άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως προς τους δυνάστες των Βρυξελλών.

Η κήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ισχύει σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή ένωση αποτελεί εχθρό του Ελληνικού Έθνους, ξένο σώμα, ανθελληνικό εξάμβλωμα.   

Όλες οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην της ευρωπαϊκής ενώσεως. Με ειδικό νόμο θα καθοριστεί το ύψος των προστίμων που θα επιβληθούν σε όργανα της ευρωπαϊκής ενώσεως για κάθε ζημία που υπέστη η Ελλάς εξ αιτίας της υποδουλώσεώς της εις το ανθελληνικό έκτρωμα των Βρυξελλών.

Καταργούνται όλα τα ευρωπαϊκά φιρμάνια, συνθήκες, οδηγίες, νόμοι, διατάξεις. Ουδεμία εξουσία αναγνωρίζεται σε ευρωπαίους αξιωματούχους επί Ελλήνων πολιτών.

5. Το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο του 3%.

Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσεως του Ελληνικού Έθνους αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα στόχο της Ελληνικής δημοσιονομικής πολιτικής. Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσεως του Ελληνικού Έθνους θα υλοποιηθεί με γεωμετρική πρόοδο δια εκτάκτων και εν ανάγκη βιαίων μέτρων.

Επιβάλλονται δασμοί σε όλα τα ομοειδή ξένα προϊόντα των οποίων η τιμή αποκλίνει κάτω του 5% με τα αντίστοιχα Ελληνικά. 

Η Ελληνική Πολιτεία κινείται με γνώμονα της προώθηση των Ελληνικών εξαγωγών και την δημιουργία εμπορικού πλεονάσματος. Παν μέτρον της Πολιτείας θα υποστηρίζει τας εξαγωγάς και θα μειώνει τας εισαγωγάς.  

6. Η φορολογία ποινικοποιείται σε βαθμό κακουργήματος. Οι περιουσίες των κακούργων, οίτινες απομυζούν τον Ελληνικό Λαό δια της φορολογίας, κατάσχονται πάραυτα.

Η έννοια του χρέους προς την εφορία είναι αδιανόητος. Διαγράφονται πάραυτα όλα τα χρέη προς την εφορία, όλων των Ελλήνων.

Η Ελληνική οικονομία αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δια της εξαλείψεως των φόρων.

7. Για την αποπληρωμή των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ελληνικού Έθνους εις το εσωτερικό θα τυπωθεί Ελληνικό χαρτονόμισμα και θα εκδοθούν αφορολόγητα έντοκα γραμμάτια και ομόλογα, άνευ πόθεν έσχες, εις τον κομιστή. Οι δύο αντίθετες οικονομικές πράξεις εξασθενίζουν την πιθανότητα νομισματικού πληθωρισμού.

8. Η Ελληνική Πολιτεία για να διευρύνει την Ελληνική παραγωγική βάση δύναται να αποπληρώνει μέρος των μισθών και των συντάξεων των Ελλήνων πολιτών εις είδος, ήτοι με την μορφή πιστώσεων σε τρόφιμα, ενδύματα, ηλεκτρική ενέργεια κ.α.

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν έναν κατάλογο με Ελληνικά προϊόντα. Για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο μία επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί αποκλειστικώς Ελληνικό προσωπικό και να χρησιμοποιεί Ελληνικές πρώτες ύλες και μηχανήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 75% του παραγωγικού της κυκλώματος. Ο Έλλην δικαιούχος θα ανταλλάσσει τα πιστωτικά του κουπόνια με τα συγκεκριμένα προϊόντα, ώστε να συμπληρώνει τον εγχρήματο μισθό/σύνταξή του.  

Η πληρωμή σε είδος εξασφαλίζει την μη μετατροπή του νεο-εκτυπωθέντος δραχμικού νομίσματος σε κατανάλωση ξένων προϊόντων. Απαγορεύεται η επιβάρυνση του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών και των συναλλαγματικών αποθεμάτων δια της αθρόας εισαγωγής ξένων προϊόντων λιανικής καταναλώσεως.

9. Απελευθερώνεται πλήρως η Ελληνική παραγωγή από τα δεσμά της τυραννικής ευρωπαϊκής ενώσεως. Όλες οι ποσοστώσεις επί της παραγωγής Ελληνικών προϊόντων, αίτινες στραγγαλίζουν τον παραγωγικό ιστό του Ελληνικού Έθνους, κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές.

Όλες οι θετικές και αποθετικές ζημίες αίτινες επήλθαν στον Ελληνικό Λαό από την υποχρεωτική μείωση της παραγωγικής του δυνατότητος, θα καταγραφούν και θα συμψηφιστούν με πιθανά χρέη προς χώρες-μέλη της ευρωπαϊκής ενώσεως.

10. Όλα τα χρέη σε ευρώ προς ξένους θεσμικούς(τράπεζες και κράτη της ευρωπαϊκής ενώσεως) ομολογιούχους διαγράφονται. Τα χρέη σε ευρώ προς ξένους ιδιώτες ομολογιούχους θα πληρωθούν σε άλλο νόμισμα εκλογής της Ελληνικής κυβερνήσεως. Τα χρέη σε ευρώ προς Έλληνες ομολογιούχους θα πληρωθούν σε δραχμές, με ισοτιμία 340.75 δρχ/ευρω.

11. Όσα κράτη και θεσμικοί επενδυτές εκτός ευρωπαϊκής ενώσεως έχουν αγοράσει Ελληνικά ομόλογα σε ευρώ, θα αποπληρωθούν εις είδος δια της εξαγωγής Ελληνικών προϊόντων. Άλλως το χρέος παραγράφεται.

12. Προκειμένου να αρχίσει η αποπληρωμή χρεών προς ξένους ομολογιούχους το χρέος θα μετατραπεί από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο. Επιβάλλεται αναγκαστική επαναδιαπραγμάτευση του εξωτερικού χρέους με ευνοϊκούς όρους και συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων από την πλευρά του Ελληνικού Έθνους.

Η αποδοχή από μέρους των δανειστών της ανταλλαγής όλου του Ελληνικού χρέους σε ευρώ, από την χρηματική μορφή σε αποπληρωμή εις είδος, είναι μη διαπραγματεύσιμος.

13. Τα συναλλαγματικά αποθέματα του Ελληνικού Έθνους διαφοροποιούνται. Θα πωληθούν σημαντικά ποσά χαρτονομισμάτων ευρώ και θα αγοραστεί χρυσός. Το ποσοστό της διαφοροποιήσεως θα καθοριστεί από ειδικό διάταγμα.

14. Επιβάλλεται άμεση και αναγκαστική χορήγηση δανείων σε δραχμές, σε όλους τους Έλληνες, ιδιώτες ή επιχειρήσεις, για παραγωγικές δαπάνες και εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων, με μηδενικό επιτόκιο. Οι πιστώσεις θα διατεθούν στο κοινό εκτός τραπεζικού κυκλώματος.

Η παρακράτηση κρατικών πιστώσεων από τις τράπεζες δια κάλυψη ιδίων ζημιών, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

15. Καταργούνται οι ελεγχόμενες από το προηγούμενο τυραννικό καθεστώς αγορές. Όπου δεν δύνανται να καταργηθούν άμεσα, δημιουργούνται παράλληλες αγορές, εκτός ελέγχου. Χωρίς αποδείξεις, χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τέλη, χωρίς ονομαστικές συναλλαγές, χωρίς αφμ. Η χρήση μετρητών και η ανωνυμία στις συναλλαγές  διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών αφ’ ενός, και την ελευθερία των Ελλήνων αφ’ ετέρου.

16. Για την διεύρυνση της Ελληνικής παραγωγικής βάσεως απαιτείται η εξόντωσις κάθε φορολογίας σε κέρδη, μερίσματα, τόκους, μισθώματα, υπεραξίες, μισθούς, συντάξεις. Η κινητή και ακίνητη περιουσία είναι αφορολόγητος. Όσοι Έλληνες και ξένοι επενδύουν στην Ελλάδα, δεν υπόκεινται σε πόθεν έσχες. Οι ξένοι επιτρέπεται να επαναπατρίσουν τα κέρδη των άνευ διατυπώσεων.

17. Το τραπεζικό απόρρητο είναι απαραβίαστο.

18. Για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την υποστήριξη της ερεύνης και της αναπτύξεως νέων προϊόντων, εισάγεται η μορφή των αρνητικών φόρων. Οι κερδοφόρες και εθνωφελείς παραγωγικές επενδύσεις, θα υπόκεινται σε αρνητική φορολογία, ήτοι θα επιστρέφεται μέρος του κεφαλαίου στους επενδυτάς από την Πολιτεία.

Προϋπόθεσις αποτελεί η απασχόλησις αποκλειστικώς Ελληνικού προσωπικού και η προμήθεια Ελληνικού βιομηχανικού εξοπλισμού και Ελληνικών πρώτων υλών.

19. Για την κάλυψη των κρατικών εσόδων ιδρύεται επενδυτικό ταμείο της Ελληνικής Πολιτείας. Επενδύει σε μετοχές, ομόλογα, υπεραξίες, εμπορεύματα στην Ελλάδα και στις παγκόσμιες αγορές. Η Ελληνική Πολιτεία θα καρπώνεται μερίσματα από κέρδη αναλόγως της συμμετοχής της στα παγκόσμια επενδυτικά προγράμματα.

20. Διατάσσεται η άμεση απέλαση όλων των εποίκων. Ακυρώνονται όλα τα Ελληνικά νομιμοποιητικά έγγραφα αλλοφύλων και αλλοθρήσκων.

Παρέχεται διάστημα 1 μηνός να εγκαταλείψουν το Ελληνικό έδαφος αναλαμβάνοντας την κινητή τους περιουσία μόνον. Μετά την λήξη της προθεσμίας αν ευρίσκωνται επί Ελληνικού εδάφους η περιουσία τους κατάσχεται υπέρ του Ελληνικού Έθνους.

Οιοσδήποτε Έλλην συναλλάσσεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με εποίκους συλλαμβάνεται χωρίς ένταλμα και φυλακίζεται επ’ αόριστον. Το κακούργημα ενέχει οικογενειακή ευθύνη. Αν φυγοδικήσει, αντ’ αυτού τιμωρείται η οικογένειά του.

Στην Ελληνική επικράτεια απαγορεύεται ο αριθμός των νομίμων ξένων να ξεπερνά το 3%. Η προσπάθεια εισβολής και εποικισμού της Ελλάδος επισύρει την ποινή του θανάτου.  

21. Διαλύεται το κυνοβούλιο των ναζωραίων κατακτητών. Το μονοπώλιο της συντάξεως και θεσπίσεως νόμων του ρωμέϊκου κυνοβουλίου καταργείται δια παντός.

Συγκαλούνται Συντακτικές συνελεύσεις σε όλο τον Ελληνικό Κόσμο.

Ιδρύονται Ελληνικά κοινοβούλια σε όλη την Επικράτεια. Μέχρι την πλήρη επικράτηση των Ελλήνων και την συντριβή της εξουσίας των κατακτητών, θα λειτουργούν παραλλήλως Ελληνικά κοινοβούλια σε όλους τους νομούς της Ελλάδος, άτινα θα αντικαταστήσουν την νομοθετική εξουσία των κατακτητών.

22. Τα Ελληνικά κοινοβούλια αναλαμβάνουν την ευθύνη της διορθώσεως των ψευδών και παραπλανητικών στατιστικών στοιχείων των ρωμιών οικονομολόγων, οίτινες δια δολίων λογιστικών μεθόδων παρουσίασαν υψηλό κρατικό χρέος εις τους ξένους δανειστάς, παραπλανώντες αυτούς.

Το πραγματικό κρατικό χρέος είναι τουλάχιστον 50% λιγώτερο απ’ ό,τι αναφέρουν τα ψευδή στατιστικά στοιχεία των εχθρών. Η άμεση διόρθωση των στατιστικών στοιχείων και η διαγραφή των πλαστογραφημένων λογιστικών χρεών, θα αποκαταστήσουν την δημοσιονομική ισορροπία.

23. Οιοσδήποτε Έλλην συμμετέχει στον διασυρμό του Ελληνισμού, αποδεχόμενος τους νόμους και την εξουσία της μισελληνικής βυζαντινής συμμορίας των Βρυξελλών όσο και των εν Ελλάδι εγκαθέτων της, θα συλλαμβάνεται και θα φυλακίζεται με συνοπτικές διαδικασίες από έκτακτα επαναστατικά δικαστήρια.

24. Ο εχθρός κήρυξε οικονομικό πόλεμο κατά του Ελληνικού Έθνους. Ο πραγματικός στόχος του εχθρού είναι η πολιτιστική και πολιτική καθυπόταξη του Ελληνικού Λαού. Στόχος του εχθρού είναι η μόλυνση της Ελληνικής Ψυχής με τον βάκιλλο του ραγιαδισμού.

Πάν μέσον προκαλόν θανατηφόρα πλήγματα εις τον εχθρό είναι ηθικό και νόμιμο.

Το παρόν νομοθετικό διάταγμα έχει την ισχύ Πολεμικής Διαταγής προς τους Έλληνας ανά τον κόσμο.

Η Ελευθερία και Ανεξαρτησία του Έθνους ευρίσκεται εις τας χείρας των Ελλήνων. Όσοι υπακούν δουλικώς εις τας διαταγάς των εχθρών του Ελληνισμού είναι ξένο σώμα και θα εξολοθρευτούν ανηλεώς.

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα