:: ::

 
 
 

 

                 Αμφικτυονία οργανώσεων Ελληνοθρήσκων

 

Ή λαβούσα χώραν έν ΄Αθήναις την 12ην μηνός ΄Ιλαίου(«Ίουλίου») 2008 μ.΄Α.Τ., είς την οίκίαν του ζεύγους Μανώλη Εύμόλπου Τσάμη-Εύσταθίας Καραμπάτσου, συγκέντρωσις ένδιαφερομένων διά την διερεύνησιν των δυνατοτήτων συγκροτήσεως «΄Αμφικτυονίας ΄Ελλήνων ΄Εθνικών», κατέδειξεν την τοιαύτην έθνικήν άνάγκην, διά τής έκφράσεως τής συμφωνίας έπί τής τοιαύτης πρωτοβουλίας παρά πάντων τών έκπροσωπούντων ΄Εθνικάς Θρησκευτικάς συλλογικάς όργανώσεις, έταιρείας, κινήσεις καί όμάδας ΄Ελληνοθρήσκων.

΄Αλλά και άνέδειξεν τά ύπάρχοντα προβλήματα της άδυναμίας ύπερβάσεως δύο κυρίως ζητημάτων, τά όποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα είς την προώθησιν και άνέλιξιν του ΄Εθνικού Κινήματος:

Το πρώτον είναι ή ύπαρξις άπροθυμίας συγκροτήσεως νομίμως λειτουργούντων τοπικών έθνικών θρησκευτικών φορέων, διά περιβολής της δράσεως αύτών με καταστατικά έγκεκριμένα άπό τάς άρμοδίας κρατικάς δικαστικάς ύπηρεσίας, ήτοι άστικών έταιρειών άπαρτιζομένων τούλάχιστον έκ δέκα(10) τακτικών μελών ή, όπερ το προσφορώτερον, σωματειακών όργανώσεων. ΄Εάν τούτο δεν έπιλυθή, ως τάχιστα, δεν δύναται να γίνη λόγος περί συγκροτήσεως δευτεροβαθμίου όργανώσεως ΄Ελλήνων ΄Εθνικών, όταν έλλείπουν πρωτοβάθμιαι σχετικαί νομίμως λειτουργούσαι συσσωματώσεις.

Το δεύτερον είναι ή έπισήμανσις της παρατηρηθείσης μη προϊδεάσεως διαθέσεως διά αύτοσυγκράτησιν, ήτοι τής δεούσης αύτορρυθμίσεως της όλης παρουσίας και συμπεριφοράς τινών έκ των μετασχόντων ότι, ή τυχόν συγκρότησις της έν λόγω Άμφικτυονίας έπ΄ ούδενί αύτή θα ήτο δυνατόν να καταστή βήμα διά άσκησιν άντενεργειών κατά άλλων συναφών όργανώσεων και των έκπροσωπούντων αύτάς ή μελών αύτών. Πολύ δε περισσότερον δεν δύναται να γίνη άνεκτή και καθίσταται άπαράδεκτος πάσα άναπόδεικτος,
-άνευ έπικλήσεως συγκεκριμένων στοιχείων, άλλά άοριστολογιών, κακοβούλων σπερμολογιών ή και ύβρεων-έκτόξευσις είς χώρον, όπου συζητείται ή καθολική ένεργοποίησις διά την συσπείρωσιν των παραγόντων της Έθνικής Θρησκευτικής ΄Αναγεννήσεως, καί δή κατηγοριών κατά ώρισμένων-άπόντων αύτών- περί χρηματισμού αύτών άπό «ξένα κέντρα άποφάσεων» και προσωπικών κατ΄ αύτών καταφρονητικών χαρακτηρισμών, με πολλήν εύκολίαν μάλιστα έκπεμπομένων.

Ταύτα είναι αύτόχρημα ξένα προς τούς σχόντας την σχετικήν πρωτοβουλίαν διά την συγκρότησιν της «Έθνικής Όλυμπικής ΄Αμφικτυονίας» Μανώλην-Εύμολπον Τσάμην και Βασίλειον Πελασγόν Γούσιον. Και δηλούμεν ότι είς ούδένα έν τώ μέλλοντι θα έπιτραπή  να χρησιμοποιήση ή να καπηλευθή το βήμα της «Άμφικτυονίας», ίνα έπιδοθή είς λόγους ή πράξεις, αί  όποίαι άμαυρώνουν τον σκοπόν μας, ό όποίος είναι ή άνάπτυξις  του ΄Εθνικού μας Κινήματος έν Όμονοία και Όμολογία κοινής δράσεως διά κοινάς έπιδιώξεις. ΄Αλλοις λόγοις ή ΄Αμφικτυονία μας είναι Κοινόν ΄Ελλήνων Θρησκευτών, είς τό όποίον ίσχύει ή βασική Δημοκρατική ΄Αρχή.

Όστις θεωρεί έαυτόν έτοιμον νά έργασθή ύπέρ τού Συνόλου τών μελών τής ΄Εθνικής μας Θρησκευτικής Κοινότητος καί δέν έκτρέφει ή έχει άποβάλει πάσαν ύστερόβουλον σκέψιν διά αύτοπροβολήν καί έκμετάλλευσιν δι΄ ίδιον όφελος τού δημοσίου αύτού βήματος, ούτος έστί εύπρόσδεκτος, έφ΄όσον άποδέχεται γραπτώς τούς όρους λειτουργίας τού έθνικού μας αύτού φορέως.

Είς άντίθετον περίπτωσιν θά χαρακτηρίζεται άντενεργών κατ΄ αύτού. Διά τούτο αί σχετικαί διατάξεις του Καταστατικού μας, είς το άρθρον 13 αύτού, «Περί Πειθαρχικού Δικαίου» είς πάσαν τοιαύτην ως άνω περίπτωσιν θα ένεργοποιούνται έν τώ άμα. Και πάς μη σκοπών είς την συμβολήν διά την πραγμάτωσιν των στόχων και των σκοπών του ως άνω φορέως, άλλά χρησιμοποιών το βήμα αύτού διά λόγους ίδίους, ή προβολής προσωπικών με άλλους διενέξεων, μη άφορωσών το σύνολον των συνερχομένων έπί τώ αύτώ διά την έπίτευξιν συγκροτήσεως «Κοινού των ΄Ελλήνων ΄Εθνικών», και συμπεριφερόμενος κατά τρόπον άνάρμοστον και άποδοκιμαζόμενον άπό το Κοινόν περί Δικαίου Αίσθημα, θα άποβάλλεται έν αύθωρεί και παραχρήμα της «Άμφικτυονίας» μέ πάν ό,τι τούτο ήθελεν συνεπάγεται έπέκεινα δικαστικώς ή έξωδικαστικώς.

 

Βασίλειος Πελασγός Γούσιος

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα